Een nieuwe horizon voor de Detectivewet

persoon die zich verstopt achter muur met cameratoestel
Na grondige evaluatie, alle vereiste adviezen en een lange periode van overleg met betrokken partners, zal binnenkort een nieuwe wet inzake private opsporing aan het Parlement voorgelegd worden voor goedkeuring. Deze wet markeert een ambitieus keerpunt in de geschiedenis van privédetectives, waarbij de huidige wetgeving wordt gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de 21e eeuw.

De nieuwe wet private opsporing is gebaseerd op een aantal fundamentele krachtlijnen:

  • Evenwicht tussen publieke en private opsporing: Er is een toenemend onevenwicht tussen de regelgeving voor publieke en private opsporing, waarbij publieke actoren zoals politiediensten aan strengere regels gebonden zijn dan private speurders. De nieuwe wet zal dit onevenwicht corrigeren;
  • Profiel-neutrale wetgeving: De nieuwe wet moet geschikt zijn voor alle soorten private opsporingsactiviteiten, ongeacht het specifieke expertisegebied van de privédetective. Het moet deze speurders duidelijkheid bieden en toelaten binnen grenzen, gebaseerd op de krachtlijnen van deze wet hun activiteiten correct en afgelijnd te kunnen uitvoeren;
  • Bescherming van privacy en grondrechten: De nieuwe wet moet voorzien in strikte regelgeving en toezichtsmechanismen om de privacy en persoonlijke levenssfeer van individuen te beschermen tegen inmenging door private opsporingsactiviteiten;
  • Behoud van kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen: De nieuwe wet blijft zich richten op het handhaven van kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen voor privédetectives, zoals vereisten voor opleiding, onderzoek naar betrouwbaarheid en het voorkomen van bevoegdheidsoverschrijding;
  • Controle en toezicht: Een essentieel aspect van de nieuwe wet is het instellen van proactieve en reactieve controlemogelijkheden door de overheid, om de naleving van de regels door privédetectives te waarborgen en de belangen van de burgers te beschermen tegen misbruik.

Na tal van bijkomende adviezen en opmerkingen die in het wetsontwerp zijn opgenomen naar aanleiding van de tweede lezing d.d. 24 november 2023, heeft het ontwerp op vrijdag 22 maart 2024 groen licht gekregen in derde lezing op de ministerraad. In een volgend stadium zal het ontwerp besproken worden binnen de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ook interessant voor u:

14 juli 2023
De ministerraad heeft op vrijdag 14 juli in eerste lezing het licht op groen gezet voor het nieuwe wetsontwerp tot regeling van de private opsporing. Dit ontwerp zal de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective vervangen.
14 juni 2023
Op 13 juni stond het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (verder ‘Wet Private Veiligheid’) op de agenda van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Het wetsontwerp werd goedgekeurd.
19 oktober 2022
Gisteren vond Securing The Castle plaats, een door Agoria en FOD Binnenlandse Zaken georganiseerd event dat publieke en private spelers in het veiligheidslandschap samenbrengt. Dit jaar stond het thema biometrie centraal. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zien de uitdagingen er uit? Samen geven we de toekomst van de beveiliging vorm!