Veiligheidsadviseur

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van veiligheidsadviseurs.

Organisatie Veiligheidsadvies

De sector van het veiligheidsadvies is veelomvattend. Er wordt gedacht aan het analyseren van veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's; het verrichten van doorlichtingen (audits) teneinde veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren; het ontwerpen, uitwerken en evalueren van veiligheidsconcepten, -strategieën en –plannen; het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en het plannen, ontwerpen en organiseren van trainingen op veiligheidsgebied. 

Deze sector is geregeld door de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Veiligheidsactiviteiten

Een veiligheidsadvies kan de diverse vormen aannemen. Enkele door de wet geviseerde voorbeelden zijn:

 • het verrichten van doorlichtingen teneinde veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren;
 • het analyseren van veiligheidsproblemen;
 • het ontwerpen, uitwerken en evalueren van een veiligheidsconcepten, veiligheidsstrategieën en veiligheidsplannen;
 • het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en plannen;
 • het uitwerken of evalueren van veiligheidsprocedures;
 • het ontwerpen, organiseren of evalueren van veiligheidstrainingen;
 • het leveren van diensten van veiligheidsmanagement.

Hoe kan het verstrekken van veiligheidsadvies georganiseerd zijn?

De wetgever viseert uitsluitend ondernemingen voor veiligheidsadvies. De onderneming voor veiligheidsadvies is de organisatievorm die veiligheidsadvies verstrekt niet voor zichzelf, maar deze als diensten levert aan derden. Een onderneming voor veiligheidsadvies is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Ofschoon een onderneming voor veiligheidsadvies doorgaans op contractuele basis tegen betaling veiligheidsadvies verstrekt aan derden is dergelijke commerciële leest geen essentieel kenmerk van een onderneming voor veiligheidsadvies. Ook personen en ondernemingen die geen winstoogmerk nastreven of die slechts occasioneel (naar aanleiding van welbepaalde gelegenheden) of tijdelijk (contract van bepaalde duur) veiligheidsadvies verstrekken ten behoeve van derden worden als onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd.

Feitelijke verenigingen kunnen geen onderneming voor veiligheidsadvies zijn. In dit geval wordt de leider van de feitelijke organisatie aanzien als een onderneming voor veiligheidsadvies – natuurlijk persoon.

De wet bepaalt dat iedereen die diensten van een onderneming voor veiligheidsadvies aanbiedt over een vergunning moet beschikken. Deze vergunning wordt afgeleverd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Een drietal organisatievormen zijn uitgesloten van de noodzaak om over een vergunning te beschikken. Het zijn:

 • De interne diensten voor veiligheidsadvies. Dit zijn personen of diensten die niet voor derden, maar voor de eigen organisatie waartoe ze behoren, veiligheidsadviezen verstreken. Onder deze categorie zijn deze personen begrepen die uitsluitend veiligheidsadviezen verlenen aan de onderneming, waartoe ze behoren op voorwaarde dat deze adviezen ook uitsluitend ten behoeve van de eigen onderneming worden aangewend.
 • De veiligheidsadviezen die door de overheid worden verstrekt, bijvoorbeeld door de politiediensten, vallen eveneens buiten het toepassingsgebied van de wet.
 • De ondernemingen die weliswaar diensten aanbieden aan derden, maar aan volgende drie voorwaarden voldoen:
  • de onderneming heeft een andere hoofdactiviteit, dan het leveren van veiligheidsadvies; deze hoofdactiviteit ligt volledig buiten het veiligheidsdomein;
  • het veiligheidsadvies maakt een onderdeel uit van de hoofdactiviteit; het is er inherent aan;
  • de activiteit van veiligheidsadvies wordt niet als een afzonderlijke dienstverlening aangeboden.

Een voorbeeld van deze uitzondering is een architectenbureau dat belast is met het ontwerpen van een bankkantoor. Dit bureau zal ook advies verstrekken inzake de materiële beveiliging ervan.

Vergunningsvoorwaarden

Iedere onderneming die veiligheidsadviezen wenst te verstrekken dient voorafgaand een vergunning te bekomen van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit geldt ook voor de onderneming die weliswaar geen veiligheidsadviezen verstrekt, maar zich wel als dusdanig uitgeeft.

De vergunning wordt verleend voor termijnen van vijf jaar, waarna ze voor gelijke termijnen kan worden vernieuwd. De aanvrager moet voldoen aan een aantal vergunningsvoorwaarden. De vergunning kan worden verleend voor één of meerdere vormen van veiligheidsadvies en volgens een specifieke vergunningsprocedure.

De minister van Binnenlandse Zaken kan bij het verlenen van de vergunning bepaalde activiteiten of het aanwenden van bepaalde middelen en methodes uitsluiten. Hij kan de vergunning ook aan specifieke voorwaarden onderwerpen. De vergunning kan onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden verleend. In het eerste geval wordt de vergunning slechts verleend nadat een aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; in het tweede geval wordt ze van rechtswege ontbonden als aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan.

De vergunning kan op vier wijzen een einde nemen:

 • doordat de onderneming aan wie een vergunning is verleend onder ontbindende voorwaarde, de opgelegde voorwaarde niet nakomt;
 • doordat de vergunning uitdooft: de onderneming vraagt na afloop van de vergunningstermijn geen vernieuwing aan;
 • doordat de vergunninghouder zelf bij de minister van Binnenlandse Zaken om de vrijwillige opheffing van zijn vergunning verzoekt;
 • doordat de minister van Binnenlandse Zaken bij wijze van sanctie de vergunning intrekt.

De vergunning heeft betrekking op het recht om veiligheidsadvies te verstrekken of om zich als dusdanig uit te geven. De vergunning loopt dan ook niet af omdat een onderneming deze activiteiten niet langer uitoefent.

In bepaalde gevallen kan een onderneming tijdelijk de vergunning van een andere onderneming benutten. Het gaat om een onderneming die fuseert met een vergunde onderneming, een vergunde onderneming overneemt of nog om een vergunde onderneming waarvan de rechtspersoonlijkheid wijzigt. In deze gevallen mag de nieuwe juridische entiteit gedurende de periode die de notificatie van de beslissing betreffende de vergunningsaanvraag voorafgaat, de activiteiten van de initieel vergunde onderneming voortzetten.

Elk document dat uitgaat van een onderneming voor veiligheidsadvies moet melding maken van de vergunning waarover deze onderneming of deze dienst beschikt.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een (vernieuwings)aanvraag voor een vergunning als veiligheidsadviseur indienen?

Je kan alle info terugvinden in de aanvraagprocedures voor ondernemingen voor veiligheidsadvies op de pagina vergunningen en activiteiten.

Kan ik activiteiten als onderneming voor veiligheidsadvies combineren met andere activiten voorzien in de wet van 2 oktober 2017?

Neen. In de wet van 2 oktober 2017 is een neutraliteit voorzien voor veiligheidsadviseurs (art. 58 en 59 van de wet). Dit betekent dat veiligheidsadvies niet combineerbaar is met activiteiten als:

 • Bewakingsonderneming

 • Onderneming voor alarmsystemen

 • Onderneming voor camerasystemen

 • Maritieme veiligheidsonderneming

 • Privédetective

Het gaat hier over een onverenigbaarheid op ondernemingsniveau.

Ik heb een geldige vergunning veiligheidsadvies en een vergunning als bewakingsonderneming. Kan ik beide vergunningen behouden?

De vergunningen en erkenningen, verleend in het kader van de wet van 10 april 1990 blijven geldig tot de vervaldatum.

Nadien zal, gelet op de vereiste neutraliteit van veiligheidsadviseurs, zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017, een keuze gemaakt moeten worden (art. 58-59, 271 en 272).

Onder welke vorm kan een onderneming voor veiligheidsadvies georganiseerd zijn?

Een onderneming voor veiligheidsadvies is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een inschrijving in de Kruispuntbank is steeds vereist voor het bekomen van een vergunning.

Artikel 8 van de wet private veiligheid van 2 oktober 2017 voorziet in het verlenen van vergunningen aan “ondernemingen voor veiligheidsadvies”. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de betreffende activiteiten in naam van de vergunde onderneming (rechtspersoon/natuurlijk persoon) worden uitgeoefend.

Binnen mijn onderneming is er een afdeling die uitsluitend activiteiten van veiligheidsadvies uitvoert ten behoeve van deze onderneming. Moeten wij een vergunning aanvragen?

In het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is een contractueel element vereist en gaat het hier over een dienstverlening aan derden. Het doel is dus niet om de uitoefening van de taken van veiligheidsadvies voor zijn eigen behoefte te regelen.

Welke trainingen op veiligheidsgebied vallen onder het toepassingsgebied, zoals bedoeld in artikel 8 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid?

Artikel 8 van de wet private veiligheid van 2 oktober 2017 beoogt trainingen ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen. Hier kan bijv. gedacht worden aan een training voor het personeel van grootwarenhuizen en banken hoe ze zich het best gedragen in het kader van een overval.

Indien het gaat over trainingen met betrekking tot brandbeveiliging en de gezondheid van de werknemers die louter vallen onder het luik ‘safety’, vallen zij buiten het toepassingsgebied van de wet van 2 oktober 2017.

Zodra men een opleiding aanbiedt, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan is hiertoe een afzonderlijke erkenning als opleidingsinstelling vereist.

Ik vraag de intrekking van mijn vergunning in januari 20XX. Ben ik dan nog de retributie voor het jaar 20XX verschuldigd?

Ja. In dat geval is men nog de heffing verschuldigd voor 20XX. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt dat deze heffing is verschuldigd per kalenderjaar.

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor veiligheidsadvies?

Er is momenteel nog geen opleiding voorzien voor het personeel van de ondernemingen voor veiligheidsadvies.

Kan het personeel van een onderneming voor veiligheidsadvies in het bezit gesteld worden van een identificatiekaart?

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voorziet een identificatiekaart voor het personeel van ondernemingen voor veiligheidsadvies. Deze identificatiekaarten zijn momenteel nog niet beschikbaar.

FAQ page