Diefstal & oplichting

Lees hier meer over hoe je je als burger kan beschermen tegen verschillende vormen van diefstal.

Veelgestelde vragen

Ik wens meer informatie over online oplichting

Informatie over online oplichting kan u vinden onder het thema cybercriminaliteit

Mogen alarmsystemen telefonisch of deur-aan-deur verkocht worden?

Het is niet toegelaten alarmsystemen en/of diensten van alarmopvolging telefonisch of door middel van bezoek bij particulieren aan te bieden, tenzij op voorafgaandelijk verzoek van de te bezoeken persoon. (Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, art. 156)

In het verleden formuleerden politiediensten herhaaldelijk klachten van burgers over telefonische en deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen. Niet zelden lieten deze verkopers onjuist uitschijnen bezoek te brengen in afspraak met de politiediensten. Deze praktijken leidden tot onrust en een toename van het onveiligheidsgevoel. Sinds de invoering van de wet van 2 oktober 2017 zijn deze ambulante en telefonische verkoop van alarmsystemen niet langer toegelaten.

Wenst u evenwel een melding te doen van een probleem? Dat kan schriftelijk via [email protected].

Mag ik beroep doen op een niet-erkende installateur van camera- of alarmsystemen?

Neen, dit is verboden. U kan de lijst van alle vergunde ondernemingen terugvinden op de BeSafe-pagina Vergunningen en activiteiten | BeSafe .
​​​​​​​
(Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, art. 17)

Wat is de belangrijkste troef van het Centraal Fietsregister?

Dit systeem is nationaal en zal van toepassing zijn op alle fietsen (fietsen, gemotoriseerde fietsen en speed pedelecs, zoals gedefinieerd in de Wegcode) die zich voornamelijk (dit wil zeggen meestal) op het Belgische grondgebied bevinden. 
Dit systeem zal gebruikt worden door de lokale politie over het hele land om de eigenaar van een gestolen fiets op te sporen. Zo zal een in Aarlen gestolen en in Oostende teruggevonden fiets gemakkelijker teruggegeven kunnen worden aan de eigenaar. Wanneer de fiets gemarkeerd en geregistreerd is op basis van een provinciaal of lokaal systeem, verloopt de zoektocht veel ingewikkelder, aangezien men reeds moet kunnen identificeren welke instelling de fiets gemarkeerd heeft en niet alle politiediensten hebben toegang tot deze verschillende registratiesystemen (naast het markeren of graveren van het rijksregisternummer op het fietsframe). 

Het is de bedoeling om een uniek systeem te hebben dat voor heel België werkt.

Hoe zal het Centraal Fietsregister werken?

Door u op het platform te registreren, zal u de mogelijkheid hebben om uw fiets gratis te registreren en om met een simpele muisklik aan de regionale overheden te vragen om u per post een sticker met een uniek nummer met een QR-code op te sturen, die u vervolgens op het frame van uw fiets zal moeten kleven (de te volgen instructies zullen eveneens worden meegedeeld).
Indien uw fiets helaas gestolen is (om uw fiets zo goed mogelijk te beveiligen, raadpleeg onze webpagina ‘Preventie fietsdiefstal’), zal u dit moeten melden op het platform en klacht moeten indienen bij de politie. 
De lokale politie (die territoriaal werkt), zal over het hele land toegang hebben tot het Centraal Register en zal dus snel contact met u kunnen opnemen indien ze uw fiets teruggevonden heeft en uw fiets terug kunnen geven.

Welke informatie zal gevraagd worden voor registratie in het Centraal Fietsregister?

Naast uw persoonlijke identificatie (naam, voornaam, adres, telefoon, mail,…), zal u een aankoopbewijs van uw fiets moeten voorleggen en zal u verschillende fietskenmerken moeten kunnen vermelden (merk, kleur, type, nuttig identificatie-element zoals de reeds uitgevoerde vorige markering,…). De bedoeling hiervan is de fiets te kunnen identificeren en zo vlot mogelijk contact met u te kunnen opnemen.

Mijn fiets is reeds gegraveerd of gemarkeerd. Wat verandert er voor mij met het nieuwe Centraal Fietsregister?

Indien u uw fiets hebt laten graveren of markeren met uw rijksregisternummer (via de gemeenschapswachten of de diefstalpreventieadviseurs van uw gemeente of van de lokale politie), zal het nog steeds mogelijk zijn om het momenteel actieve systeem te gebruiken. Om de toegang tot uw contactgegevens (met name het in het nieuwe systeem gevraagde telefoonnummer of e-mailadres) te vergemakkelijken, is het evenwel verkieslijk dat u zich in het Centraal Fietsregister registreert en dat u uw rijksregisternummer vermeldt in het daartoe voorziene vak (ander fietsidentificatie-element). Zo zal de politie, zelfs indien u geen nieuwe sticker aanvraagt, een opzoeking kunnen doen op basis van het op de teruggevonden fiets vermelde nummer, uw registratie kunnen terugvinden en gemakkelijker contact met u kunnen opnemen. Dit zal ieders werk vergemakkelijken. 

Indien uw fiets geregistreerd is in een lokale of provinciale databank (zie onderstaande niet-limitatieve lijst) en gemarkeerd is, moet u zich bewust zijn van het risico dat deze databanken mettertijd zullen verdwijnen. Ze zullen niet meer gevoed worden (aangezien we het gebruik van het nieuwe centraal register promoten) en zullen op termijn ook niet meer geraadpleegd worden door de politiediensten die er momenteel toegang toe hebben. Het is dus sterk aan te raden om uw fiets in het nieuwe systeem te registreren met vermelding van de markering (over het algemeen een uniek nummer) dat zich reeds op uw fietsframe bevindt, in het daartoe voorziene vak (ander fietsidentificatie-element). Zo zal de politie, zelfs indien u geen nieuwe sticker aanvraagt, een opzoeking kunnen doen op basis van het op de teruggevonden fiets vermelde nummer, uw registratie kunnen terugvinden en gemakkelijker contact met u kunnen opnemen. 
De betrokken databanken zijn met name:

  • BIKEBANK (provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg).
  • GEVONDENFIETSEN.BE (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg).

Bovendien werd melding gemaakt van verschillende lokale werkwijzes bij de uitvoering van een enquête bij de gemeenschappelijke preventiediensten en bij de gemeenschapswachten.  Deze werkwijzes hebben geen bestaansrecht meer wanneer het nieuwe Centraal Fietsregister actief zal zijn.  De eigenaar van een gemarkeerde fiets zal steeds de mogelijkheid hebben om zijn/haar fiets op het nieuwe platform te registreren.

Tot slot blijven de verschillende websites, zoals verlorenofgestolen.be (Antwerpen en Leuven), van bepaalde lokale politiediensten of Facebook-pagina's (Page Veloflic Polbru, Facebook-pagina gevonden in Oostende, Gevonden fietsen Blankenberge,…) uiteraard actief. Het zijn geen fietsregistratieplatformen. Ze verstrekken informatie over teruggevonden fietsen (en soms andere voorwerpen) die helaas niet over een markering beschikken om hun eigenaar te kunnen identificeren.

Qu’est-ce que c’est au juste ?

Ce Registre Central des Cycles vous permettra d’enregistrer votre vélo sur une plateforme numérique régionale et de le marquer à l’aide d’un sticker (autocollant) unique afin de réduire le risque de vol et de recel.
Ce Registre a comme objectifs, entre autres, la prévention et la diminution de vols de cycles, l’organisation de la lutte contre le vol de cycles, l’établissement de statistiques, ou encore de permettre aux autorités régionales, fédérales et locales de gérer les cycles retrouvés.
 

Quel est l’atout principal du nouveau registre centralisé ?

Ce système est national et sera applicable à tous les cycles (cycle, cycle  motorisé et speed pedelec, tels que définis dans le Code de la route) qui se trouvent principalement (c’est-à-dire la plupart du temps) sur le territoire belge. 
Ce système sera utilisé par la police locale à travers tout le pays pour rechercher le propriétaire d’un vélo volé. Ainsi, un vélo volé à Arlon et retrouvé à Ostende pourra être plus facilement restitué à son propriétaire. Lorsque le vélo est marqué et enregistré sur base d’un système provincial ou local, les recherches sont éminemment plus compliquées car il faut déjà pouvoir identifier quelle institution a effectué le marquage et toutes les polices n’ont pas accès à ces différents systèmes d’enregistrement (en-dehors du marquage ou de la gravure du numéro de registre national sur le cadre du vélo). 
Le principe ici est donc d’avoir un système unique qui fonctionne pour toute la Belgique.

Diefstal & oplichting in de kijker

03 mei 2023
Fietsendieven maken steeds vaker gebruik van de "Poolse sleutel" om uw fiets te stelen. Vanuit Algemene Directie Veiligheid & Preventie wensen we jou hierbij te informeren wat dit is en hoe je hiertegen preventief kan optreden.
19 april 2023
Na een lange winter is het eindelijk lente! Dat betekent dat we er meer op uit trekken, bijvoorbeeld voor een fietstocht.
07 maart 2023
De burger maakt zich zorgen om woninginbraken. Dat leren ons de resultaten van de recentste Veiligheidsmonitor, die eind vorig jaar werden gepubliceerd. Opvallend is ook dat hoewel de meerderheid van de burgers de lokale inbraakpreventiemogelijkheden kent, slechts een klein deel van de bevolking er een beroep op doet. Om het risico op inbraak én het onveiligheidsgevoel te verkleinen, doet de burger er goed aan deze mogelijkheden meer te benutten. Ook biedt de AD Veiligheid & Preventie de burger via de website besafe.be enkele tips aan om de eigen woning en die van de buren beter tegen inbraak te beschermen.