Voetbalsteward

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van voetbalstewards.
Externe video URL

Hoe kan je een voetbalsteward herkennen?

voetbalsteward infographic

Wat zijn de taken van een voetbalsteward?

Voetbalstewards zijn vrijwilligers die in opdracht van voetbalclubs (organisatoren van voetbalwedstrijden) de wedstrijden in goede banen leiden. Niet op het speelveld, maar errond. Ze maken toeschouwers wegwijs en kijken toe op de veiligheid.

Concreet zijn hun taken: 

 • Onthaal en ticketcontrole van toeschouwers.
 • Permanent bemannen van de evacuatiepoorten.
 • Een vlotte doorgang verzekeren naar de uitgangen en de parkings.
 • Spelers, scheids- en lijnrechters vergezellen in het stadion, vanaf hun aankomst tot aan hun vertrek.
 • Controleren of het reglement van inwendige orde wordt nageleefd.
 • Het stadion voor en na de match inspecteren.
 • Oppervlakkige controles uitvoeren van kleding en bagage om gevaarlijke voorwerpen te vinden (wapens, vuurwerk, messen).
 • Richtlijnen geven aan toeschouwers.

Wat mag een voetbalsteward niet doen?

 • Voetbalstewards hebben geen politiebevoegdheden. Ze mogen geen geweld of dwang gebruiken
 • Stewards zijn ook geen bewakingsagenten.

Hoe kan je een klacht indienen tegen een voetbalsteward?

 • Bij de Lokale Politie: indien de steward een inbreuk pleegt die strafrechtelijk bestraft kan worden (bv. het slaan van een supporter).
 • Bij de club: via de divisiechef, hoofdsteward of veiligheidsverantwoordelijke.

Dag van de Voetbalsteward 

ambassadeurs

Meer dan 150 voetbalstewards van de Belgische profclubs verzamelden op 8 december 2022 in Brussel voor de eerste Dag van de Voetbalsteward, die door de FOD Binnenlandse Zaken samen met de KBVB werd georganiseerd. Het doel van deze dag was om de stewards te erkennen als volwaardige partners in de voetbalveiligheid en om hen meer uitleg te geven over de veranderingen die in het kader van het actieplan voetbal en het voorstel voor de vernieuwde voetbalwet voor hen op til zijn.

stewards de foot

Uitgebreid takenpakket, te weinig respect

Iedereen die ooit al in een stadion of op televisie naar een voetbalwedstrijd keek, heeft wel al eens een voetbalsteward gezien. In hun kenmerkende oranje vesten of hesjes onthalen ze supporters in de stadions, verzorgen ze de ticketcontrole, bemannen ze de evacuatiepoorten en kijken ze erop toe dat het reglement van inwendige orde wordt nageleefd. Met hun rug naar de actie op het veld gekeerd, houden ze de tribunes constant in de gaten. Het takenpakket van een steward is heel uitgebreid. Bovendien voeren de meeste stewards hun functie vrijwillig uit. 

Toch krijgen de stewards niet altijd het respect dat ze verdienen, zo verklaarden ze zelf in een bevraging die naar aanleiding van de Dag van de Voetbalsteward door de FOD Binnenlandse Zaken werd georganiseerd. Niet alleen bij de supporters, maar ook in de publieke opinie is de waardering soms ver te zoeken. Met haar campagne Wederzijds Respect, die op de Dag van de Voetbalsteward uitgebreid werd toegelicht, wil de FOD daar verandering in brengen. Deze campagne zet in op het versterken van de relatie tussen de burger en de veiligheidsprofessionals. Een toolbox om lokale dialoogplatforms op te zetten zal voetbalclubs en supportersverenigingen vanaf het voorjaar van 2023 helpen om met elkaar een constructief en verbindend gesprek aan te gaan.

Actieplan en vernieuwde voetbalwet

Op de Dag van de Voetbalsteward werden ook het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ en het voorontwerp van de vernieuwde en verstrengde voetbalwet toegelicht. Specifiek werd er ingegaan op wat er voor de voetbalstewards verandert. Zo wordt fysieke en verbale agressie tegen veiligheidsprofessionals, waaronder dus ook de stewards, in het kader van het actieplan strenger bestraft. In de vernieuwde voetbalwet zullen de taken van voetbalstewards worden uitgebreid waardoor ze in de toekomst ook zullen mogen controleren of de identiteit van een supporter overeenkomt met de naam die op het ticket vermeld staat. Dit moet het mogelijk maken mensen met een stadionverbod op een efficiëntere wijze uit de stadions te weren.

Professionalisering en uniformering van de opleiding

De KBVB, die instaat voor de opleiding van de stewards, heeft onder financiële impuls van de FOD Binnenlandse Zaken een e-learning module ontwikkeld, die het opleidingsprogramma moet helpen professionaliseren en uniformiseren. Deze module werd op de Dag van de Voetbalstewards aan de aanwezige stewards voorgesteld.

Startpunt van een duurzame dialoog

De Dag van de Voetbalstewards is niet enkel een dag van erkenning voor deze veiligheidsfunctie, maar ook het startpunt van een duurzame dialoog tussen de stewards, de overheid en de voetbalwereld. Gezamenlijk overleg moet leiden tot concrete actiepunten en initiatieven die de functie van voetbalsteward veiliger en aantrekkelijker maken.

stewards de foot

Wederzijds respect

Het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen verhogen door te focussen op verbinding, dat is het idee achter de campagne Wederzijds Respect. Een versterkt vertrouwen zorgt immers voor meer respect. En een meer respectvolle relatie draagt bij tot een vermindering van agressie en geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

De campagne Wederzijds Respect tracht, door middel van een bewustmakingscampagne die bestaat uit verschillende onderliggende projecten, de aandacht te vestigen op de band tussen burger en veiligheidsprofessions en een duurzame dialoog op te starten. 

Hier vind je meer informatie over deze campagne en de verschillende initiatieven waarmee de ADVP samen met haar partners werkt aan de relatie tussen de veiligheidsprofessionals en de burger.

In het kader van de campagne werd een filmpje opgenomen waarbij een voetbalsteward in gesprek gaat met twee supporters. Dit is een voorbeeld van een duurzame en verbindende dialoog waarbij de gesprekspartners een oprechte poging doen om elkaar en elkaars standpunten en achter grond te leren kennen en actief proberen om vooroordelen te doorprikken. 

Externe video URL

Contact

Cel Organisatoren Voetbalcel

Voetbalsteward in de kijker

13 december 2022
Meer dan 150 voetbalstewards van de Belgische profclubs verzamelden op 8 december in Brussel voor de eerste Dag van de Voetbalsteward, die door de ADVP samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd georganiseerd. Het doel van deze dag was om de stewards te erkennen als volwaardige partners in de voetbalveiligheid en om hen meer uitleg te geven over de veranderingen die in het kader van het actieplan voetbal en het voorstel voor de vernieuwde voetbalwet voor hen op til zijn.
18 november 2022
De FOD Binnenlandse Zaken organiseert samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward!