Burenbemiddeling

Ontdek hier hoe je via bemiddeling burenconflicten kan aanpakken.

Burenbemiddeling: hoe werkt het?

Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. In sommige gevallen is burenbemiddeling de oplossing.

Het bemiddelingsproces

Wat moet je nu precies doen om een bemiddelingsproces op te starten? Hoe gaat bemiddeling in zijn werk? Hoe zoek je best naar een oplossing? Zijn er nadien ook afspraken waar je je aan moet houden? 

Brochure / affiche
Thu, Jul 14 2022

Raadpleeg het stappenplan over het bemiddelingsproces

De bemiddelingsdienst

Alle publieke lokale overheden of instanties kunnen een bemiddelingsdienst oprichten. Maar wie stel je dan aan om burenbemiddeling op te starten? Welke partners moet je betrekken? Moet je een project bekendmaken bij de bevolking? En welke succesfactoren spelen een rol?

Brochure / affiche
Thu, Jul 14 2022

Raadpleeg het stappenplan over de bemiddelingsdienst

Buurconflicten vermijden

 • Heeft u een probleem met uw buur of ergert u zich aan iets? Bespreek dit dan met hem. Als u hem uw standpunt toelicht, en u toont begrip voor zijn standpunt, dan is de kans groot dat u tot een oplossing komt.
 • Ook de buurman kan zich ergeren aan iets of ergens hinder van ondervinden. Luister naar hem en toon interesse voor zijn bemerkingen.
 • Laat u niet provoceren door uw buur. Blijf beleefd en rustig, ook als uw buurman dat niet doet. Probeer desnoods een ander moment af te spreken om de situatie te bespreken.
 • Als dit alles niet helpt, kunt u beroep doen op een burenbemiddelaar

Met wie kan ik contact opnemen in geval van conflicten met buren?

Lijsten
Tue, May 16 2023

Overzicht burenbemiddelingsdiensten - Vlaanderen

Overzicht diensten in Vlaanderen.
Toolbox
Fri, Jan 12 2024

Overzicht burenbemiddelingsdiensten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht diensten in Brussel.

Promotiecampagne van de lokale openbare bemiddelingsdiensten

Ontwerp

niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratiede FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

Acties

Meerdere acties werden gevoerd om de lokale bemiddeling in de bloemetjes te zetten:

 1. De oprichting van een interactieve nationale cartografie van de lokale publieke bemiddelingsdiensten.
 2. Het sturen van een sensibiliseringsmailing aan de Belgische burgemeesters, waarin zij worden uitgenodigd om een echte bemiddelingscultuur op te richten in hun gemeenten.
 3. De organisatie van een webinar ter promotie van de openbare lokale bemiddelingsdiensten tijdens de centrale dag van de Bemiddelingsweek 2020 georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie.
 4. De organisatie van een webinar dat voor iedereen toegankelijk werd op 8 december 2020. Klik hier om het webinar opnieuw te bekijken.  
 5. De creatie van het charter “Steden en gemeenten bemiddeling”, dat een belangrijke stap betekent voor de erkenning, duurzaamheid en ontwikkeling van publieke bemiddelingsdiensten in onze steden en gemeenten. De ondertekening van het charter is de uitdrukking van het engagement om een ​​beleid te voeren dat “gericht is op bemiddeling”.

Voor meer informatie over het charter, zie de FAQ hieronder.

Getuigenissen

Deze focus op de bemiddeling op lokaal niveau wordt geïllustreerd door de getuigenissen van lokale verkozenen, partners en bemiddelaars van de openbare lokale diensten: 

Nuttige links

Informatie voor professionals

Handleiding / gids
Wed, Sep 13 2023

Jaarverslag NBV 2022

Hierbij kan u het meest recente jaarverslag vinden van het 'Netwerk Burenbemiddeling Vlaanderen'.

Veelgestelde vragen over charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling"

Wat is het doel van het charter?

Het door een stuurgroep opgestelde charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling" heeft tot doel het werk van de plaatselijke openbare bemiddelingsdiensten (buren-, wijk-, conflict-, bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, en schoolbemiddelaars) te erkennen, te doen erkennen en van een kader te voorzien.

Welke doelstellingen heeft het charter?

 • Definiëren van de term "bemiddeling"
 • Ondersteuning van bemiddelaars werkzaam op lokaal niveau 
 • Benadrukken van het ethische kader voor bemiddelaars
 • Bewustmaking van bemiddeling als alternatief middel in het zoeken naar oplossingen
 • Aanmoedigen van een bemiddelingscultuur

Waarom het charter ondertekenen?

Dit charter is een belangrijke stap in de erkenning, voortzetting en ontwikkeling van onze openbare bemiddelingsdiensten in onze steden.
De ondertekening van het charter is de uitdrukking van een engagement om een "bemiddelingsgericht" beleid te voeren. Het charter kan ondertekend worden ongeacht of uw gemeente een bestaande bemiddelingsdienst heeft of niet. Het ondertekenen van het charter toont aan dat uw gemeente de principes van bemiddeling aanneemt.

Wie heeft het charter al ondertekend?

Het Charter werd voor het eerst ondertekend door Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, door Catherine Moureaux, Voorzitster van BeFUS vzw en door Michèle Guillaume-Hofnung, Professor in de Rechten en Directeur van het Instituut voor Bemiddeling IMGH, die ermee instemde haar definitie van bemiddeling aan het Charter toe te voegen. Een honderdtal steden en gemeenten hebben het Charter vervolgens ondertekend : zie de lijst van ondertekenaars.

Hoe toetreden tot het charter?

U kunt toetreden door het Charter te ondertekenen en te sturen naar [email protected].

Kunnen we ons ook bij het charter aansluiten als onze gemeente geen bemiddelingsdienst heeft?

De toetreding tot het charter "Bemiddeling voor steden en gemeenten" kan op lokaal niveau op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de specifieke kenmerken van elke gemeente:

 • Als uw gemeente al gebruik maakt van bemiddeling via een aantal kanalen, geeft dit aan dat ze akkoord gaat met de basisprincipes van bemiddeling die zijn opgenomen in het Charter.
 • Als uw gemeente nog geen gebruik maakt van bemiddeling, kunt u ook beginnen met een bestaande dienst in een naburige gemeente (raadpleeg de nationale cartografie van openbare bemiddelingsdiensten).
 • Steun kan ook gezocht worden bij de stuurgroep van het project (buurt-/conflictbemiddelaars/GAS-bemiddelaars/gemeenschapsbemiddelaars/schoolbemiddelaars, enz.) Als je bijvoorbeeld een nieuwe bemiddelingsdienst wilt oprichten in je gemeente, heeft de stuurgroep relevante hulpmiddelen om je te helpen.

Geeft het charter recht op een subsidie?

De FOD Binnenlandse Zaken subsidieert reeds een aantal bemiddelingsdiensten via de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. Tot op heden zijn er geen nieuwe subsidies voorzien.

De POD Maatschappelijke Integratie verleent subsidies voor bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en financiert zo een dertigtal GAS-bemiddelaars in België.

BeFUS, het enige nationale intergemeentelijke en multidisciplinaire netwerk voor lokale strategieën voor stedelijke veiligheid, streeft naar de bevordering van bemiddeling door Belgische lokale overheden en vooral de toegang van de burgers tot deze diensten te verbeteren. Daartoe werkt dit netwerk op geïntegreerde wijze als een nationaal intergemeentelijk netwerk om de lokale overheden en de bemiddelaars die binnen deze diensten werken te ondersteunen via verschillende sensibiliserings- en bemiddelingsacties.

Verwijst het charter naar een ethisch kader?

De bemiddelaars die werkzaam zijn binnen de lokale openbare bemiddelingsdiensten passen dagelijks de deontologische regels/criteria toe die essentieel zijn voor het werk van elke bemiddelaar: onafhankelijkheid, neutraliteit, veelzijdigheid, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en autonomie van de personen.

De deontologische principes vinden hun oorsprong in het seminarie over "sociale bemiddeling en nieuwe manieren om alledaagse conflicten op te lossen" dat in 2000 in Créteil werd georganiseerd en zijn overgenomen in de wet van 18 juni 2018 die verschillende bepalingen bevat met betrekking tot het burgerlijk recht en bepalingen ter bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

Hoewel ze deze principes dagelijks toepassen, vallen de bemiddelaars van het Charter niet onder de voornoemde wet van 18 juni 2018. Het charter "Bemiddeling in steden en gemeenten" omvat dus dit deontologisch.

Zijn er naast het charter nog andere instrumenten?

Er zijn al verschillende acties uitgevoerd door de stuurgroep van het project, bestaande uit buurtbemiddelaars, conflictbemiddelaars, GAS-bemiddelaars en schoolbemiddelaars, allemaal van lokale openbare bemiddelingsdiensten. We hebben het hier over de creatie van een nationale cartografie van de betrokken diensten, de organisatie van webinars, de productie van infographics en video's en een eerste bewustmakingscampagne naar alle burgemeesters en gouverneurs van het land.

FAQ page