loi

Om de rechten van de burgers en de continuiteit van de werking van bepaalde diensten te waarborgen, worden bij wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen, gepubliceerd op 15 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad, de hieronder beschreven termijnen, op voorwaarde dat ze nog niet verstreken zijn op 15 mei 2020 (datum van bekendmaking van de wet), geschorst tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020, periode die van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen. De termijnen beginnen dus opnieuw te lopen vanaf 2 juni 2020. Deze periode kan eventueel verlengd worden bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

foot

Het Fonds Jo Vanhecke kon dit jaar 7 projecten selecteren, die een financiële steun krijgen van 3.000 tot 7.500 euro. Het gaat om zes initiatieven in Vlaanderen en een in Wallonië. Samen krijgen zij in totaal 37.000 euro. Een rode draad doorheen deze projecten is dat de supporters(verenigingen) actief worden betrokken om samen aan de best mogelijke sfeer te werken.

Médiation

Met de maatregelen die genomen zijn voor de aanpak van het coronavirus, is het voor burenbemiddelaars momenteel niet evident om te bemiddelen tussen buren die zich in een conflictsituatie bevinden. Niettemin nemen burenbemiddelingsdiensten allerlei initiatieven om buren bij staan in deze moeilijke tijden. Teneinde andere gemeenten te inspireren, worden hierna een aantal van deze initiatieven opgelijst.

vigilis

Naar aanleiding van de bekendmaking van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, is het van essentieel belang om een aantal koninklijke besluiten daarop af te stemmen.  

violence

De isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.

vol par ruse

België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

Bij Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties wordt het mogelijk gemaakt gemeentelijke administratieve sancties (met name geldboetes) op te leggen voor de handhaving van de door de overheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

conseil

In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden.

Coronavirus

In het kader van het Coronavirus zullen de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, gesloten zijn voor het publiek. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

vigilis

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat de uitoefening van bewakingsactiviteiten (zoals gedefinieerd door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) is onderworpen aan een voorafgaande ministeriële goedkeuring.