Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wie in de sector van de private en bijzondere veiligheid wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden. De specifieke voorwaarden zijn opgesomd in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid opgesomd (art. 61 tot 75) en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective (art. 3).
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

Identificatiekaart

Elke persoon actief in de sector van de private en bijzondere veiligheid draagt verplicht een identificatiekaart, die niet verward mag worden met de nationale identiteitskaart. Zonder deze identificatiekaart mag hij zijn activiteiten niet uitoefenen. Ze wordt uitgereikt door de Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, heeft een geldigheidstermijn van vijf jaar en is verbonden aan een aantal strikte voorwaarden.

Voor wie is deze kaart van belang ?

 • Voor de agent: Hij bewijst met zijn geldige kaart dat hij zijn functie wettelijk mag opnemen. Zonder kaart kan hij immers geen activiteiten uitoefenen.

 • Voor de controle-instanties (politiediensten en bevoegde inspecteurs): De agent moet bij elke controle zijn kaart voorleggen wanneer dat gevraagd wordt.

 • Voor de burger: Deze moet kunnen weten met welke bewakingsagent hij geconfronteerd wordt om bijvoorbeeld bij onheuse behandeling klacht te kunnen indienen. De agent moet zijn kaart dan ook tonen aan elke burger die erom vraagt.

 • Voor de klanten van een bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst/onderneming voor veiligheidsadvies/onderneming voor camerasystemen/onderneming voor alarmsystemen: Klanten die de agent wensen te identificeren om na te gaan of de agent bepaalde activiteiten mag uitoefenen.​

Beschrijving

De identificatiekaart heeft het formaat van een bankkaart en is vervaardigd uit kunstof (pvc). Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal gegevens:

 • Onderneming: de naam van de onderneming waarvoor de houder activiteiten uit de wet van de private en bijzondere veiligheid uitvoert. Deze onderneming heeft de kaart voor de houder aangevraagd en is eigenaar van de kaart.

 • Volgnummer: uniek, achtcijferig nummer van het document.

 • Functie: de functie(s) van de houder wordt aangegeven door middel van een code

 • Geldig tot: de geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar. Uitzondering hierop is de tijdelijke en stagekaart die een maximumduur heeft van 6 maanden.

 • Naam: naam en voornaam van de houder

 • Geboortedatum: geboortedatum van de houder

 • Een foto van de houder

Identificatiekaart

Gewapende activiteiten

Indien de houder van de kaart tevens houder is van een wapendrachtvergunning, bevat zijn identificatiekaart op achterzijde de vermelding: "Wapendrachtvergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken".

Op de achterzijde van de kaart staan dan de vermeldingen:

 • Functie: de functie van de houder wordt aangegeven door middel van een code.

 • Kenmerken van het wapen: gevolgd door de aard, het merk, het type en het kaliber van het wapen

Functiecodes

De code die onder "Functie" op de kaart wordt vermeld, geeft aan welke activiteiten de agent mag uitoefenen. Ze komt enerzijds overeen met het opleidingsniveau van de houder en anderzijds met de activiteiten die de onderneming vergund is uit te oefenen.

Formulieren

Modelformulier
3 April 2023

Instemming veiligheidsonderzoek (bijlage 3)

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden

Wetgeving

Wet
2 Oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet
19 Juli 1991

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective

Veelgestelde vragen