Minister Verlinden ondertekent charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling ”

Photo de groupe avec Annelies Verlinden
Op woensdag 28 september werd in het Brusselse stadhuis het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Michèle Guillaume-Hofnung, bemiddelaar, hoogleraar publiek recht en bemiddelingsdeskundige.

Bemiddeling: onbekend en onbemind

Een burenruzie over nachtlawaai of een boom die te dicht bij een scheidingslijn staat. Een GAS-boete voor foutparkeren die door de ontvanger wordt aangevochten… Conflicten tussen personen of tussen burgers en instanties worden vaker dan nodig voor de rechtbank uitgevochten. Bemiddeling, een procedure waarbij betrokken partijen onder begeleiding van een bemiddelaar samen op zoek gaan naar een oplossing voor hun conflict, is nog te weinig bekend onder het grote publiek en daarom onderbenut.

Voordelen van bemiddeling

Nochtans heeft bemiddeling veel voordelen. Zo is bemiddeling vaak een snellere en goedkopere manier om conflicten op te lossen dan ze via juridische weg te laten beslechten. Ook kunnen de overbevraagde rechtbanken door bemiddeling gedeeltelijk worden ontlast. Aangezien alle betrokken partijen actief bij het bemiddelingsproces betrokken worden, is het resultaat van een bemiddeling bovendien duurzamer dan een beslissing die door de rechtbank wordt afgedwongen. Ook draagt bemiddeling bij tot het versterken van sociale cohesie en het tegengaan van polarisatie omdat deze procedure volop inzet op onderlinge communicatie en wederzijdse toenadering. Bovendien werkt bemiddeling ook preventief. “Door mensen te verbinden, door ze op een positieve manier de dialoog met elkaar aan te laten gaan en door ze te laten samenwerken, kunnen conflicten zelfs worden vermeden”, aldus minister Verlinden.

Stuurgroep

Om bemiddeling meer onder de aandacht te brengen en de bestaande bemiddelingsinitiatieven in kaart te brengen, werd drie jaar geleden op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken, de POD Maatschappelijke Integratie en de vzw Befus, het Belgian Forum for Urban Security, een stuurgroep opgericht. Het werk van deze stuurgroep, die bestaat uit bemiddelaars van verschillende lokale bemiddelingsdiensten uit de verschillende regio's, resulteerde in een charter dat in de loop van de komende maanden op grote schaal zal worden verspreid. Met dit charter willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk burgemeesters stimuleren om op lokaal niveau bemiddelingsdiensten op te richten of bestaande diensten te versterken. Ook hopen ze via deze weg de bevolking meer bewust te maken van het bestaan van bemiddelingsdiensten en de stap om van deze diensten gebruik te maken, te verkleinen. De ontwikkeling van een bemiddelingscultuur op lokaal niveau komt immers de hele maatschappij ten goede.

Ook interessant voor u:

31 mei 2023
Op 31 mei is de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer samengekomen om zich te buigen over het wetsontwerp tot wijziging van de voetbalwet. Nadat minister Verlinden hun vragen over dit wetsontwerp beantwoordde, werd het door de commissieleden goedgekeurd.
30 mei 2023
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) heeft op dinsdag 30 mei de veiligheidsverantwoordelijken van de profclubs uit het voetbal verwelkomd in haar kantoren. Dit bezoek kadert in de organisatie van de allereerste Dag van de Veiligheidsverantwoordelijken.
08 mei 2023
Een 200-tal gemeenschapswachten(-vaststellers) verzamelden zich op 9 mei in Brussel voor de eerste nationale Dag van de Gemeenschapswacht, georganiseerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) van de FOD Binnenlandse Zaken.