Vergunningen en activiteiten

Hier lees je meer over de vergunningen waarover ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden, moeten beschikken en de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

Ondernemingsvergunning

Ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden of een interne dienst organiseren, moeten vooraf steeds een vergunning verkrijgen van de minister van Binnenlandse Zaken. Niemand mag zich, zonder daartoe een vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken te hebben verkregen, als onderneming of interne dienst bekendmaken.

Deze verplichte vergunning garandeert de betrouwbaarheid en vakkennis. De vergunning vermeldt de specifiek vergunde activiteiten. Niemand mag gebruik maken van de dienstverlening van een niet-vergunde onderneming.

Procedures

Hieronder vindt u een lijst van alle formulieren aanvraagprocedure vergunningen per sector.

Sector / Type aanvraag Eerste aanvraag Vernieuwing Wijziging / Uitbreiding Vrijwillige intrekking
Bewakingsonderneming

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

Interne bewakingsdienst

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

eCall alarmcentrale

PDF aanvraagformulier

     
Alarmsystemen

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

Camerasystemen

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

Privédetective

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

Veiligheidsadvies

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

 

PDF aanvraagformulier

Buitenlandse ondernemingen kunnen ook een aanvraag indienen. Volgende documenten zijn beschikbaar.

Sector / Type aanvraag Eerste aanvraag Bankwaarborg
Bewakingsonderneming PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

Veiligheidsadvies

PDF aanvraagformulier

PDF aanvraagformulier

Het formulier "Instemming veiligheidsonderzoek" is terug te vinden op de pagina Werken in de sector.

Bestellingen


Identificatiekaarten
Vooraleer je als vergunde onderneming kan overgaan tot het aanvragen van identificatiekaarten voor zowel het leidinggevend personeel als uitvoerend personeel, moet je beschikken over de vereiste aanvraagformulieren.

Bestelling aanvraagformulieren
Vul het online aanvraagformulier voor identificatiekaarten voor personeelsleden van een vergunde onderneming in en plaats je bestelling via de website.

De bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling van de verschuldigde som (Fonds Private Veiligheid, IBAN BE37 6792 0057 9428, BIC PCHQBEBB met mededeling 'IDK + uw KBO nummer').

Na ontvangst van de betaling worden de blanco aanvraagformulieren met een begeleidend schrijven naar de onderneming verstuurd en kan je overgaan tot de aanvraag identificatiekaart. 

Andere bestellingen

Als vergunde onderneming kan je ook andere bestellingen plaatsen die nodig zijn voor de uitoefening van je activiteiten:

Bewakingslijsten
Een bewakingslijst moet gebruikt worden bij alle occasionele dansgelegenheden waar bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend door bewakingsondernemingen.
Bestel bewakingslijsten via de website

Bewakingsregisters
Een bewakingsregister moet gebruikt worden in de horeca waar bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend, hetzij door bewakingsondernemingen, hetzij door interne bewakingsdiensten.
Bestel bewakingsregisters via de website

Emblemen
Bewakingsagenten dragen bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten een uniform met een embleem.
Bestel emblemen via de website

Voertuigkentekens
Voertuigen moeten voorzien zijn van een voertuigkenteken dat een snelle identificatie van het voertuig door politiediensten mogelijk maakt.
Bestel je voertuigkenteken via de website

Bewakingsactiviteiten

De sector van de private veiligheid wordt geregeld door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, ook wel kortweg de "wet private veiligheid" genoemd. Een specifieke sector hierin, betreft de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten. De sector omvat 13 bewakingsactiviteiten:

 • statische bewaking van roerende of onroerende goederen
 • mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm
 • waardentransport
 • beheer van een alarmcentrale
 • bescherming van personen
 • winkelinspectie
 • evenementenbewaking
 • bewaking uitgaansmilieu
 • doorzoeken van roerende of onroerende goederen
 • verrichten van vaststellingen
 • begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
 • bediening van technische middelen
 • toezicht op en controle van personen

en definieert deze als volgt:

Statische bewaking
Bewakingsactiviteit bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen (met uitzondering van mobiele bewaking).

Mobiele bewaking
Bewakingsactiviteit bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, waarbij de bewakingsagent zich op de openbare weg verplaatst van goed naar goed om er toezicht uit te oefenen. 

Waardentransport
De omschrijving ‘waardentransport' omvat volgende bewakingsactiviteiten:

 • toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van goederen;
 • vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn (bijvoorbeeld diamanten);
 • beheer van een geldtelcentrum;
 • bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes.

Beheer van een alarmcentrale
Een alarmcentrale kan volgende taken uitoefenen:

 • het ontvangen en verwerken van signalen afkomstig van alarmsystemen;
 • het lokaliseren van goederen, uitgerust met volgsystemen, teneinde vermissing, beschadiging of vernieling ervan te voorkomen of vast te stellen;
 • het ontvangen en verwerken van oproepen van personen in nood;
 • het verzekeren van afstandscontrole van toegangen en uitgangen.

Bescherming van personen
Deze activiteit wordt ook wel "bodyguarding" genoemd en omvat het beschermen van personen tegen mogelijke gevaren, door de bewaakte persoon af te schermen voor ongewenste toenadering door derden. 

Winkelinspectie
Bewakingsactiviteit waarbij de bewakingsagent in winkelruimtes toezicht uitoefent op het gedrag van klanten teneinde diefstallen te voorkomen of vast te stellen. 

Evenementenbewaking
Elke vorm van statische bewaking van goederen en van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen. Een evenement is een gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische commerciële of sportieve aard, met een tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is. Occasionele dansgelegenheden vallen hier niet onder, festivals wel. Voorbeelden van activiteiten van toezicht op evenementen zijn het kanaliseren van het publiek, bewaken van podia, backstage-controle, bewaking van installaties, enzovoort. 

Bewaking uitgaansmilieu
Elke vorm van statische bewaking en van controle en toezicht op het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu. Onder uitgaansmilieu worden volgende plaatsen begrepen: cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden. 

Doorzoeken van roerende of onroerende goederen
Deze bewakingsactiviteit wordt ook wel "sweepings" genoemd. Het betreft het doelgericht preventief doorzoeken van lokalen of goederen. Sweepings moeten de opdrachtgever verzekeren van de afwezigheid van:

 • spionageapparatuur;
 • wapens;
 • drugs;
 • explosieve stoffen of stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen aangewend kunnen worden.

Verrichten van vaststellingen
Hiermee wordt het verrichten van de vaststellingen bedoeld, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie (bijvoorbeeld: controle op het betalend parkeren).

Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
Bij het uitoefenen van de bewakingsactiviteit verkeersbegeleiding, beschikt de bewakingsagent over dezelfde bevoegdheid als gemachtigde opzichters, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders en werfopzichters.

Bediening van technische middelen
De bediening van volgende door de Koning bepaalde technische middelen, die met het oog op het verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld, kan gebeuren door bewakingsagenten:

 • RPA: een onbemand luchtvaarttuig waarvan de maximale startmassa niet meer dan 150 kg bedraagt, bestuurd vanaf een grondcontrolestation, dat is uitgerust met een bewakingscamera;
 • RPAS: een op afstand bestuurd luchtvaarttuig, uitgerust met een bewakingscamera, de ermee verbonden grondcontrolestations, de vereiste bestuurs- en controleverbindingen en elk ander element, zoals het beschreven wordt in het typeontwerp;
 • Mobiele bewakingscamera: bewakingscamera die tijdens de observaties wordt verplaatst om vanaf verschillende plaatsen of posities te filmen;
 • Mobiele commandopost: een verplaatsbare infrastructuur van waaruit de inzet van de aanwezige veiligheidsdispositieven tijdens een evenement gecoördineerd wordt;
 • Speurhonden: honden die worden ingezet voor het speuren naar personen, drugs, menselijke resten, explosieven, componenten van explosieven, munitie, wapens, brandversnellers of gaslekken.

De autonomie van de bewakingsonderneming bij het uitvoeren van deze opdracht is beperkt tot de operationele uitvoering. Hoe, waar, hoelang de middelen worden ingezet en wat het resultaat ervan moet zijn, wordt bij de uitoefening van deze activiteit uitsluitend door de opdrachtgever bepaald.

Restcategorie persoonscontrole
Hiermee wordt het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen bedoeld, voor zover de activiteit niet plaatsvindt in winkelruimtes, op evenementen of in het uitgaansmilieu.

Veelgestelde vragen

Welke administratieve kosten zijn er verbonden aan een dossier of aanvraag?

Ter dekking van de administratieve onkosten voor het leveren van diensten of de levering van producten door de overheid zijn administatieve kosten verschuldigd (zie art.10 van het KB Retributies).

 • Erkenning / Vergunning:

  • Bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten, veiligheidsdiensten, ondernemingen voor alarmsystemen, ondernemingen voor camerasystemen, ondernemingen voor veiligheidsadvies, opleidingsinstellingen en maritieme veiligheidsondernemingen moeten ter gelegenheid van de eerste aanvraag van elke afzonderlijke vergunning een administratieve dossierkost van 1.000 EUR betalen;

  • Opleidingsinstellingen moeten ter gelegenheid van de eerste aanvraag van de erkenning van elke afzonderlijke opleidingscursus en van de erkenning van elke afzonderlijke lesgever respectievelijk 500 EUR en 250 EUR betalen.
    

De aanvragen in het kader van een overgang van natuurlijk persoon naar rechtspersoon of een nieuwe vergunning na een eerdere weigering of intrekking worden beschouwd als een nieuwe eerste aanvraag! In deze gevallen is dus een administratieve dossierkost van 1.000 EUR verschuldigd.

 • Ondernemingen die gelijktijdig een eerste aanvraag voor een vergunning als onderneming voor alarmsystemen en als onderneming voor camerasystemen aanvragen moeten slechts éénmaal 1.000 euro betalen.

 • Ondernemingen voor alarmsystemen zijn, ter gelegenheid van hun eerste aanvraag voor een vergunning als onderneming voor camerasystemen vrijgesteld van de verplichting tot betalen van een dossierkost.

 • Ondernemingen voor camerasystemen zijn, ter gelegenheid van hun eerste aanvraag voor een vergunning als onderneming voor alarmsystemen vrijgesteld van de verplichting tot betalen van een dossierkost.

 • Andere administratieve kosten:

  • de aanvrager van een identificatiekaart moet per aanvraag 20 EUR betalen;

  • de aanvrager moet ter gelegenheid van de eerste aanvraag tot erkenning van een neutralisatiesysteem en van een verpakkingsproduct 1.000 EUR betalen;

  • de aanvrager van een bewakingslijst en van een bewakingsregister, zoals bedoeld in artikel 27 van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, moet 0,25 EUR per bewakingslijst en 14,50 EUR per bewakingsregister betalen;

  • de aanvrager van een voertuigkenteken, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, moet 5 EUR per sticker betalen;

  • de aanvrager van een embleem, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet, moet 0,15 EUR per embleem betalen.

Welke kosten zijn er verbonden aan een vergunning?

Aan de (aanvraag tot) vergunning zijn een aantal kosten verbonden. Het gaat enerzijds om:

 • eenmalige kosten, bijv. de dossierkost (€ 1000) voor een nieuwe vergunning / de overgang van een natuurlijk persoon naar rechtspersoon of een nieuwe vergunning na een eerdere weigering of intrekking.

 • recurrente kosten, bijv. de jaarlijkse retributie, de verplichte opleidingen, de bestelling van identificatiekaarten, emblemen, enz.

Wanneer zijn er dossierkosten verschuldigd?

De administratieve dossierkost is verschuldigd voor elke eerste nieuwe aanvraag tot vergunning of erkenning.

Bij een overgang van natuurlijk persoon naar rechtspersoon of vergunning na een eerdere intrekking of weigering wordt de aanvraag beschouwd als een eerste nieuwe aanvraag.

In welke taal wordt een vergunning afgeleverd?

Een vergunning wordt verleend in de taal van het taalgebied van de vestigingsplaats van de onderneming. 

Dit impliceert dat de vergunning in het Nederlands wordt afgeleverd voor ondernemingen gevestigd in het Nederlandstalig taalgebied . Vergunningen voor ondernemingen gevestigd in het Franstalig taalgebied worden aldus in het Frans afgeleverd. Voor ondernemingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt de vergunning afgeleverd in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de onderneming.

Hoe kan ik een (vernieuwings)aanvraag voor een vergunning als veiligheidsadviseur indienen?

Je kan alle info terugvinden in de aanvraagprocedures voor ondernemingen voor veiligheidsadvies op de pagina vergunningen en activiteiten.

Ik heb een vergunning als privédetective. Kan ik gaan werken voor een bewakingsonderneming?

Detectives kunnen werken voor een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
Voorwaarde is wel dat zij die detectiveactiviteiten uitsluitend mogen uitoefenen ten behoeve van deze bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
Meer concreet betekent dit het uitvoeren van deze activiteiten in loonverband.

De activiteiten van detective zijn wel niet combineerbaar met deze van bewakingsagent (art. 53, 3° en 62, 6e lid van de wet private veiligheid).

Ik heb een geldige vergunning veiligheidsadvies en een vergunning als bewakingsonderneming. Kan ik beide vergunningen behouden?

De vergunningen en erkenningen, verleend in het kader van de wet van 10 april 1990 blijven geldig tot de vervaldatum.

Nadien zal, gelet op de vereiste neutraliteit van veiligheidsadviseurs, zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017, een keuze gemaakt moeten worden (art. 58-59, 271 en 272).

Binnen mijn onderneming is er een afdeling die uitsluitend activiteiten van veiligheidsadvies uitvoert ten behoeve van deze onderneming. Moeten wij een vergunning aanvragen?

In het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is een contractueel element vereist en gaat het hier over een dienstverlening aan derden. Het doel is dus niet om de uitoefening van de taken van veiligheidsadvies voor zijn eigen behoefte te regelen.

Ik vraag de intrekking van mijn vergunning in januari 20XX. Ben ik dan nog de retributie voor het jaar 20XX verschuldigd?

Ja. In dat geval is men nog de heffing verschuldigd voor 20XX. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt dat deze heffing is verschuldigd per kalenderjaar.

Moet ik als buitenlander een vestigingsplaats hebben in België om een vergunning als privédetective te bekomen?

Men mag geen activiteiten als detective op Belgisch grondgebied uitoefenen of zich als dusdanig bekend maken zonder daartoe voorafgaandelijk vergund te zijn. (Artikel 2, 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective)

De detective die niet in België is gevestigd, maar in België toch activiteiten als detective wil uitoefenen, moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.

De detective die geen vestigingsplaats heeft in België moet een vestigingsplaats kiezen bij een in België vergunde detective. 

Deze detective moet ervoor instaan dat de aanvrager de artikelen 5, 6 en 7 van de detectivewet naleeft. (Artikel 3, §2, 3° van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective).

De detective bij wie de vestigingsplaats wordt gekozen moet gedurende dezelfde periode over een vergunning beschikken en mag niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schorsing of intrekking van deze vergunning. (Artikel 3; § 1, 3° van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective)

FAQ page

Lijsten vergunde ondernemingen

Lijsten
Mon, Jan 22 2024

Lijst van de vergunde alarmcentrales

Lijst van de vergunde alarmcentrales
Lijsten
Mon, Jan 22 2024

Lijst van de vergunde eCall alarmcentrales

Lijst van de vergunde eCall alarmcentrales
Lijsten
Wed, Apr 17 2024

Lijst van de vergunde secundaire scholen

Lijst van de vergunde secundaire scholen
Lijsten
Fri, Dec 15 2023

Lijst van de vergunde secundaire scholen (volwassenenonderwijs)

Lijsten
Mon, Jun 26 2023

Lijst van vergunde opleidingsinstellingen bewaking

Lijst vergunde opleidingsinstellingen bewaking

Wetgeving

Wet
Mon, Oct 2 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet
Fri, Jul 19 1991

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective