Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wie in de sector van de private en bijzondere veiligheid wil werken, voert taken uit die een invloed kunnen hebben op de rechten en vrijheden van burgers. Bovendien bestaat de kans dat je in het kader van je werk op plaatsen komt waar specifieke veiligheidsnormen gelden.
Dit alles zorgt ervoor dat de toegang tot de verschillende functies streng geregeld is.

Er zal onderzocht worden of de betrokkene betrouwbaar is én voor het merendeel van de functies zal ook een specifieke opleiding gevolgd moeten worden. De specifieke voorwaarden zijn opgesomd in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid opgesomd (art. 61 tot 75) en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective (art. 3).
De betrokkene zal de in de wet bepaalde activiteiten pas kunnen uitvoeren als vastgesteld is dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

Identificatiekaart

Elke persoon actief in de sector van de private en bijzondere veiligheid draagt verplicht een identificatiekaart, die niet verward mag worden met de nationale identiteitskaart. Zonder deze identificatiekaart mag hij zijn activiteiten niet uitoefenen. Ze wordt uitgereikt door de Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, heeft een geldigheidstermijn van vijf jaar en is verbonden aan een aantal strikte voorwaarden.

Voor wie is deze kaart van belang ?

 • Voor de agent: Hij bewijst met zijn geldige kaart dat hij zijn functie wettelijk mag opnemen. Zonder kaart kan hij immers geen activiteiten uitoefenen.

 • Voor de controle-instanties (politiediensten en bevoegde inspecteurs): De agent moet bij elke controle zijn kaart voorleggen wanneer dat gevraagd wordt.

 • Voor de burger: Deze moet kunnen weten met welke bewakingsagent hij geconfronteerd wordt om bijvoorbeeld bij onheuse behandeling klacht te kunnen indienen. De agent moet zijn kaart dan ook tonen aan elke burger die erom vraagt.

 • Voor de klanten van een bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst/onderneming voor veiligheidsadvies/onderneming voor camerasystemen/onderneming voor alarmsystemen: Klanten die de agent wensen te identificeren om na te gaan of de agent bepaalde activiteiten mag uitoefenen.​

Beschrijving

De identificatiekaart heeft het formaat van een bankkaart en is vervaardigd uit kunstof (pvc). Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal gegevens:

 • Onderneming: de naam van de onderneming waarvoor de houder activiteiten uit de wet van de private en bijzondere veiligheid uitvoert. Deze onderneming heeft de kaart voor de houder aangevraagd en is eigenaar van de kaart.

 • Volgnummer: uniek, achtcijferig nummer van het document.

 • Functie: de functie(s) van de houder wordt aangegeven door middel van een code

 • Geldig tot: de geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar. Uitzondering hierop is de tijdelijke en stagekaart die een maximumduur heeft van 6 maanden.

 • Naam: naam en voornaam van de houder

 • Geboortedatum: geboortedatum van de houder

 • Een foto van de houder

Identificatiekaart

Gewapende activiteiten

Indien de houder van de kaart tevens houder is van een wapendrachtvergunning, bevat zijn identificatiekaart op achterzijde de vermelding: "Wapendrachtvergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken".

Op de achterzijde van de kaart staan dan de vermeldingen:

 • Functie: de functie van de houder wordt aangegeven door middel van een code.

 • Kenmerken van het wapen: gevolgd door de aard, het merk, het type en het kaliber van het wapen

Functiecodes

De code die onder "Functie" op de kaart wordt vermeld, geeft aan welke activiteiten de agent mag uitoefenen. Ze komt enerzijds overeen met het opleidingsniveau van de houder en anderzijds met de activiteiten die de onderneming vergund is uit te oefenen.

Formulieren

Modelformulier
3 april 2023

Instemming veiligheidsonderzoek (bijlage 3)

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden

Wetgeving

Wet
2 oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet
19 juli 1991

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective

Veelgestelde vragen

Welke documenten dienen er bij een aanvraag van een identificatiekaart voor een uitvoerend personeelslid worden bijgevoegd?

Het aanvraagformulier moet correct en volledig ingevuld worden en aangevuld worden met volgende documenten:

 • Voor personen die niet ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister (bijv. buitenlanders) moet nog een pasfoto op het aanvraagformulier gekleefd worden. Voor de anderen is het meesturen van een pasfoto niet langer nodig als het verplichte rijksregisternummer duidelijk leesbaar en correct is ingevuld op het aanvraagformulier.

 • Een uittreksel uit het strafregister conform het model voorzien in artikel 596, 1e alinea van het Wetboek van Strafvordering of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun woonplaats in het buitenland hebben. Opgelet: dit document mag maximaal zes maanden oud zijn op het moment van de kaartaanvraag.

 • Een volledig ingevuld document tot instemming met het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

 • De opleidingscertificaten en eventuele bijscholingsgetuigschriften afgeleverd door een erkende opleidingsinstelling. Opgelet: Een bijscholingscursus dient gevolgd te worden binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van het huidige certificaat en / of getuigschrift.

Hoe lang is mijn identificatiekaart geldig?

De identificatiekaart is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze wordt aangemaakt. Ze kan telkens voor een termijn van vijf jaar vernieuwd worden. De aanvraag voor een vernieuwing moet ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart ingediend worden.

De tijdelijke identificatiekaart is geldig voor een periode van zes maanden te rekenen vanaf de datum van aanwerving. Ze kan niet vernieuwd worden. De houder van een tijdelijke kaart kan zijn activiteiten slechts uitoefenen voor één bewakingsonderneming of één interne bewakingsdienst.

Hoe lang duurt het voor ik mijn identificatiekaart ontvang?

Het is moeilijk om de aflevertijd van een identificatiekaart in te schatten.

 • Indien de aanvraag volledig is en er geen bezwarende elementen opduiken, wordt de kaart op korte termijn afgeleverd.

 • Indien de aanvraag niet volledig is of indien een veiligheidsonderzoek vereist is, kan de aflevertermijn oplopen. De aflevertermijn hangt af van de ernst en de voortgang van elk dossier.
  Die termijn is relatief kort indien je zelf slachtoffer of getuige bent in een zaak of als er reeds een beslissing is genomen omtrent jouw zaak. In ieder geval wordt, zodra onze diensten de nodige informatie van het parket hebben ontvangen, een verslag opgesteld zodat jouw dossier in de veiligheidscommissie bestudeerd kan worden. Dit alles samen kan enkele maanden duren.

Waarom is mijn kaartaanvraag geweigerd?

Elke weigering wordt door onze diensten per aangetekend schrijven gecommuniceerd naar de betrokken werknemer. Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van onze diensten waarin staat dat jouw kaartaanvraag geweigerd is?

 • Indien JA, dan kan je in het schrijven de reden van de weigering terugvinden. In de brief staat ook welke acties je eventueel kan ondernemen om jouw aanvraag te verdedigen.
 • Indien NEEN, dan beschikt onze dienst niet over een kaartaanvraag en neem je best contact met je werkgever.

Waarom staat een bepaalde functiecode niet op mijn identificatiekaart, ook al heb ik de opleiding gevolgd en ben ik hiervoor geslaagd?

Het is mogelijk dat de onderneming waarvoor een identificatiekaart werd aangevraagd niet vergund is voor deze functiecode of dat je werkgever niet wenst dat deze code aan de kaart wordt toegevoegd.

De onderneming bepaalt bij de kaartaanvraag welke functiecodes aan jouw kaart toegevoegd worden overeenkomstig de functie die je binnen de onderneming zal uitoefenen.

Ik heb een specifieke opleiding met succes afgerond en wil graag dat de functiecode op mijn identificatiekaart staat. Hoe doe ik dit?

Je moet een kopie van je opleidingsbewijs aan je werkgever bezorgen. Die zal beslissen of hij deze code op de identificatiekaart wil omdat de kaart op jouw naam staat, maar wel eigendom blijft van de onderneming.

De onderneming kan een aanvraag indienen om deze functiecode toe te voegen. Onze diensten gaan vervolgens na of het bedrijf vergund is voor deze activiteiten, zodat wij eventueel de functiecode kunnen toevoegen die overeenkomt met de door jou gevolgde opleiding.

Ik ben mijn identificatiekaart kwijt. Hoe kan ik een duplicaat krijgen?

 • Eerst moet je naar de politie gaan om een aangifte te doen van verlies of diefstal, bij voorkeur met vermelding van je kaartnummer, de geldigheidsdatum van jouw kaart en de naam van de onderneming waartoe de kaart behoort.
 • Je moet dan een kopie van het proces-verbaal van verlies/diefstal aan jouw werkgever bezorgen, zodat je werkgever de aanvraag voor een duplicaatkaart voor jou kan doen.
 • Naast het proces-verbaal wordt ook een correct ingevuld aanvraagformulier gevraagd.
   

Zonder kopie van het proces-verbaal van verlies/diefstal moet jouw werkgever de procedure volgen voor de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Wanneer en hoe moet mijn identificatiekaart vernieuwd worden?

De identificatiekaart is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze wordt aangemaakt. Ze kan telkens voor een termijn van vijf jaar vernieuwd worden.
De aanvraag voor een vernieuwing moet ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart ingediend worden. De procedure is dezelfde als bij de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Wat gebeurt er met mijn identificatiekaart bij een fusie of contractovername van mijn onderneming?

De wet voorziet dat je in het bezit moet zijn van een identificatiekaart van de onderneming waar je tewerkgesteld bent. De overnemende onderneming kan kiezen om

 • een volledig nieuwe kaart aan te vragen, of

 • een kaart aan te vragen waarop enkel de naam van de onderneming wijzigt.

Voor deze laatste procedure is eerst de toestemming van de administratie nodig en deze verloopt zoals bij een duplicaatkaart waarbij enkel een correct ingevuld aanvraagformulier wordt gevraagd.

De afgeleverde kaart behoudt in dit geval dezelfde vervaldatum als de kaart waarover de betrokkene beschikte bij zijn vorige werkgever.

Wat moet ik doen met mijn identificatiekaart als ik mijn activiteiten bij een onderneming beëindig/beëindigd worden?

Je moet binnen de vijf dagen jouw identificatiekaart aan de onderneming overhandigen of deze aangetekend toesturen.

De onderneming moet op haar beurt binnen de vijf dagen naam, voornaam, adres, geboorteplaats en –adres, rijkregisternummer en datum uit dienst overmaken aan de administratie. De kaart moet binnen de 14 dagen teruggestuurd worden naar de administratie.

Als je tijdelijk geen activiteiten meer uitvoert voor de onderneming, bewaar je de identificatiekaart niet zelf, maar doet de onderneming dat.