Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
11 resultaten

Camerawet

Hoe zit het met dashcams?

Volgens de interpretatie van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn de dashcams die worden gebruikt in de wagens om beelden te hebben bij ongevallen (gebruikt als bewijsmateriaal bij aanrijding) geen bewakingscamera's in de zin van de camerawet.

De wetgeving die van toepassing is dus de GDPR (AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als deze dashcams de doeleinden van de camerawet beogen (voorkomen, vaststellen, opsporen van inbreuken of overlast op de openbare weg, of er de openbare orde handhaven), zijn zij niet toegelaten. De camerawet beperkt immers het gebruik van mobiele bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen tot specifieke gevallen die niet van toepassing zijn op particulieren.

Zolang zij gebruikt worden buiten het toepassingsgebied van de camerawet, moeten deze camera's dus niet worden aangegeven in de nieuwe toepassing.

Welke camera's moeten aangegeven worden?

De camerawet is enkel van toepassing op bewakingscamera’s d.w.z. camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen en die dienen om:

 • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen.
 • overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Deze wet is overigens niet van toepassing op de bewakingscamera's:

 • waarvan de plaatsing en het gebruik reeds door een bijzondere wetgeving geregeld zijn :
  bijv. : de camera's van de politiediensten. 
 • op de werkplaats (gebruikt in het kader van de werkrelatie) ;
 • van de openbare inspectie- en controlediensten, waaronder de wet die hun bevoegdheden regelt, voorziet in de mogelijkheid om camera's te gebruiken in het kader van hun opdrachten :
  bijv. : douanediensten of diensten van de sociale inspectie. 

In alle andere gevallen  moet iedere persoon, natuurlijk of rechtspersoon (particulier, onderneming, administratie,...) een aangifte indienen wanneer hij/zij (vaste of mobiele) bewakingscamera's plaatst en/of gebruikt om een plaats te bewaken.

Bijv.:

 • particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken;
 • gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken om overlast die wordt bestraft met gemeentelijke administratieve sancties te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of om de naleving te controleren van de gemeentelijke reglementen;
 • onderneming die camera's plaatst om haar gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...

Enige uitzondering: het geval van de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Mijn camera’s worden op de werkplaats gebruikt. Moeten ze aangegeven worden via de applicatie www.aangiftecamera.be?

De camerawet is niet van toepassing op “bewakingscamera’s op de werkplaats met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van de arbeid van de werknemer” (artikel 3, 2de lid, van de camerawet).

Deze bewakingscamera’s moeten dus niet aangegeven worden op het e-locket, BEHALVE als ze ook voor de bewakingsdoeleinden bedoeld in de camerawet worden gebruikt. De CAO 68 is inderdaad enkel van toepassing in het kader van de werkrelatie. De camerawet blijft dus van toepassing als de camera’s op een ruimere manier gebruikt worden. Bijv. Als de camera’s geplaatst worden in een plaats die toegankelijk is voor andere personen dan de werknemers (bv. Een winkel), zal de camerawet ook van toepassing zijn en de camera’s zullen moeten worden aangegeven via het e-locket.

Men moet dus letten op de doeleinden van deze camera’s en nakijken of de camera’s alleen in het kader van de werkrelatie gebruikt worden en voor de hierboven beschreven doeleinden (die de toepassing van de camerawet uitsluiten).

Indien deze camera’s worden gebruikt in een ruimer kader dan de werkrelatie, dan zal in het algemeen de camerawet van toepassing zijn en de camera’s zullen moeten aangegeven worden op de applicatie www.aangiftecamera.be

Is een videoparlofoon een bewakingscamera?

Een videoparlofoon wordt niet als een bewakingscamera beschouwd, als het niet gebruikt wordt voor de doeleinden bedoeld in de camerawet (bewaking en toezicht om misdrijf tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen) maar alleen om de persoon die aanbelt te identificeren.

Als uw videoparlofoon ook als bewakingscamera dient (d.w.z. voor bewaking en toezicht om misdrijf tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen), dan is de camerawet van toepassing. Dit zal in het bijzonder het geval zijn als de beelden opgenomen worden om bewijzen te hebben in geval van poging tot inbraak of andere.

Als mijn camera wel de bewaking van en het toezicht op de plaats beoogt, maar de beelden niet opneemt, moet ik dan de camerawet toepassen en voldoen aan de verplichtingen die de camerawet voorschrijft?

Ja, zodra een camera een bewakingscamera is in de zin van de camerawet, zijn de regels van deze wet van toepassing, zelfs als de beelden niet opgenomen worden.

De wet is immers van toepassing op de observatiesystemen die beelden verwerken. Het begrip ‘verwerking’ is een zeer ruim begrip, dat alle mogelijke fases van de verwerking omvat, waaronder de gewone verzameling van beelden.

Het feit dat de beelden al dan niet opgenomen worden, is dus geen criterium voor de toepassing van de camerawet.

Moeten de camera’s van de politiediensten aangegeven worden op de site www.aangiftecamera.be?

Nee. Sinds 25 mei 2018 worden de camera’s die gebruikt worden door de politiediensten, niet meer geregeld door de camerawet, maar door de wet op het politieambt. Deze camera’s moeten dus niet aangegeven worden op deze toepassing, die enkel de camera’s beoogt die onder het toepassingsgebied van de camerawet vallen.

Klachten : mijn buren hebben een bewakingscamera gericht op mijn tuin. Wat kan ik hier tegen doen?

Er zijn inderdaad regels ivm het gebruik van bewakingscamera's. De camera’s van uw buren mogen met name niet specifiek gericht worden op uw eigendom.

Onze diensten zijn evenwel niet bevoegd om de klachten in deze materie te krijgen en te beheren.

Als u een klacht wil indienen voor een afbreuk op uw privacy, op basis van de camerawet of van de regelgeving op privacy (of beide), kan u:

Mogen bewakingscamera's geluid opnemen?

De definitie van een bewakingscamera in de Camerawet spreekt enkel over de verwerking van beelden, zonder melding te maken van de opname van geluid. 

Belangrijk is dat, zelfs al kunnen de bewakingscamera’s geluid opnemen, artikel 314bis van de Strafwet van toepassing blijft. Dit artikel verbiedt, op straffe van strafsancties, om privécommunicatie of -telecommunicatie waaraan men niet deelneemt, opzettelijk, met behulp van om het even welk toestel, af te luisteren of te doen afluisteren, er kennis van te (doen) nemen of op te nemen zonder de toestemming van alle deelnemers aan die communicatie.

Mag ik een nepbewakingscamera plaatsen?

Een nepbewakingscamera (of een zogenaamde dummy-camera) is niet onderworpen aan de verplichtingen van de Camerawet. De definitie van een bewakingscamera vereist immers het verwerken van beelden, wat in beginsel niet het geval is bij een dergelijke nepcamera.

Als u geen beelden verwerkt d.m.v. uw camera, moet u dus bv. geen aangifte indienen en geen pictogram bevestigen, omdat de wet niet van toepassing is. Het staat u vrij om een nep-pictogram op te hangen.

Het probleem bij een inactieve/nepcamera ligt echter op een ander niveau: als iemand toegang tot de beelden vraagt of een klacht heeft over de inactieve camera, zal de eigenaar van de nepcamera moeten kunnen bewijzen dat de camera (op dat moment) geen beelden verwerkt / inactief is.

Wat met vaste camera's in een voertuig?

Indien camera's de binnenkant van een voertuig filmen voor bewakingsdoeleinden:

 • worden deze beschouwd als bewakingscamera's ;
 • en is de camerawet van toepassing. 
   

Deze bewakingscamera's in een voertuig zijn "vaste camera's" die een "besloten plaats" filmen die moeten voldoen aan de regels van de camerawet (verplichting van aangifte, pictogram en verwerkingsregister). 

indien de verwerkingsverantwoordelijke een particulier of onderneming is:

 • bewakingscamera's in een voertuig (in tegenstelling tot dashcams) mogen niet specifiek gericht zijn op de openbare weg, 
 • m.a.w. : wanneer uw bewakingscamera (ook) de buitenkant/boord van uw voertuig filmt, dient u, als verwerkingverantwoordelijke, het filmen van de openbare weg (bvb. straat, voetpad) tot het absolute minimum te beperken, aangezien dit een niet-besloten plaats betreft. 

De wet bepaalt immers het volgende voor particulieren en ondernemingen: “De verantwoordelijke voor de verwerking ziet erop toe dat de bewakingscamera of -camera's niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor hij niet zelf de gegevens verwerkt. In geval van bewaking van een ingang van een (niet) voor het publiek toegankelijke besloten plaats, tegenover een niet-besloten plaats of een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, worden de bewakingscamera of -camera's zo gericht dat de opnamen op die plaats tot het strikte minimum worden beperkt.”