Retributies en heffingen

Hier lees je meer over de retributies en heffingen die elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid aan de Belgische staat dient te betalen.

Retributie

Elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid dient jaarlijks een retributie te betalen voor de activiteiten waarvoor een vergunning of erkenning vereist is. Deze retributie heeft als doel om de administratie, de controle en het toezicht voor de toepassing van de regelgeving te dekken. Het tarief, de termijn en de wijze van betaling van deze retributies worden bepaald in de ‘wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective' en het ‘Koninklijk Besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid' voor alle andere sectoren uit de private veiligheid:

Sector Berekening

Bewakingsonderneming
 

€ 500 per vergunde activiteit + 0,24 % op de omzetschijf van laatst afgelopen boekjaar > € 50.000

Interne bewakingsdienst
 

 

€ 500 per vergunde activiteit + € 50 per lopende identificatiekaart. Ondernemingen die cultureel van aard of in welzijns-, zorg- en gezondheidssector actief zijn betalen enkel per activiteit en niet voor de identificatiekaarten.

Onderneming voor alarmsystemen
 


 

€ 500 + € 135 per lopende identificatiekaart. Indien de onderneming ook een vergunning als bewakingsonderneming met activiteit alarmsystemen heeft, worden geen lopende identificatiekaarten aangerekenend (dus enkel € 500). Indien een onderneming voor alarmsystemen tevens onderworpen is aan de retributie, bedoeld in artikel 5 (nvdr “onderneming voor camerasystemen”), wordt het bedrag van de jaarlijkse retributie voor haar activiteiten als onderneming voor alarmsystemen vastgesteld op 500 euro indien het aantal lopende identificatiekaarten voor de onderneming voor alarmsystemen lager ligt dan het aantal lopende identificatiekaarten voor de onderneming voor camerasystemen.

Onderneming voor camerasystemen

€ 500
 

Onderneming voor veiligheidsadvies

€ 700
 

Veiligheidsdienst
 

€ 500 per vergunde activiteit afgelopen kalenderjaar + € 50 per lopende identificatiekaart

Maritieme veiligheidsonderneming
 

€ 2500 + € 500 per aangevatte bewakingsopdracht

 

Opleidingsinstelling
 

€ 30 per cursist indien geen inschrijvingsgeld is gevraagd en € 80 per cursist indien wel inschrijvingsgeld is gevraagd

Heffing

Elke erkende privédetective is jaarlijks een heffing verschuldigd van € 371,84 (art 20 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective).

Veelgestelde vragen

Wanneer is mijn onderneming retributie verschuldigd ?

De retributie is verschuldigd voor elk geheel of gedeelte van een kalenderjaar waarin de onderneming, de dienst of de opleidingsinstelling over een vergunning of erkenning beschikt om activiteiten uit te oefenen (art. 11 van het KB Retributies).

De overnemer van een andere vergunde onderneming of van een opleidingsinstelling, is retributieplichtig voor de door de overgenomen onderneming of dienst nog verschuldigde retributies!

Kan ik een uitstel krijgen van mijn te betalen retributie? Of kan ik een afbetalingsplan aanvragen?

Neen. Een retributie is een vastgesteld recht en hiervoor kan er geen uitstel of een afbetalingsplan worden voorzien.

Ik vraag de intrekking van mijn vergunning in januari 20XX. Ben ik dan nog de retributie voor het jaar 20XX verschuldigd?

Ja. In dat geval is men nog de heffing verschuldigd voor 20XX. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt dat deze heffing is verschuldigd per kalenderjaar.

Wat is een retributie?

Een retributie is een vergoeding die door de overheid opgelegd wordt voor een verleende dienst.

Elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid dient jaarlijks een retributie te betalen voor de activiteiten waarvoor een vergunning of erkenning vereist is. Deze retributie heeft als doel om de administratie, de controle en het toezicht voor de toepassing van de regelgeving te dekken. Het tarief, de termijn en de wijze van betaling van deze retributies wordt bepaald in het ‘Koninklijk Besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid'.

Wetgeving

Koninklijk Besluit
17 oktober 2019

Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet
19 juli 1991

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective

Koninklijk Besluit
14 augustus 1992

Koninklijk besluit van 14 augustus 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detective en tot vaststelling van de wijze van de heffing