Klachten over onze dienstverlening? … Laat het ons weten!

Logo Klachten over onze dienstverlening?Elke dag staan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken klaar om je te helpen. Ze stellen alles in het werk om je een goede dienstverlening te bieden.

Maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. 
Voor het rechtzetten van fouten kan je steeds terecht bij de ambtenaar die instaat voor de behandeling van je persoonlijk dossier. Krijg je daar geen gehoor, dan kan je op eenvoudige wijze een klacht indienen. 

Bij elke algemene directie, stafdirectie en de coördinatie- en ondersteuningsdiensten is een klachtencoördinator aanwezig die je klacht behandelt en een oplossing voorstelt of de fout rechtzet.

Als je geen voldoening krijgt bij de betrokken dienst, kan je je richten tot de centrale klachtendienst van de voorzitster van het directiecomité.

Dankzij je klacht kan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gelijkaardige klachten voorkomen en kunnen we onze werking en dienstverlening verbeteren. 

Kortom: Klachten over onze dienstverlening? … Laat het ons weten!

Wie kan een klacht indienen en waarvoor?

Iedereen die ontevreden is over de dienstverlening van een dienst of een personeelslid ervan. Een klacht kan betrekking hebben op een gebrekkige dienstverlening op het vlak van:

  • informatie (onvolledig, foutief, onbegrijpelijk, …)
  • onthaal (telefonisch, gedrag van een personeelslid, …)
  • kwaliteit (snelheid, beschikbaarheid, …)

Een klacht over de inhoud van een beslissing van een dienst wordt slechts onderzocht als hiervoor geen specifieke beroepsprocedure voorzien is in een reglementering. Ook administratieve of gerechtelijke geschillen vallen niet onder de toepassing van het klachtenbeheer.

Er wordt geen gevolg gegeven aan anonieme klachten.

Hoe een klacht indienen?

Behandeling van de klacht?

  • je krijgt een ontvangstmelding binnen de week;
  • in principe wordt de klacht afgehandeld binnen de maand.

Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Centrale klachtendienst van de voorzitster van het directiecomité

Als je geen voldoening krijgt bij de betrokken directie, kan je je richten tot de centrale klachtendienst van de voorzitster van het directiecomité:

  • via mail: [email protected] (je krijgt dan een automatische ontvangstmelding);
  • via fax: 02 500 21 28;
  • via post: Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel.

Nog steeds niet tevreden?

Wend je tot de Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6 te 1000 Brussel.

Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt je klacht kosteloos en onpartijdig.

Tel. 0800/99 962 (gratis nummer)
Tel. 02/289 27 27 
Fax. 02/289 27 28 
E-mail: [email protected] 
Website: www.federaalombudsman.be