Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wie in de sector van de private en bijzondere veiligheid wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden. De specifieke voorwaarden zijn opgesomd in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid opgesomd (art. 61 tot 75) en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective (art. 3).
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

Identificatiekaart

Elke persoon actief in de sector van de private en bijzondere veiligheid draagt verplicht een identificatiekaart, die niet verward mag worden met de nationale identiteitskaart. Zonder deze identificatiekaart mag hij zijn activiteiten niet uitoefenen. Ze wordt uitgereikt door de Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, heeft een geldigheidstermijn van vijf jaar en is verbonden aan een aantal strikte voorwaarden.

Voor wie is deze kaart van belang ?

 • Voor de agent: Hij bewijst met zijn geldige kaart dat hij zijn functie wettelijk mag opnemen. Zonder kaart kan hij immers geen activiteiten uitoefenen.

 • Voor de controle-instanties (politiediensten en bevoegde inspecteurs): De agent moet bij elke controle zijn kaart voorleggen wanneer dat gevraagd wordt.

 • Voor de burger: Deze moet kunnen weten met welke bewakingsagent hij geconfronteerd wordt om bijvoorbeeld bij onheuse behandeling klacht te kunnen indienen. De agent moet zijn kaart dan ook tonen aan elke burger die erom vraagt.

 • Voor de klanten van een bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst/onderneming voor veiligheidsadvies/onderneming voor camerasystemen/onderneming voor alarmsystemen: Klanten die de agent wensen te identificeren om na te gaan of de agent bepaalde activiteiten mag uitoefenen.​

Beschrijving

De identificatiekaart heeft het formaat van een bankkaart en is vervaardigd uit kunstof (pvc). Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal gegevens:

 • Onderneming: de naam van de onderneming waarvoor de houder activiteiten uit de wet van de private en bijzondere veiligheid uitvoert. Deze onderneming heeft de kaart voor de houder aangevraagd en is eigenaar van de kaart.

 • Volgnummer: uniek, achtcijferig nummer van het document.

 • Functie: de functie(s) van de houder wordt aangegeven door middel van een code

 • Geldig tot: de geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar. Uitzondering hierop is de tijdelijke en stagekaart die een maximumduur heeft van 6 maanden.

 • Naam: naam en voornaam van de houder

 • Geboortedatum: geboortedatum van de houder

 • Een foto van de houder

Identificatiekaart

Gewapende activiteiten

Indien de houder van de kaart tevens houder is van een wapendrachtvergunning, bevat zijn identificatiekaart op achterzijde de vermelding: "Wapendrachtvergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken".

Op de achterzijde van de kaart staan dan de vermeldingen:

 • Functie: de functie van de houder wordt aangegeven door middel van een code.

 • Kenmerken van het wapen: gevolgd door de aard, het merk, het type en het kaliber van het wapen

Functiecodes

De code die onder "Functie" op de kaart wordt vermeld, geeft aan welke activiteiten de agent mag uitoefenen. Ze komt enerzijds overeen met het opleidingsniveau van de houder en anderzijds met de activiteiten die de onderneming vergund is uit te oefenen.

Formulieren

Modelformulier
3 april 2023

Instemming veiligheidsonderzoek (bijlage 3)

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden

Wetgeving

Wet
2 oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet
19 juli 1991

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective

Veelgestelde vragen

Wanneer moet een onderneming de identificatiekaarten van haar personeel terugsturen?

Behalve wanneer je jouw activiteiten bij een onderneming definitief hebt beëindigd, moet de onderneming ook in onderstaande gevallen de kaart binnen de 14 dagen terugsturen naar de administratie.
Dit is het geval nadat:

 • de geldigheidsdatum overschreden is;

 • de foto van de houder van de kaart niet meer gelijkend is;

 • de kaart beschadigd is;

 • jouw naam of voornaam verandert;

 • je niet langer voldoet aan alle voorwaarden;

 • jouw kaart, waarvoor een duplicaat werd afgeleverd, werd teruggevonden;

 • jouw kaart werd vervangen door een kaart waarop de functiecode werd aangepast.
   

De kaart die door de onderneming aan de administratie werd terugbezorgd, wordt onmiddellijk vernietigd.

Wat is een pre-screening?

Een pre-screening is een procedure waarbij ondernemingen aan de administratie vragen of zij een veiligheidsonderzoek in overweging neemt omtrent een persoon die ze beogen aan te werven.

De administratie antwoordt of zij al dan niet een veiligheidsonderzoek in overweging neemt.

Het staat de onderneming verder vrij de betrokkene al dan niet aan te werven met als risico dat, indien uit verder veiligheidsonderzoek uiteindelijk zou blijken dat betrokkene niet aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet, hij ook zijn identificatiekaart niet zal bekomen.

Ik heb een blanco uittreksel uit het strafregister bij mijn aanvraag gevoegd. Hoe kan er dan nog een probleem met het uittreksel strafregister zijn?

De gemeente die het getuigschrift heeft afgeleverd, heeft een beperktere toegang tot het strafregister dan de politiedetachementen die op onze administratie werken.

Het is dus mogelijk dat het getuigschrift niet langer blanco is.

Waarom is er voor mij een veiligheidsonderzoek lopende?

Het kan dat je bekend bent bij de politie als dader, slachtoffer of getuige in een dossier. In dit geval contacteren onze diensten de verschillende parketten waar je bekend staat om te controleren of je aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet.

Hoe lang duurt het vooraleer mijn veiligheidsonderzoek is afgerond ?

Het is moeilijk om de looptijd van een veiligheidsonderzoek in te schatten. De termijn hangt af van de ernst en de voortgang van elk dossier.

Die termijn is relatief kort indien je zelf slachtoffer of getuige bent in een zaak of als er reeds een beslissing is genomen omtrent jouw zaak. In ieder geval wordt, zodra onze diensten de nodige informatie van het parket hebben ontvangen, een verslag opgesteld zodat jouw dossier in de veiligheidscommissie bestudeerd kan worden. Dit alles samen kan enkele maanden duren.

Kan ik toegang krijgen tot mijn dossier? Kan ik als advocaat toegang krijgen tot het dossier van mijn cliënt?

Je kan inzage krijgen in jouw dossier.

Daarvoor moet je een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected] met vermelding van jouw volledige naam, voornaam, geboortedatum en jouw rijksregisternummer (RRN).

Welke opleidingen moeten er gevolgd worden binnen de sector van de alarmsystemen?

Er zijn drie opleidingsmodules, met name:

 1. leidinggevend:

  1. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);

  2. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
    

 2. conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te beveiligen pand.
   

 3. installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales.
   

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens de vergunning als onderneming voor alarmsystemen kan verleend worden.

De personen dienen het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).

Indien de geldigheidsduur van de basisopleiding intussen verlopen is, dient eveneens een bijscholingscertificaat voor de module in kwestie toegoevoegd te worden aan de aanvraag.

Blijven de opleidingen en attesten die ik behaald heb vóór de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017 geldig?

Dit hangt af van verschillende factoren. Als je twijfels hebt, stuur je best een mailtje naar [email protected].

Waarom raadpleegt de directie Private Veiligheid mijn gegevens in het rijksregister?

De directie Private Veiligheid kan je gegevens in het rijksregister raadplegen in het kader van ondernemingsaanvragen (vergunningen) of personeelsaanvragen (identificatiekaarten) met betrekking tot de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid of de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective of één van haar uitvoeringsbesluiten.

Deze gegevens worden enkel geconsulteerd en verwerkt in het kader van aanvragen door de betrokken persoon of zijn/haar werkgever. Het kan gaan om volgende gegevens en opzoekingen:
•    controle van de identiteitsgegevens (Naam, voorna(a)m(en), rijksregisternummer, geboortedatum, nationaliteit)
•    verifiëren van het rijksregisternummer
•    opzoeken van de juiste adresgegevens
•    ophalen van de foto in het rijksregister voor de aanmaak van een identificatiekaart

Wil je weten welke instellingen jouw gegevens in het rijksregister consulteren? 

Surf naar de website van het rijksregister en meld je met je eID aan in "Mijn Dossier". 
Je krijgt meteen een overzicht van de diensten die je rijksregister consulteren.