Wie zijn wij?

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie (beter gekend als 'BeSafe') maakt deel uit de FOD Binnenlandse Zaken.

Missie

Wij werken aan een veiligere samenleving dankzij onze expertise, onze rol als regulator, onze bijdrage aan het veiligheidsbeleid, en onze faciliterende en begeleidende rol ten aanzien van verschillende veiligheidsactoren en de burger.
Wij streven deze missie na met respect voor onze waarden.

Werken aan een veiligere samenleving

We verwezenlijken dit door/via volgende activiteiten :

 • Reguleren van de activiteiten van de veiligheidssector.
 • Vervolgen en bestraffen van ongewenste gedragingen en het niet naleven van onze reglementering.
 • Gedragsverandering aanmoedigen om zich te beschermen tegen criminaliteit en overlast om geen ongewenst of crimineel gedrag te stellen.
 • Verhogen van de weerbaarheid van de burgers en de maatschappij.
 • Verdedigen van het algemeen belang, met respect voor de democratische grondbeginselen en de individuele rechten en vrijheden van de burger.

Dankzij onze expertise

Wij stellen onze kennis en knowhow ter beschikking en breiden die continu verder uit. Onze expertise waarborgt de kwaliteit van onze regelgeving, onze beslissingen en adviezen inzake veiligheid.

Onze 3 rollen: regulator, facilitator en begeleider
 

Regulator

We bereiden het normatief kader voor, in samenspraak met onze publieke en private partners, volgens het Regeerakkoord en de beleidsnota van de Minister van Binnenlandse Zaken.

We zien toe op de correcte toepassing van de regelgeving.

Facilitator en begeleider

Vanuit onze centrale rol faciliteren wij de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsactoren:

 • Wij coördineren (inter-) federale reflectie- en adviesgroepen, met publieke partners, universiteiten en kenniscentra, private ondernemingen en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.
 • Wij stimuleren publiek-private samenwerkingsverbanden.

Wij ondersteunen, informeren en adviseren de beleidsmakers op verschillende bestuursniveaus, en onze partners, bij het uitwerken, stimuleren en implementeren van het veiligheidsbeleid.

Bijdragen aan het veiligheidsbeleid

Onze aanpak van het veiligheidsbeleid is integraal, geïntegreerd, duurzaam en dynamisch, volgens een continue cyclus:

 • Voorbereiding: verzamelen van gegevens, risicoanalyse, afstemming met veiligheidsactoren en planning
 • Omkadering: risicobeheersing : wetgeving en reglementair kader, impulsbeleid (middelen (bv. subsidies) en expertise), en het beleid voor lokale en integrale veiligheid
 • Ondersteuning en ontwikkeling: projecten voor preventie, sensibilisering en begeleiding, en het ter beschikking stellen van innoverende oplossingen
 • Regulering: communicatie van de regelgeving, controles, repressie en sancties
 • Evaluatie: opvolging en evaluatie van de ondernomen acties
 • Aanpassing: aanpassen, uitvoeren en bevestigen van ondernomen acties

Visie

Onze visie bouwt verder op de visie van de FOD Binnenlandse Zaken: voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid, in samenwerking met onze strategische partners.

Op basis van onze uitgebreide expertise, onze innovatiegerichtheid en onze onpartijdigheid zijn wij de autoriteit op het gebied van veiligheid. Het is onze ambitie om in de 21e eeuw een veiligere samenleving te reguleren en te organiseren.

Uitgebreide expertise

Onze deskundige medewerkers en hun expertise vormen de basis voor de verwezenlijking van onze missie en visie.

Wij hechten veel belang aan teamwork, we verwelkomen de diversiteit tussen medewerkers, en stimuleren solidariteit onder onze medewerkers.

Wij bieden onze medewerkers alle kansen om zich te ontwikkelen en hun potentieel ten volle te benutten, binnen een aangenaam werkkader, en met aandacht voor hun welzijn.

Innovatiegerichtheid

We passen onze werkmethode voortdurend aan zodanig dat ze up-to-date is, adequaat en relevant. Daarbij houden we rekening met technologische en maatschappelijke uitdagingen of tendensen.

Ons doel is ook om onze partners, in alle neutraliteit, impulsen te geven, te informeren en te inspireren over de ontwikkeling en het pertinent gebruik van nieuwe technologieën.

Wij breiden ons actiegebied uit op basis van de dynamische analyse van veiligheidsrisico’s.

Autoriteit

Wij streven ernaar om erkend te worden als een van de referentie-organisaties op het gebied van veiligheid en preventie. Door onze onpartijdigheid en deskundigheid zijn wij het evidente aanspreekpunt van alle belanghebbenden

Reguleren en organiseren

Wij overstijgen onze rol als regulator en coördinator van het integraal veiligheidsbeleid: risicoanalyse, regulering en beheer van private veiligheid, uitwerking en evaluatie van acties en regelgeving inzake publieke veiligheid, en dit met respect voor de respectievelijke bevoegdheden. Wij bewaken de correcte toepassing van de democratische grondbeginselen en de individuele vrijheden.

Wij willen meerwaarde bieden als “bruggenbouwer”, door samenwerking te stimuleren tussen de overheid en ondernemingen, industrie, kenniscentra, verenigingsleven en burgers, evenals tussen alle veiligheidsactoren en op alle bestuursniveaus. Ons doel is om de gecombineerde kennis en knowhow, via participatieve samenwerkingsverbanden, te benutten ten bate van een gedeelde ambitie: een meer veilige samenleving.

Waarden

Om haar missie en visie te realiseren, verdedigt de Algemene Directie Veiligheid en Preventie volgende waarden:

Onpartijdigheid:

We handelen objectief en rechtvaardig, zonder vooroordelen. Onafhankelijk van persoonlijke voorkeuren, streven wij steeds het algemeen maatschappelijk belang na.

Loyauteit:

We zijn loyaal aan de Algemene Directie en de FOD Binnenlandse Zaken. Wij treden naar buiten toe op als een éénheid met een gezamenlijk standpunt. Onze samenwerking is gebaseerd op transparantie, vertrouwen en eerlijkheid. Wij respecteren onze collega's, leidinggevenden, medewerkers, partners en klanten, met name bij het nakomen van onze afspraken en verplichtingen.

Integriteit:

Wij hanteren de hoogste graad van professionele ethiek. We vermijden elke belangenvermenging en wenden de beschikbare middelen aan op een verantwoorde manier.

Klantgerichtheid:

Wij staan ten dienste van de samenleving, onze klanten, onze partners en onze collega's. Onze klantvriendelijkheid vertaalt zich in onze beschikbaarheid en luisterbereidheid, constructieve ingesteldheid, efficiëntie, expertise en professionele uitmuntendheid.

Betrokkenheid:

Ons engagement blijkt uit onze grondige aanpak, motivatie, passie, nieuwsgierigheid en proactiviteit. We houden rekening met de uitdagingen van de samenleving en de noden van onze klanten en onze partners.

Verantwoordelijkheid:

Onze verantwoordelijkheidszin uit zich in onze besluitvaardigheid. We leggen rekenschap af voor de impact van onze beslissingen, regelgeving en acties op de samenleving.