Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
29 resultaten

Buurtinformatienetwerken (BIN)

Onze politiezone overweegt in te schrijven op BE-Alert als platform voor de communicatie tussen de BIN’s. Wat zijn de voordelen van BE-Alert?


•    De mogelijkheid om berichten aan groepen te sturen (naast BIN’s ook bv. eigen medewerkers, partners…);
•    Alarmering via verschillende kanalen (gesproken berichten naar vaste of mobiele telefoon, SMS, e-mail);
•    Unieke functionaliteiten (bv. duidelijke afzender…);
•    Gebruiksvriendelijk: een alarmering afkondigen is mogelijk via een beveiligd webplatform, een smartphone-applicatie en per telefoon;
•    Ondersteuning voor de gebruikers: opleidingen, telefonische bijstand (24u/24 en 7d/7);
•    De mogelijkheid om uniform te werken over verschillende hiërarchische niveaus en gemeentegrenzen heen;
•    1000 gratis communicatie-eenheden;
•    Toegang voor BIN-coördinatoren tot eigen BIN-lijst en beheersmogelijkheden en statistieken;
•    Te bepalen door de politiezone: toegang voor BIN-coördinatoren tot het mailkanaal of niet.

Verzekering voor de BIN-actoren?

Buurtinformatienetwerken zijn niet-gestructureerde feitelijke verenigingen en zijn dus niet onderhevig aan de verzekeringsplicht, behalve in het geval een BIN in de vorm van een V.Z.W. georganiseerd is.
Ook al is er geen verplichting om de aansprakelijkheid van de BIN-leden en de BIN-coördinatoren te verzekeren, kan het interessant zijn dit toch te doen.
Wat dekt de verzekering?
De verzekering biedt dekking voor:
•    Burgerlijke aansprakelijkheid (=schade aan een derde door een fout van een BIN-lid);
•    Lichamelijke ongevallen (= lichamelijke schade opgelopen door een BIN-lid);
•    Rechtsbijstand.
Hoe werkt de verzekering?
In Vlaanderen bieden de provincies deze verzekering aan, samen met Belfius, en deze geldt voor 100 vrijwilligersdagen.
In Wallonië wordt deze polis aangeboden via Ethias en geldt voor 200 vrijwilligersdagen.
Een vrijwilligersdag is elke kalenderdag dat één vrijwilliger verzekerd is. Zo kan een BIN haar activiteiten verzekeren zoals het haar het beste uitkomt: bijvoorbeeld vier activiteiten met 25 vrijwilligers verzekeren of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers.
Deze verzekering is gratis en kan mits een kleine meerkost nog uitgebreid worden tot meerdere dagen per jaar.
Hoe verzekeren?
Indien u aanspraak wil maken op deze gratis verzekering moet het BIN eerst erkend worden.
U bezorgt een ingevuld aanvraagformulier erkenning vrijwilligersorganisatie aan de contactpersoon binnen uw gemeente of naar het provinciebestuur indien uw gemeente geen contactpersoon heeft.
Binnen de zes weken ontvangt u een erkenningsnummer om uw activiteit te verzekeren bij Belfius en/of Ethias.
Doe aangifte van elke activiteit die je wil verzekeren via het online aangifteformulier (klik hier).

Kan samenwerking tussen een private bewakingsonderneming en de politie (Consortiumbewaking) in het kader van een BIN?

Dat kan als het voldoet aan de eisen van charter en huishoudelijk reglement en de werking niet in tegenspraak is met de omzendbrief.
Er zijn al verschillende bedrijventerreinen geregistreerd als BIN, ook consortiums.

Wat zijn de nieuwe elementen in de nieuwe omzendbrief betreffende de Buurtinformatienetwerken 2019?

 De officiële datum voor het van start gaan van het nieuwe reglementair kader voor een BIN zoals vermeld in de omzendbrief: 18 februari 2019 (is de datum van de ondertekening van de omzendbrief door de minister van Binnenlandse Zaken).
De belangrijkste verschillen met de omzendbrief van 2010 zijn eerst en vooral de toevoeging van een aantal gedragsregels rond het gebruik van sociale media door BIN’s. Deze gedragsregels zijn samengevat in bijlage 4, maar er wordt naar verwezen in de tekst zelf ook (artikel 9).
Ten tweede wordt in de nieuwe omzendbrief een meer gedetailleerd beeld gegeven van de gedragscode die een BIN-coördinator en een BIN-lid moeten volgen. Vervolgens wordt ook de procedure beschreven die men kan volgen om, bij niet naleven van deze gedragscode, de BIN-coördinator uit zijn functie te ontzetten of het BIN-lid uit de BIN te verwijderen. Deze informatie is te vinden in artikel 8 van de nieuwe omzendbrief.
Verder zijn er nog drie andere bijlagen bijgekomen. Bijlage 1 geeft een stappenplan voor de oprichting van een BIN. Bijlage 2 geeft een overzicht van wat er in een BIN charter moet worden opgenomen, en bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van het profiel van de verschillende BIN-actoren.
Tot slot vind men ook een verklarende woordenlijst terug in de nieuwe omzendbrief, die ene aantal begrippen eigen aan een BIN definiëren.

Is digitale inschrijving in een BIN-Z, door aanvinken van akkoord mogelijk?

U kunt de handelaars de mogelijkheid geven om digitaal in te schrijven. Het aanvinken van een akkoord met het huishoudelijk reglement en het akkoord van de overdracht van de persoonsgegevens is voldoende.
Alleen moet er met het volgende rekening worden gehouden:
•    De omgeving waarin het mogelijk is voor handelaars om zich in een BIN in te schrijven moet voldoende beschermd zijn. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk mag zijn voor derden zich voor te doen als een of andere handelaar en zich op die manier frauduleus in te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld door de omgeving te beveiligen met een paswoord, of te werken met een validatie van inschrijving via mail naar de handelaar in kwestie (die dan zijn inschrijving via de link in de mail bevestigt).
•    Het moet voor de handelaar op elk moment mogelijk zijn zich ook uit te schrijven uit het PLP, waarbij zijn gegevens dan ook gewist worden van de lijst van BIN-leden.

Is de GDPR ook van toepassing in het beheer van een BIN?

Ja. Er worden in een BIN-werking ook gegevens van personen verwerkt. De BIN-coördinator vraagt de persoonsgegevens van de BIN-leden op en beheert deze via een lijst.

Welke invloed heeft de GDPR/AVG op de taak van de BIN-coördinator?

De Belgische wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens was al streng. Er verandert dus niet heel veel. Dit zijn de zaken waar men als beheerder van een BIN ledenlijst moet voor zorgen:
1.    Persoonsgegevens mogen enkel verzameld en gebruikt worden voor doelstellingen die voorafgaandelijk duidelijk gecommuniceerd werden.
De BIN-informeert elk BIN-lid waarom zijn gegevens worden verzameld.
2.    Persoonsgegevens moeten opgeslagen worden op een beschermde drager.
De BIN-coördinator bewaart de ledenlijst op een locatie waar enkel hij de toegang tot heeft. Concreet houdt dat in dat de lijst niet op een facebookpagina of een andere toepassing binnen de social media komt te staan waar anderen toegang tot hebben. Een Excel lijst op een persoonlijke computer is in de meeste gevallen een voldoende beschermde omgeving.
3.    De persoon die zijn gegevens ter beschikking stelt, moet op eenvoudige vraag zijn/haar gegevens kunnen bekijken, laten wijzigen en laten verwijderen.
De BIN-coördinator geeft zijn contactgegevens door aan elk BIN-lid en elk BIN-lid kan hem op elk moment contacteren om wijzigingen te laten doorvoeren aan zijn gegevens of zijn gegevens te laten verwijderen.
4.    De gegevens zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
De BIN-coördinator gebruikt de persoonsgegevens van de BIN-leden enkel voor de BIN-communicatie, behalve wanneer een BIN-lid uitdrukkelijk de toestemming geeft dat zijn gegevens mogen gedeeld worden met derden.
 

Wie is binnen een BIN verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR/AVG?

De persoon die de ledenlijst van een BIN beheert is ook verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR/AVG. Dat is in de meeste gevallen de BIN-coördinator.

Ik wil een BIN uitbreiden met een aantal straten. Moet ik hiervoor een nieuw charter opstellen?

Een bestaand BIN kan ook uitgebreid worden met een aantal straten, hiervoor kan je het addendum gebruiken en hoef je geen nieuw charter op te stellen.

Hoe schrijf ik me in voor BE-Alert?

Om in te tekenen volstaat het om de volgende documenten te ondertekenen:
•    De BE-Alertovereenkomst tussen het Crisiscentrum en de inschrijvende entiteit in tweevoud in te vullen en terug over te maken aan het Crisiscentrum.
•    Een bestelbon (voor type 2) in te vullen en over te maken aan Nextel.
•    De gebruikerstabel in te vullen en over te maken aan Nextel.
Mocht u meer vragen hebben over de aansluiting of werking van BE-Alert, dan kan u alle info vinden op de website van het Crisiscentrum. Op deze website staat ook de FAQ BE-Alert voor BIN.