Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wie in de sector van de private en bijzondere veiligheid wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden. De specifieke voorwaarden zijn opgesomd in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid opgesomd (art. 61 tot 75) en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective (art. 3).
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

Identificatiekaart

Elke persoon actief in de sector van de private en bijzondere veiligheid draagt verplicht een identificatiekaart, die niet verward mag worden met de nationale identiteitskaart. Zonder deze identificatiekaart mag hij zijn activiteiten niet uitoefenen. Ze wordt uitgereikt door de Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, heeft een geldigheidstermijn van vijf jaar en is verbonden aan een aantal strikte voorwaarden.

Voor wie is deze kaart van belang ?

 • Voor de agent: Hij bewijst met zijn geldige kaart dat hij zijn functie wettelijk mag opnemen. Zonder kaart kan hij immers geen activiteiten uitoefenen.

 • Voor de controle-instanties (politiediensten en bevoegde inspecteurs): De agent moet bij elke controle zijn kaart voorleggen wanneer dat gevraagd wordt.

 • Voor de burger: Deze moet kunnen weten met welke bewakingsagent hij geconfronteerd wordt om bijvoorbeeld bij onheuse behandeling klacht te kunnen indienen. De agent moet zijn kaart dan ook tonen aan elke burger die erom vraagt.

 • Voor de klanten van een bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst/onderneming voor veiligheidsadvies/onderneming voor camerasystemen/onderneming voor alarmsystemen: Klanten die de agent wensen te identificeren om na te gaan of de agent bepaalde activiteiten mag uitoefenen.​

Beschrijving

De identificatiekaart heeft het formaat van een bankkaart en is vervaardigd uit kunstof (pvc). Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal gegevens:

 • Onderneming: de naam van de onderneming waarvoor de houder activiteiten uit de wet van de private en bijzondere veiligheid uitvoert. Deze onderneming heeft de kaart voor de houder aangevraagd en is eigenaar van de kaart.

 • Volgnummer: uniek, achtcijferig nummer van het document.

 • Functie: de functie(s) van de houder wordt aangegeven door middel van een code

 • Geldig tot: de geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar. Uitzondering hierop is de tijdelijke en stagekaart die een maximumduur heeft van 6 maanden.

 • Naam: naam en voornaam van de houder

 • Geboortedatum: geboortedatum van de houder

 • Een foto van de houder

Identificatiekaart

Gewapende activiteiten

Indien de houder van de kaart tevens houder is van een wapendrachtvergunning, bevat zijn identificatiekaart op achterzijde de vermelding: "Wapendrachtvergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken".

Op de achterzijde van de kaart staan dan de vermeldingen:

 • Functie: de functie van de houder wordt aangegeven door middel van een code.

 • Kenmerken van het wapen: gevolgd door de aard, het merk, het type en het kaliber van het wapen

Functiecodes

De code die onder "Functie" op de kaart wordt vermeld, geeft aan welke activiteiten de agent mag uitoefenen. Ze komt enerzijds overeen met het opleidingsniveau van de houder en anderzijds met de activiteiten die de onderneming vergund is uit te oefenen.

Formulieren

Modelformulier
3 april 2023

Instemming veiligheidsonderzoek (bijlage 3)

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden

Wetgeving

Wet
2 oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet
19 juli 1991

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective

Veelgestelde vragen

Wie mag in de private veiligheidssector werken ?

Wie in deze sector wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden.

De specifieke voorwaarden zijn in de wet opgesomd (art. 61 tot 75)
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe word ik als werknemer in de private veiligheidssector op de hoogte gebracht van de nieuwe regels die op mij van toepassing zijn?

Je werkgever moet ervoor moeten zorgen dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels.
De wet verplicht hem dit te doen (art. 45).

De manier waarop dit gebeurt, kan verschillen van werkgever tot werkgever. Een mogelijkheid is dat je werkgever je een bijscholingssessie laat volgen.

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor veiligheidsadvies?

Er is momenteel nog geen opleiding voorzien voor het personeel van de ondernemingen voor veiligheidsadvies.

Ik heb een vergunning als privédetective. Kan ik gaan werken voor een bewakingsonderneming?

Detectives kunnen werken voor een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
Voorwaarde is wel dat zij die detectiveactiviteiten uitsluitend mogen uitoefenen ten behoeve van deze bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
Meer concreet betekent dit het uitvoeren van deze activiteiten in loonverband.

De activiteiten van detective zijn wel niet combineerbaar met deze van bewakingsagent (art. 53, 3° en 62, 6e lid van de wet private veiligheid).

Wanneer dien ik de bijscholing te volgen nadat ik het bekwaamheidsattest heb behaald in het kader van de opleiding detective?

Elke privédetective dient om de 5 jaar na de eerste toekenning van het bekwaamheidsattest zonder enige afwezigheid de bijscholing hebben gevolgd en permanent in het bezit te zijn van een geldig certificaat van de bijscholing.  (artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen).

Voor detectives die hebben genoten van de overgangsbepalingen, zoals voorzien in artikel 22, § 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective, dient de bijscholing te worden gevolgd om de 5 jaar na de eerste toekenning van de vergunning.

Er kan geen vernieuwing van de vergunning als detective worden toegekend zonder een geldig attest van de bijscholing.

Ik kan mijn certificaat van mijn psychotechnisch onderzoek (PTO) en/of mijn opleidingscertificaten niet meer vinden. Is het mogelijk om een kopie te krijgen?

Voor een kopie van certificaat van je psychotechnisch onderzoek (PTO) moet je contact opnemen met de instantie waar je de PTO-test hebt afgelegd. Dit kan SELOR of een intern testcentrum zijn.

Voor een kopie van je opleidingsattest moet je contact opnemen met het centrum waar je de opleiding hebt gevolgd.

Als het opleidingscentrum niet meer bestaat, kan je een e-mail sturen naar [email protected] met vermelding van jouw naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer (RRN).

In geen geval levert onze administratie attesten of kopieën van attesten af.

Hoe kan iemand anders mijn aangetekende zending afhalen in het postkantoor

Daarvoor dien je eerst een volmacht te geven aan iemand (+ 18). Hij of zij wordt dan jouw volmachthouder.

Dit doe je als volgt:

 • Vul de achterzijde van het afwezigheidsbericht van bpost in en onderteken.

 • Geef het samen met een recto-versokopie van je identiteitskaart aan je volmachthouder.

✅ Je volmachthouder toont vervolgens aan het loket:

 • zijn eigen identiteitskaart

 • het ingevulde en ondertekende afwezigheidsbericht.

 • de kopie van je identiteitskaart
   

Meer info

website van bpost

Heb ik een identificatiekaart nodig?

Wil je aan de slag in de private veiligheidssector? Dan gaan onze diensten na of je voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden en of je de vereiste opleidingen gevolgd hebt voor de functie die je wenst uit te oefenen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, krijg je van ons een identificatiekaart gekoppeld aan de onderneming die de kaartaanvraag voor jou heeft ingediend.

Artikel 76 van de Wet Private veiligheid bepaalt welke personen houder moeten zijn van een identificatiekaart:

 • de personen die de werkelijke leiding hebben in een onderneming of een interne dienst
  (= leidinggevend personeel);

 • de personen belast met het uitoefenen van de activiteiten behorend tot het toepassingsgebied van de wet private veiligheid, bedoeld onder hoofdstuk 2, afdeling 2
  (= uitvoerend personeel);

 • de personen, belast met de commerciële relaties met de klanten van een onderneming;

 • de lesgevers en cursuscoördinatoren van opleidingsinstellingen.

Hoe kan ik een identificatiekaart aanvragen?

De aanvraag gebeurt door de onderneming waarvoor je als werknemer taken uitvoert of zal uitvoeren.

Op de website vind je een bestelbon voor aanvraagformulieren en de nodige gegevens om de betaling uit te voeren.