Inbreuken op de Voetbalwet door supporters

Samen met haar partners wil de AD Veiligheid & Preventie van de Belgische voetbalstadions en hun omgeving veilige plaatsen maken. Plaatsen waar mensen met vrienden en familie (waaronder kinderen) in een positieve sfeer een voetbalwedstrijd kunnen bijwonen. 

Hiervoor zijn duidelijke en uniforme (gedrags)regels nodig.  Regels die niet alleen de grenzen bepalen voor iedereen in en rond het voetbalstadion maar ook tijdens de reisweg naar het stadion.  De Voetbalwet bepaalt heel duidelijk welk gedrag niet wordt getolereerd in het kader van voetbalwedstrijden en door de politie kan worden geverbaliseerd. 

Op basis van het proces-verbaal van de politie start het Team Sanctie van de Dienst Voetbalveiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken de administratieve procedure op.  Het doel van deze procedure is om na te gaan of er voldoende bewijzen zijn om de persoon in kwestie een sanctie op te leggen.
 

Welk gedrag wordt niet getolereerd bij voetbalwedstrijden?

Het gooien of schieten van één of meerdere voorwerpen
Bijvoorbeeld:

 • Het gooien van een pyrotechnisch voorwerp.

Het onrechtmatig betreden, pogen te betreden van een stadion of een perimeter of er zich in bevinden
Bijvoorbeeld:

 • Het overtreden van een stadionverbod, opgelegd door de Dienst Voetbalveiligheid of een rechtbank.
 • Het overtreden van een beveiligingsmaatregel die door de politie werd opgelegd voor 14 dagen en/of werd bevestigd door de Dienst Voetbalveiligheid voor 3 maanden.
 • Het overtreden van een burgerrechtelijke uitsluiting, opgelegd door een voetbalclub voor een inbreuk op het Reglement van Inwendige Orde.
 • Het overtreden van een perimeterverbod.

Het niet opvolgen van richtlijnen of bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, een steward, politie- of hulpdiensten
Bijvoorbeeld:

 • Een persoon stopt niet met provoceren van supporters van de tegenpartij ondanks de aanmaningen van een steward.
 • Een persoon die opnieuw de omheining beklimt nadat een steward en een politieambtenaar meermaals hebben gevraagd om niet meer op de omheining te klimmen.
 • Een persoon die weigert om gevolg te geven aan de vraag van de politie om zijn identiteitskaart te tonen.

Het betreden of pogen te betreden van een zone zonder geldig toegangsbewijs of van een zone niet toegankelijk voor het publiek
Bijvoorbeeld:

 • Het betreden van het speelveld en/of de aansluitende zones die afgescheiden zijn van het publiek.
 • Het beklimmen van een omheining.
 • Het betreden van een kleedkamer van een ploeg.
 • Het pogen betreden van het stadion zonder een geldig toegangsbewijs dat jouw naam vermeldt.

Alleen of in groep aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede
Bijvoorbeeld:

 • Het provoceren van de supporters van de tegenpartij door een middenvinger op te steken of het maken van obscene gebaren.
 • Het deel uitmaken van een groep supporters die stappen onderneemt om te vechten met een andere groep supporters van de tegenpartij.
 • Het deelnemen aan racistische en discriminerende spreekkoren.
 • Een andere supporter beledigen.
 • Een andere supporter een harde duw geven.

Het binnenbrengen, pogen binnen te brengen, bezitten of gebruiken van pyrotechnische voorwerpen
Bijvoorbeeld:

 • Het gebruiken van Bengaals vuur, een rookpot, stroboscoop of een voetzoeker.
 • Dergelijke voorwerpen bij zich hebben.

Het faciliteren van gebruik van pyrotechnische voorwerpen door anderen
Bijvoorbeeld:

 • Hulp verlenen aan personen die pyrotechnische voorwerpen (pogen te) gebruiken, bijvoorbeeld om zich onherkenbaar te maken of om de voorwerpen te helpen verstoppen.

Het binnenbrengen, pogen binnen te brengen, bezitten of gebruiken van voorwerpen teneinde zich te onttrekken aan zijn identificatie
Bijvoorbeeld:

 • Het bezitten of dragen van een bivakmuts.

Specifieke tijdstippen waarop dit gedrag kan worden gesanctioneerd 

Er zijn specifieke tijdstippen voorzien waarop deze gedragingen gesanctioneerd kunnen worden. Voor feiten gepleegd in het stadion, is de Voetbalwet van toepassing van zodra het stadion toegankelijk is voor toeschouwers, dus vanaf het openen tot het sluiten van de toegangspoorten. 

Het alleen of in groep aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede op het Belgisch grondgebied kan gesanctioneerd worden als het gepleegd wordt tijdens de periode vanaf 48 uur voor het begin van de voetbalwedstrijd tot en met 48 uur na het einde van de voetbalwedstrijd.

Eenieder die pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren gebruikt op het grondgebied van het Koninkrijk kan gesanctioneerd worden als het gepleegd wordt tijdens de periode vanaf 48 uur voor het begin van de voetbalwedstrijd tot en met 48 uur na het einde van de voetbalwedstrijd.

Alle overige feiten die in de perimeter worden gepleegd, kunnen gesanctioneerd worden als het gepleegd wordt tijdens de periode vanaf 5 uur voor het begin van de voetbalwedstrijd tot en met 5 uur na het einde van de voetbalwedstrijd.  
 

 

Ik ontving een aangetekend schrijven van de Dienst Voetbalveiligheid met een PV. Wat nu?

Lees en analyseer de aangetekende brief en het proces-verbaal goed.  Dit is een eerste stap in de opbouw van uw verdediging.

De aangetekende brief bevat:

 • De feiten die u volgens de politie pleegde, tijdens een bepaalde wedstrijd en welke artikelen van de voetbalwet hierop van toepassing zijn.
 • De vermelding dat de administratieve procedure wordt opgestart, dat als doel heeft om na te gaan of er voldoende bewijzen om een sanctie op te leggen.
 • Uw rechten van verdediging.
 • De gegevens van uw contactpersoon: telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het proces-verbaal bevat een beschrijving van de feiten die u ten laste worden gelegd.  Het proces-verbaal kan ook foto’s en verklaringen bevatten.  Daarnaast kan aan het proces-verbaal ook verwijzen naar camerabeelden. 

Als u minderjarig bent:

 • Krijgen ook uw ouders een brief van de Dienst Voetbalveiligheid inclusief het proces-verbaal. 
 • Stuurt de Dienst Voetbalveiligheid een brief naar het bureau voor juridische bijstand.  Zij zullen een pro deo advocaat aanstellen, die u gratis zal bijstaan tijdens deze procedure.
 • Zal deze advocaat u contacteren.  Als u na aan 2-tal weken niets hoort van deze advocaat, contacteer dan de Dienst Voetbalveiligheid.  De Dienst Voetbalveiligheid krijgt van het bureau voor juridische bijstand de gegevens van deze advocaat.
 • Krijgt u automatisch een uitnodiging met het datum en tijdstip van de mondelinge verdediging.

Ben ik verplicht om deze aangetekende brief aan te nemen of, als ik niet thuis was op het moment dat deze werd aangeboden, afhalen op het postkantoor?

Neen.  Maar een niet-afgehaalde of geweigerde aangetekende brief heeft dezelfde waarde als een aangetekende brief die wel wordt aanvaard of afgehaald. 

Aangezien het niet ontvangen van deze brief een gevolg zou zijn van uw eigen handelen, kunnen de termijnen voor de procedure niet worden uitgesteld. Ook de geldigheid van de inhoud van de brief wordt door uw weigering niet aangetast.

Betekent deze aangetekende brief van de Dienst Voetbalveiligheid nu automatisch dat ik een sanctie (perimeterverbod en/of stadionverbod en/of en/of geldboete) zal krijgen?

Neen, absoluut niet. De brief betekent dat de Dienst Voetbalveiligheid de administratieve procedure heeft opgestart.  U krijgt nu de kans om u te verdedigen tegen de vaststellingen van de politie in het proces-verbaal.

Wie heeft het proces-verbaal opgesteld? Is dat de Dienst Voetbalveiligheid die het proces-verbaal naar mij heeft opgestuurd?

Het proces-verbaal wordt altijd opgesteld door de politie.  De naam van de politiezone staat op het proces-verbaal vermeld.  De politie stuurt het proces-verbaal naar de Dienst Voetbalveiligheid, die het op haar beurt naar de betrokken persoon stuurt bij opstarting van de administratieve procedure.

Is de Dienst Voetbalveiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken een deel van de politie?

Neen.  De Dienst Voetbalveiligheid is een onafhankelijke overheidsdienst, onafhankelijk van de politie.  De Dienst Voetbalveiligheid is samengesteld uit drie verschillende teams. Een team dat werkt rond beleid en preventie, een team dat inspecties uitvoert en een team dat sancties oplegt. Het Team Sanctie treedt op als administratieve rechtbank voor inbreuken op de voetbalwet. Het Team Sanctie is onpartijdig. Haar beslissingen zijn op hun beurt gebaseerd op het proces-verbaal van de politie en op de verklaringen van de betrokken persoon.

Hoe kan ik mij verdedigen in het kader van een procedure bij de Dienst Voetbalveiligheid?

U kunt zich schriftelijk verdedigen door:

 • een brief te sturen naar volgend adres: Dienst Voetbalveiligheid, Handelsstraat 96, 1040 Brussel.
 • een mail te sturen naar [email protected]

U kunt via bovenstaand adres en e-mailadres ook schriftelijk een mondelinge verdediging aanvragen.

Minderjarigen krijgen automatisch een datum en tijdstip voorgesteld waarop ze zich kunnen komen verdedigen.

Ik heb al een verklaring afgelegd bij de politie.  Is dit voldoende? Of moet ik nogmaals een verklaring (mondeling of schriftelijk) afleggen bij de Dienst Voetbalveiligheid om mij te verdedigen?

Als de politie uw verklaring heeft toegevoegd aan het PV, maakt deze sowieso integraal deel uit van uw dossier.  De Dienst Voetbalveiligheid brengt deze mee in rekening bij het nemen van de beslissing. Indien uw verklaring nog geen deel uitmaakt van het PV, maakt u deze best zelf ook over aan de Dienst Voetbalveiligheid, die ze zal toevoegen aan het dossier. U hebt echter altijd het recht om u uitgebreid te verdedigen bij de Dienst Voetbalveiligheid zelf.  Dit kan schriftelijk en/of mondeling. De politie is niet verplicht om u te verhoren in het kader van de feiten. 

Wat is de beste manier om mij te verdedigen? Is het beter om mij mondeling te komen verdedigen?

Er is geen hiërarchie tussen een schriftelijke of een mondelinge verdediging. U kiest zelf de manier waarop u zich wenst te verdedigen. U kiest best de manier waarop u zich het meest comfortabel voelt: schriftelijk of mondeling.  Kruipt u liever in de pen om uw verhaal volledig op papier te brengen, dan kunt u voor de schriftelijke verdediging kiezen.  Hebt u de voorkeur om mondeling uw verhaal te brengen, dan maakt u best een afspraak voor een mondelinge verdediging.

U kunt ook een advocaat onder de arm nemen.  Deze zal u bijstaan bij deze administratieve procedure.  Deze kan een schriftelijke verdediging opstellen of u bijstaan of vertegenwoordigen bij de mondelinge verdediging.

Moet ik mij verdedigen?

Neen.  Dat kiest u zelf.  Het kan in uw eigen belang zijn dat u zich verdedigt. Maar indien u van mening bent dat alles correct werd weergegeven in het PV en u daar niets aan hebt toe te voegen, hoeft u zich niet te verdedigen. De Dienst Voetbalveiligheid zal dan een beslissing nemen op basis van het PV.

Moet ik een advocaat nemen?

Neen.  De bijstand van een advocaat is een recht, geen verplichting.  De kosten van de advocaat zijn voor u.

Kan de Dienst Voetbalveiligheid mij de eventuele camerabeelden overmaken van de feiten?

Neen. U kunt de camerabeelden uitgebreid komen bekijken bij de Dienst Voetbalveiligheid.  U dient hiervoor een afspraak te maken via [email protected] . 

Waar gaat de mondelinge verdediging door?

De mondelinge verdediging gaat door in de Handelsstraat 96, 1040 Brussel.

Hoe verloopt een mondelinge verdediging?

De mondelinge verdediging verloopt grosso modo in verschillende stappen:

 • U maakt eerst een afspraak door een e-mail te sturen naar [email protected]
 • Op de dag van uw afspraak meldt u zich aan bij het onthaal op de benedenverdieping en vermeldt de reden van uw komst.  U vraagt daarbij naar uw contactpersoon.
 • Vervolgens komt uw contactpersoon of een medewerker van het onthaal u halen.  Uw contactpersoon zal u uiteindelijk begeleiden tot in de zaal waar de mondelinge verdediging zal doorgaan.
 • Uw contactpersoon start de mondelinge verdediging met het bespreken van de aanleiding van de mondelinge verdediging en het overlopen van uw persoonlijke gegevens. 
 • U krijgt vervolgens de mogelijkheid om eventueel, als ze er zijn, de camerabeelden te bekijken. 
 • Daarna krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om uw versie van de feiten te brengen.  Deze verklaring wordt door uw contactpersoon genoteerd in een verslag.
 • Uw contactpersoon overloopt samen met u de schriftelijke neerslag van uw verklaring.  U krijgt daarbij de mogelijkheid om nuances, aanvullingen en/of correcties aan te brengen. 
 • Daarna tekent u en uw contactpersoon de schriftelijke neerslag van de mondelinge verdediging voor akkoord.  U krijgt hiervan onmiddellijk een kopie.

Wat gebeurt er met mijn dossier na mijn verdediging?

Het verslag van de mondelinge verdediging en/of schriftelijke verdediging wordt toegevoegd aan het dossier, dat overgemaakt wordt aan een ambtenaar klasse 3.  Deze ambtenaar zal een beslissing nemen op basis van enerzijds de vaststellingen in het proces-verbaal en de eventuele camerabeelden en/of afgelegde verklaringen en anderzijds de verdediging van de betrokken persoon.

Wie neemt de beslissing in mijn dossier?  Is dit mijn contactpersoon of de persoon die mij heeft gehoord?

Neen.  De beslissing wordt genomen door een ambtenaar klasse 3.  Uw contactpersoon staat enkel in voor de administratieve afhandeling van uw dossier (opstellen brieven, beantwoorden van vragen, afnemen van de mondelinge verdediging, zorgen dat het dossier volledig is, het overmaken van het dossier aan de ambtenaar klasse 3, het versturen van de beslissing,…)

Wat is de deadline voor het nemen van de beslissing.

De Dienst Voetbalveiligheid heeft 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen in het dossier, te rekenen vanaf de datum waarop de feiten zijn gepleegd.

Bijvoorbeeld: feiten gepleegd op 6/02/2023 -> beslissing moet ondertekend worden ten laatste op 05/08/2023.

Ik ben niet akkoord met de beslissing van de Dienst Voetbalveiligheid.  Kan ik in beroep gaan?

Ja. U kunt in beroep gaan tegen de beslissing bij de politierechtbank.  Op de laatste bladzijde van de beslissing (in het zwarte kader onderaan) staan de details omtrent het beroep.

Minderjarigen moeten in beroep gaan bij de bevoegde jeugdrechtbank.

Welke sancties kan de Dienst Voetbalveiligheid mij opleggen?

De Dienst Voetbalveiligheid kan aan meerderjarigen:

 • Een administratieve geldboete van 250 euro tot 5000 euro en een administratief stadionverbod van 3 maanden tot 10 jaar opleggen.
 • Enkel een administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro opleggen.
 • Enkel een administratief stadionverbod van 3 maanden tot 10 jaar opleggen.
 • Een waarschuwing opleggen.

De Dienst Voetbalveiligheid kan aan minderjarigen:

 • Enkel een administratief stadionverbod van 3 maanden tot 10 jaar opleggen.
 • Een waarschuwing opleggen.

De Dienst Voetbalveiligheid kan een administratief stadionverbod ook koppelen aan een administratief perimeterverbod.  De duur van het perimeterverbod is in dat geval gelijk aan de duur van het stadionverbod.

Kan de Dienst Voetbalveiligheid rekening houden met verzachtende omstandigheden?

Ja. De Dienst Voetbalveiligheid kan, als er verzachtende omstandigheden zijn, de administratieve geldboete verlagen tot onder het minimum van 250 euro.  De geldboete kan echter niet lager zijn dan 125 euro.

De Dienst Voetbalveiligheid kan daarnaast ook éénmalig een waarschuwing opleggen.  De persoon mag daarvoor op het moment van de feiten geen enkel antecedent hebben in het kader van de Voetbalwet.

Zijn er voor de Dienst Voetbalveiligheid ook minimumsancties?

Ja, voor sommige inbreuken bepaalt de wet minimumsancties. Het gaat om feiten waar de wetgever zwaar aan tilt. De sanctie die wordt opgelegd mag in principe niet lager zijn dan dit wettelijk bepaald minimum. Ze kan daarentegen wel hoger zijn.

De Voetbalwet voorziet minstens volgende minimumsancties voor:

Het betreden van het stadion in overtreding van een administratief of gerechtelijk stadionverbod als beveiligingsmaatregel of burgerrechtelijke uitsluiting.

Administratieve geldboete van 2.000 euro en een administratief stadionverbod van 2 jaar.

Het betreden van het speelveld en de aansluitende zones die zijn afgescheiden van het publiek.
 

Administratieve geldboete van 1000 euro en een administratief stadionverbod van 2 jaar.

In het stadion of in de perimeter het alleen en of in groep aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een om meer stewards, de gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke, van één of meer bewakingsagenten, van één of meer leden van de politiediensten of één of meer leden van de hulpdiensten.

Administratieve geldboete van 1.000 euro en een administratief stadionverbod van 2 jaar.

Het plegen van daden van fysiek geweld in het  stadion of in de perimeter.

Administratieve geldboete van 2.000 euro en een administratief stadionverbod van 3 jaar.

Het plegen van daden van fysiek geweld in het stadion of in de perimeter, ten aanzien van één of meer stewards, de gemandateerde  veiligheidsverantwoordelijke, van één of meer bewakingsagenten, van één of meer leden van de politiediensten of één of meer leden van de hulpdiensten.

 

Administratieve geldboete van 2.500 euro en een administratief stadionverbod van 4 jaar.

 

Het plegen van daden van racisme of xenofobie.

 

Administratieve geldboete van 1.500 euro en een administratief stadionverbod van 30 maanden.

 

In het stadion of in de perimeter gebruiken van Bengaals vuur.

 

Administratieve geldboete van 1.500 euro en een administratief stadionverbod van 30 maanden.

 

Gebruiken of bezit van pyrotechnische voorwerpen anders dan Bengaals vuur of (louter) bij zich hebben of pogen binnenbrengen van Bengaals vuur in het stadion of in de perimeter.

Administratieve geldboete van 1.000 euro en een administratief stadionverbod van 24 maanden.

Contact

Dienst Voetbalveiligheid