Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
85 resultaten

Alarm- en camera-installateur

Mogen alarmsystemen telefonisch of deur-aan-deur verkocht worden?

Het is niet toegelaten alarmsystemen en/of diensten van alarmopvolging telefonisch of door middel van bezoek bij particulieren aan te bieden, tenzij op voorafgaandelijk verzoek van de te bezoeken persoon (art. 156 Wet private veiligheid).

In het verleden formuleerden politiediensten herhaaldelijk klachten van burgers over telefonische en deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen. Niet zelden lieten deze verkopers onjuist uitschijnen bezoek te brengen in afspraak met de politiediensten. Deze praktijken leidden tot onrust en een toename van het onveiligheidsgevoel. Sinds de invoering van de wet van 2 oktober 2017 zijn deze ambulante en telefonische verkoop van alarmsystemen niet langer toegelaten.

Wenst u evenwel een melding te doen van een probleem? Dat kan schriftelijk via [email protected].

Wat is een alarmsysteem?

Een alarmsysteem is een systeem bestemd om alarmsituaties ingevolge misdrijven tegen personen of  goederen, brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen en om een alarmsignaal te activeren (art. 2, 21° van de wet private veiligheid).

Het alarmsysteem wordt gedefinieerd als een geheel van technische procedés om bepaalde vormen van bedreigingen betreffende de veiligheid van personen of goederen, op te sporen en te signaleren via ongeacht welk middel, zodat zo snel mogelijk interventiemaatregelen kunnen genomen worden.

Wat is een goederenalarmsysteem?

Een goederenalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een klassiek inbraakalarm (art. 1, 3° van het KB Alarmen).

Wat is een persoonsalarmsysteem?

Een persoonsalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een hold-up knop (art. 1, 4° van het KB Alarmen).

Wat is een onderneming voor alarmsystemen?

Een onderneming voor alarmsystemen is een onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen. (art. 6. van de wet private veiligheid).

Tot de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017, sprak men van een beveiligingsonderneming. Deze benaming werd met de nieuwe wet vervangen door ‘een onderneming voor alarmsystemen’.  

Wat wordt er bedoeld met conceptie van een alarmsysteem?

Conceptie van een alarmsysteem is

 • de uitwerking en de specificatie van de aard van het alarmsysteem, van de aard van de componenten en van de bekabeling ervan;

 • de bepaling van de plaats waar de componenten geplaatst worden.

met als doel ervoor te zorgen dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert noch het alarmsignaal verhindert bij binnendringing.

Wat wordt er bedoeld met de installatie, onderhoud en herstelling van een alarmsysteem?

Hiermee duiden we de activiteiten aan van het uitvoerend personeel belast met de

 • installatie (plaatsen van de componenten van het alarmsysteem, het onderling verbinden van deze componenten, eerste inwerkingstelling,…),

 • onderhoudsbeurten (jaarlijkse controle van de goede werking van de componenten,…),

 • herstellingen en/of depannages (vervangen van componenten,…)

van alarmsystemen en alarmcentrales.

Controle

Wie kan toezien op de correcte naleving van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten?

Er zijn verschillende actoren bevoegd voor het toezicht op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten:

 • Inspecteurs FOD Binnenlandse Zaken;

 • Inspecteurs sociale inspectiediensten: Toezicht Sociale Wetten (TSW), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);

 • Politie.

Al deze actoren dienen bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs van hun ambt. 

Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, is gemachtigd toezicht uit te oefenen op de veiligheidsdiensten en –agenten tijdens hun activiteiten.

Wat zijn de bevoegdheden van de inspecteurs?

Voor het toezicht op de wet private veiligheid kunnen de inspecteurs:

 • op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar activiteiten uitgeoefend worden die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen;

 • de identiteit van personen controleren en van hen een verhoor afnemen;

 • informatie doen voorleggen, verzamelen, opzoeken, onderzoeken en er uittreksels, duplicaten of kopieën van nemen;

 • beslag leggen op documenten, stukken, registers, boeken, schijven, registraties, informaticadragers, digitale dragers of beeldopnames;

 • foto’s en filmopnamen maken;

 • inlichtingen meedelen en informatie opvragen bij andere inspectiediensten of overheden.

Voor het toezicht op de wet private opsporing kunnen de inspecteurs:

 • zich toegang verschaffen tot het agentschap van de privé-detective tijdens de gewone openings- of werkuren
 • overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zijn nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd, en inzonderheid:
 1. indien ze het nodig achten, alle personen met kennis van feiten die nuttig zijn voor het goede verloop van het toezicht, ondervragen;
 2. ter plaatse de bescheiden, stukken, registers, boeken, schijven, banden of informatiedragers die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan uittreksels, afschriften of kopieën nemen;
 3. tegen ontvangstbewijs beslag leggen op de in b) bedoelde documenten noodzakelijk voor het bewijs van een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;
 4. indien zij redenen hebben te geloven aan het bestaan van een inbreuk, in de bewoonde lokalen binnentreden, mits voorafgaande machtiging van de rechter bij de politierechtbank.  De bezoeken in de bewoonde lokalen moeten tussen acht en achttien uur gebeuren en door minstens twee ambtenaren of agenten gezamenlijk geschieden.

 

Hoe kan ik nagaan of het gaat om legitieme inspecteurs?

De inspecteurs worden aangewezen door de Koning en leggen, vóór zij hun functie daadwerkelijk gaan innemen, de eed af.  De aanwijzing van deze inspecteurs wordt via Ministerieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB 17 juni 2021 + MB 11 juli 2019).

Voor de uitvoering van hun opdrachten dienen de inspecteurs in het bezit te zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt. De Koning legt het model van dat legitimatiebewijs vast (KB 2 november 2017 + KB 15 mei 2014 voor sociaal inspecteurs).  Vraag in geval van controle steeds om deze legitimatiekaart voor te leggen.

Wordt u gecontacteerd via e-mail? Controleer het e-mailadres (@ibz.fgov.be / @ibz.be), bezoek onze website of bel ons op.