Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
159 resultaten

Alarm- en camera-installateur

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor camerasystemen?

Momenteel is er nog geen opleiding voor het personeel van ondernemingen voor camerasystemen.

Wat is een alarmsysteem?

Een alarmsysteem is een systeem bestemd om alarmsituaties ingevolge misdrijven tegen personen of  goederen, brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen en om een alarmsignaal te activeren (art. 2, 21° van de wet private veiligheid).

Het alarmsysteem wordt gedefinieerd als een geheel van technische procedés om bepaalde vormen van bedreigingen betreffende de veiligheid van personen of goederen, op te sporen en te signaleren via ongeacht welk middel, zodat zo snel mogelijk interventiemaatregelen kunnen genomen worden.

Wat is een goederenalarmsysteem?

Een goederenalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een klassiek inbraakalarm (art. 1, 3° van het KB Alarmen).

Wat is een persoonsalarmsysteem?

Een persoonsalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een hold-up knop (art. 1, 4° van het KB Alarmen).

Wat is een onderneming voor alarmsystemen?

Een onderneming voor alarmsystemen is een onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen. (art. 6. van de wet private veiligheid).

Tot de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2027, sprak men van een beveiligingsonderneming. Deze benaming werd met de nieuwe wet vervangen door ‘een onderneming voor alarmsystemen’.  

Wat wordt er bedoeld met conceptie van een alarmsysteem?

Conceptie van een alarmsysteem is

 • de uitwerking en de specificatie van de aard van het alarmsysteem, van de aard van de componenten en van de bekabeling ervan;

 • de bepaling van de plaats waar de componenten geplaatst worden.

met als doel ervoor te zorgen dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert noch het alarmsignaal verhindert bij binnendringing.

Wat wordt er bedoeld met de installatie, onderhoud en herstelling van een alarmsysteem?

Hiermee duiden we de activiteiten aan van het uitvoerend personeel belast met de

 • installatie (plaatsen van de componenten van het alarmsysteem, het onderling verbinden van deze componenten, eerste inwerkingstelling,…),

 • onderhoudsbeurten (jaarlijkse controle van de goede werking van de componenten,…),

 • herstellingen en/of depannages (vervangen van componenten,…)

van alarmsystemen en alarmcentrales.

Is een alarminstallateur verplicht de installateurscode te overhandingen bij oplevering?

Indien een code noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, dient de onderneming voor alarmsystemen deze uiterlijk bij de oplevering van de installatie onvoorwaardelijk en zonder bijkomende kosten, aan de eigenaar van het alarmsysteem over te maken.

Voor alarmsystemen geïnstalleerd vóór 04/06/2007, maakt de onderneming voor alarmsystemen die de installatie, het onderhoud of de herstelling heeft uitgevoerd, op het eenvoudig verzoek van de eigenaar van het alarmsysteem de code die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, onvoorwaardelijk en kosteloos aan hem over

Bewakingscamera

Wat is een bewakingscamera?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

 • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

 • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

 • de orde te handhaven (art. 2, 4° van de Camerawet).

Bewakingsagent

Hoe kan ik een bewakingsagent herkennen?

 • Uniform:

  Behoudens enkele uitzonderingen (bijv. een winkelinspecteur of een bodyguard) zijn bewakingsagenten verplicht om een uniform te dragen.

Dit uniform moet bovendien aan een aantal bestaande voorwaarden te voldoen:

 1. Het mag geen aanleiding geven tot verwarring met het uniform van agenten van de openbare macht. Zo mogen bijv. metalen knopen, kepies of schouderstukken geen deel uitmaken van het uniform van bewakingsagenten;

 2. De kleuren van het uniform zijn uitsluitend zwart, wit, geel of rood of een mengeling van deze kleuren;
 3. Het uniform bevat naast de naam en het logo van de vergunde bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst en eventueel de woorden “SECURITY”, “SECURITE” of “VEILIGHEID”, geen andere opschriften, tekeningen, insignes,…
 • Vigilisembleem:

  Naast de hierboven bedoelde voorwaarden dient er op de rechterborstzijde van de zichtbare bovendelen van het uniform van de bewakingsagent tevens een vigilisembleem gestikt te zijn.

  Dit herkenbare “V-teken” wordt exclusief door de FOD Binnenlandse Zaken uitgereikt aan de vergunde bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten.

  Vigilis embleem
   

 • Identificatiekaart:

  Uitgezonderd operatoren van alarmcentrales (nieuw), die immers niet zichtbaar in contact komen met het publiek, zijn bewakingsagenten wettelijk verplicht om tijdens de uitoefening van bewakingsactiviteiten hun door de FOD Binnenlandse Zaken afgeleverde identificatiekaart op een duidelijk leesbare wijze te dragen. Het zal niet meer volstaan om een ondernemingsbadge zichtbaar te dragen en de identificatiekaart bijvoorbeeld louter op zak te hebben (nieuw).
  Hoewel winkelinspecteurs hun identificatiekaart niet dienen te dragen tijdens hun observaties, moeten ook zij deze identificatiekaart duidelijk zichtbaar dragen wanneer zij een winkelklant interpelleren.
  Identificatiekaart Beveiliging  
   

Het belang van de kaart is evident:

 1. Voor de bewakingsagent:
  Hij bewijst met zijn geldige kaart dat hij zijn bewakingsfunctie wettelijk mag opnemen. Zonder kaart kan hij immers geen bewakingsactiviteiten uitoefenen.

 2. Voor de controle-instanties (politiediensten en bevoegde inspecteurs):
  De bewakingsagent moet bij elke controle zijn kaart afgeven wanneer dat gevraagd wordt.

 3. Voor de burger:
  Deze moet kunnen weten met welke bewakingsagent hij geconfronteerd werd om bijvoorbeeld bij onheuse behandeling klacht te kunnen indienen. De bewakingsagent moet zijn kaart dan ook tonen aan elke burger die erom vraagt.

 4. Voor de klanten van een bewakingsonderneming:
  Klanten die de bewaker wensen te identificeren alvorens hij beveiligde zones betreedt of waarden ophaalt of om na te gaan of het om een echte dan wel een valse bewakingsagent gaat.​