Burgers in de frontlinie bij de bestrijding van criminaliteit

Deelnemers aan de conferentie over criminaliteitspreventie in de Musea voor Schone Kunsten in Brussel
De burgers zijn een onmisbare schakel in een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, en hun betrokkenheid brengt natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. Om deze en andere uitdagingen te bespreken, organiseerde de Algemene Directie Veiligheid en Preventie deze 30 Mei 2024 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel een Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.

Constructieve debatten

De conferentie werd georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het European Crime Prevention Network (EUCPN).  Vertegenwoordigers en experts in criminaliteitspreventie uit 22 Europese lidstaten sloten zich aan bij de talrijk aanwezige Belgische vertegenwoordigers van nationale en lokale overheden, politie, preventiewerkers, coördinatoren van Buurtinformatienetwerken, enacademici. De gemeenschappelijke doelstelling van deze conferentie is om bij te dragen tot het creëren van veiligere en veerkrachtigere samenlevingen door de actieve betrokkenheid van burgers en vrijwilligers.

De hele dag door werden tijdens de presentaties en debatten verschillende aspecten van burgerparticipatie in veiligheid bepsroken. Initiatieven zoals buurtinformatienetwerken (BIN's), gemeenschapsgerichte politie-initiatieven, buurtveiligheidsonderzoeken en buurtbemiddeling werden door de deelnemers onder de loep genomen.

De conferentie bood een platform voor het bespreken van strategieën en het delen van goede praktijken die burgers in staat stellen een meer actieve rol te spelen in de bescherming van hun buurten, niet alleen in België maar doorheen Europa. Door van elkaar te leren kunnen bestaande projecten versterkt worden en worden potentiële nieuwe initiatieven geïnspireerd om van de geïntegreerde aanpak van veiligheid een succesverhaal te maken.

Meer betrokken burgers

In de afgelopen decennia zijn nationale en Europese autoriteiten zich gaan realiseren dat het streven naar veiligheid niet langer gezien kan worden als de exclusieve taak van politie, justitie en andere publieke en private veiligheidssdiensten, maar ook door burgers moet worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren is het belang van burgerparticipatie bij het waarborgen van de openbare veiligheid steeds sterker naar voren gekomen. Naarmate de uitdagingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid evolueren, moeten we ook onze benaderingen om deze uitdagingen aan te gaan, aanpassen.

Initiatieven die al effectief en inspirerend zijn

Burgers kunnen betrokken worden bij het veiliger maken van hun omgeving door middel van initiatieven zoals buurtinformatienetwerken (BIN's). BIN's zijn samenwerkingsverbanden tussen de politie, burgers en lokale autoriteiten om criminaliteitspreventie en -bestrijding in een buurt te verbeteren.

Burgers kunnen de politie ook helpen door informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over opsporingen. De website “Belgium most wanted by FAST” roept burgers op om hen te helpen in hun zoektocht naar op te sporen personen. Hetzelfde doel wordt nagestreefd via opsporingstelevisieprogramma's.

In het kader van de Veiligheidsmonitor worden burgers ondervraagd over hun (on)veiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De resultaten van deze enquête, en van enquêtes die op gemeentelijk of stadsniveau worden gehouden, kunnen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van (lokaal) beleid en het opzetten van verschillende actieplannen.

 

Presentatie Vives

Studierapport
31 mei 2024

Présentatie Vives

Presentatie Vives

Ook interessant voor u:

12 juni 2024
Op 12 juni 2024 vindt er een vervolg plaats van een veelbelovende samenwerking tussen de AD Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) van België en het DG Politie en Veiligheidsregio’s van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze uitwisseling, die vorig jaar begon met een bezoek van de Belgische delegatie aan Rotterdam, wordt nu voortgezet in Brussel.
17 mei 2024
Ben je werkzaam in veiligheid en criminaliteitspreventie? Heb je interesse in burgerparticipatie en wil je meer weten over best practices in Europa? Schrijf je dan nu in voor de Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.
23 april 2024
Een delegatie van zes Oekraïense openbare aanklagers brengt van 22 tot 26 april een werkbezoek aan België om meer inzicht te krijgen in het Belgische veiligheidslandschap, met speciale aandacht voor de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en de rol van openbare aanklagers in het lokaal veiligheidsbeleid.