Campagne Wederzijds Respect

Lees hier meer over de insteek en het doel van de campagne Wederzijds Respect en de acties die in het kader van deze campagne werden georganiseerd.
Externe video URL

Achtergrond 

logo wederzijds respect

Het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen verhogen door te focussen op verbinding, dat is het idee achter de campagne Wederzijds Respect. Een versterkt vertrouw zorgt immers voor meer respect. En een meer respectvolle relatie draagt bij tot een vermindering van agressie en geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

Zoals minister Verlinden verklaarde: "Om vertrouwen op te bouwen is een positieve (rechtstreekse) dialoog onontbeerlijk. De uiteindelijke boodschap is: wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer. Ik wil me richten op initiatieven die bruggen bouwen."

De campagne "Wederzijds respect" tracht, door middel van een bewustmakingscampagne die bestaat uit verschillende onderliggende projecten, de aandacht te vestigen op deze band en een hernieuwde dialoog.

Wederzijds respect kan worden opgebouwd op verschillende pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: uitwisseling van informatie, praktijken in de schijnwerpers en een netwerk van partners.

Lanceringsmoment

Op 3 september 2021 werd het symbool van de campagne voorgesteld door Minister Verlinden tijdens de onthulling van een muurschildering aan het Herrmann-Debrouxviaduct.

mural wederzijds respect

De campagne “Wederzijds Respect” wil de burger en veiligheidsberoepen dichter bij elkaar brengen door middel van een eenvoudig gebaar: het geven van een vuistje. Dit gebaar wordt voorgesteld op de muurschildering, die is uitgegroeid tot het symbool van de campagne. 

Conferentie 

Op 25 mei 2022 vond in het Atomium een conferentie plaats in het kader van de campagne Wederzijds Respect.  

overzicht zaal conferentie wederzijds respect

Onder de deelnemers aan de conferentie waren enkele hoofdrolspelers uit het Belgische veiligheidslandschap: naast minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden waren ook Jurgen De Landsheer (Korpschef politiezone Zuid), Kathleen Stinckens (Comité P), Thierry Gillis (AIG), kolonel Pierre Menu (brandweer), Delphine Beatse en Hendrik Vanderkimpen (private veiligheid) aanwezig.

Samen met een aantal burgers gingen de veiligheidsprofessionals in debat en deelden ze ervaringen over verschillende onderwerpen:

  • Hoe kan de negatieve beeldvorming over veiligheidsprofessionals op sociale media worden verbeterd?  
  • Hoe kan de klachtenprocedure voor burgers transparanter en eenvoudiger worden gemaakt?
  • Welke acties kan de overheid ondernemen om de wederzijdse toenadering tussen de burgers en de veiligheidsberoepen te verbeteren? 

foto jongeren en politie conferentie Wederzijds Respect

Hieronder kan je de aanbevelingen lezen die door de deelnemers van de conferentie werden gedaan. De aanbevelingen zijn heel uiteenlopend en divers, maar hebben allemaal één gemeenschappelijk doel: de relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen verbeteren. Deze aanbevelingen werden door de administratie in concrete actiepunten vertaald, die momenteel worden uitgevoerd.

Studierapport
9 januari 2022

Aanbevelingen conferentie Wederzijds Respect

Informeren en sensibiliseren

Het verzamelen en analyseren van informatie is noodzakelijk zodat het publiek debat op een evidence-based manier kan worden gevoerd. Hieronder vallen onder meer wetenschappelijke onderzoeken, rechten en plichten, informatie voor slachtoffers van geweld en waar ze naartoe kunnen met hun klachten.

Een eerste actie in dit kader is de informatieve campagne "Ken je de veiligheidsberoepen?". Hier vind je meer informatie over deze actie. 

Netwerk van sleutelpartners

sleutelpartners

De ontwikkeling van de campagne 'Wederzijds Respect' gebeurt in samenwerking met de AD Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken en de Geïntegreerde Politie.

Om de campagne te doen slagen is het echter noodzakelijk dat er een samenwerking ontstaat met verschillende sleutelpartners. Om het doel van een hernieuwd dialoog en verbinding te realiseren moeten belangrijke stakeholders betrokken worden. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd.

Vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen

Vanzelfsprekend zijn de vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen belangrijke partners in de campagne. Bijgevolg zijn de brandweerfederaties, gemeenschapswachtcoördinatoren, veiligheidsverantwoordelijken van de voetbalstewards, de 112 en vertegenwoordigers van de private veiligheid onmisbaar.

Burgers

De burger wordt onder andere betrokken via vertegenwoordigers van burgerorganisaties zoals de Belgian supporters (overkoepelende supportersfederatie voetbal), de Royal Football Association, vertegenwoordigers van de jeugdraden in België en ouderenorganisaties.

Initiatieven van burgerparticipatie vallen bijgevolg ook onder deze pijler gezien de burger eveneens een sleutelpartner is.

Meer informatie over initiatieven van burgerparticipatie zal binnenkort worden gepubliceerd!

BIN-Kenniscentrum

Het BIN-Kenniscentrum treedt op als verbindingsfactor tussen de Buurtinformatienetwerken en de overheid. Ze spelen maximaal in op preventie samen met de AD Veiligheid & Preventie, FOD Binnenlandse Zaken en verspreiden preventietips via hun kanalen.

Meer informatie over het BIN Kenniscentrum kan u hier vinden.

De Algemene Inspectie van de politie (AIG)

De Algemene Inspectie, als van de politiediensten onafhankelijk controleorgaan dat ressorteert onder de uitvoerende macht, waakt over het functioneren van de federale politie en de lokale politie evenals van hun componenten, en dit met respect voor de democratie en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden.

Zij hebben verschillende opdrachten die noodzakelijk zijn om het wederzijdse respect tussen politie en burger te optimaliseren.

Meer informatie over het AIG kan u hier vinden.

Nieuwe sleutelpartners zijn steeds welkom om aan te sluiten. Alleen samen kunnen we inzetten op verbinding en een positieve dialoog.    

Praktijken om te inspireren

pratique

Deze noodzaak werd weer onderlijnd na het het bezoek van Minister Verlinden aan Elsene in 2020. Een gesprek met meerdere politiemensen, die slachtoffer waren geworden van zinloos geweld, was één van de aanleidingen om te werken aan een toenadering tussen de burger en veiligheidsberoepenop basis van een wederzijds respect. De onderstaande projecten kunnen als inspiratiebron dienen voor een beleid dat dit poogt te bewerkstelligen.

Deze pagina zal verder worden aangevuld. Houd dus onze website zeker in de gaten!

Informeren

Onbekend maakt onbemind. De onderstaande projecten zetten erop in om burger te informeren op een laagdrempelige manier over de taken en werking van de politie.

Mag da:

"Wat mag je wel? Wat mag je niet? Wat moet je doen? Deze campagne van de politiezone Antwerpen geeft meer informatie over jouw rechten en plichten."

Overlegplatformen

Hierbij worden platformen opgezet waarin sleutelfiguren van op het terrein, zoals politie, in contact kunnen treden met burgers om actuele veiligheidsthema’s te bespreken. Dergelijke platformen kunnen georganiseerd worden op het niveau van de wijk, de politiezone of zelfs nationaal.

Wijkbabbels Oostende

"Wat wilt de burger voor hun wijk? Bij de Wijkbabbels in Oostende wordt een tipje van de sluier opgelicht. Beleidsplannen, op het niveau van de wijk, worden gepresenteerd aan de burger waarna zij in debat kunnen gaan met lokale bestuurders."

Politiecafé

"Een ongedwongen omgeving waar burgers en politie, op een gelijkwaardige en respectvolle manier, met elkaar praten over wat moet gebeuren om de veiligheid te verbeteren."

Brugfiguren

Brugfiguren zijn ervaringsdeskundigen die kunnen optreden als neutrale vertrouwenspersoon. Met hun breed netwerk kunnen ze de brug slaan tussen de burger en de politie.

Grote broer, grote zus

"Oudere jongeren hebben al een bepaalde positie en respect op speelpleinen. Zij kunnen de beste ambassadeurs zijn voor een veiligere en betere wijk bij anderen."

Samen op straat

"Samen Op Straat zet de toekomst van jongeren centraal, maar werkt ook met volwassenen. De jongeren zelf zijn verantwoordelijk in het opzetten van meerdere projecten in de wijk."

Casablanca goes Casablanca

"De jongeren van de Casablanca wijk in Kessel-Lo komen wekelijks samen, organiseren evenementen die sociale interactie in de wijk stimuleren en werken toe naar een reis naar het Marokkaanse Casablanca, om er vrijwilligerswerk te verrichten."