Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
158 resultaten

Controle

Hoe ziet een legitimatiebewijs eruit?

Voor de uitvoering van hun opdrachten dienen de inspecteurs in het bezit zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt.  De Koning legt het model van dat legitimatiebewijs vast (KB 2 november 2017 en KB 15 mei 2014).

Een inbreuk werd vastgesteld, wat nu?

De inspecteurs maken een proces-verbaal op tot vaststelling van de inbreuken op de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.  Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Elk proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk inzake de private veiligheid wordt verzonden naar de overtreder en de sanctieambtenaar.

De ontvangst van het proces-verbaal door de overtreder betreft een loutere kennisgeving. In deze fase van de procedure is het niet mogelijk verweermiddelen in te dienen. Van zodra de sanctieambtenaar, bevoegd voor het opleggen van sancties binnen deze materie, een sanctiebeslissing heeft genomen, zal de overtreder schriftelijk in kennis worden gesteld samen met de te volgen procedure en de eventuele mogelijkheid tot het indienen van verweermiddelen. 

Mogelijke sancties zijn:

  • Een waarschuwing;

  • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);

  • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro, het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken).

Zij die een inbreuk plegen op de wet privédetectives, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden en gesanctioneerd worden met een geldboete en/of een gevangenisstraf.

Waar en hoe kan ik een probleem signaleren?

U wenst melding te doen van een probleem? Doe een melding via [email protected].

De bevoegde diensten analyseren uw melding  en zorgen voor een gepast gevolg.

Indien van toepassing, krijgt u steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden. We verstrekken geen feedback over het verdere onderzoek.

Wie kan toezien op de correcte naleving van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoeringsbesluiten?

Er zijn verschillende actoren bevoegd voor het toezicht op de naleving van de wet privédetective en haar uitvoeringsbesluiten:

  • Inspecteurs FOD Binnenlandse Zaken
  • Politie

Deze actoren zijn bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit van een legitimatiebewijs van hun ambt. 

Cybercriminaliteit

Wat is de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden?

Het gaat hierbij om het delen van seksueel materiaal zonder de toestemming of medeweten van de personen die op de beelden voorkomen. Vaak wordt er gedacht aan mensen die naaktbeelden verspreiden van hun ex-partner met als doel hen te vernederen uit wraak, bijvoorbeeld om dat hun relatie werd beëindigd. Het gevolg is dat het fenomeen vaak ‘wraakporno’ wordt genoemd. Dit is echter niet de meest geschikte term, aangezien plegers zeker niet allemaal ex-partners zijn die gemotiveerd zijn door wraak. Zo worden beelden ook vaak – al dan niet zonder bedreiging - verzonden naar vrienden met als doel om af te persen, op te scheppen, vermaak of worden ze verzonden vanuit afgunst tegenover vrouwen.

Is het delen van seksueel getinte beelden zonder wederzijdse toestemming strafbaar?

Ja, sinds begin 2016 werd het expliciet strafbaar gesteld. Belangrijk om te weten is dat de omschrijving in het Belgische strafrecht vrij breed is. Het materiaal kan gaan om een beeld, een beeldopname of een geluidsopname. Het kan daarnaast zowel gaan om een expliciete seksuele daad (bijvoorbeeld masturbatie), als een ontbloot persoon. Ten slotte is zowel het tonen, verspreiden of toegankelijk maken zonder het medeweten of de toestemming van de persoon strafbaar. Zo valt bijvoorbeeld het tonen van een naaktfoto van je lief aan een vriend ook onder deze wet. Het maakt ook niet uit of het materiaal vrijwillig naar jou werd verzonden. Als je het zonder toestemming doorstuurt is het strafbaar, ook als je niet de oorspronkelijke ontvanger was van het materiaal. Het misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf tot vijf jaar (bron: IGVM).

Diefstal

Ik wens meer informatie over online oplichting

Informatie over online oplichting kan u vinden onder het thema cybercriminaliteit

Gemeenschapswacht

Vanwaar komt het bedrag van 17.200 euro waarvan sprake is in het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplanne

Het bedrag van 17.200 euro waarvan sprake is in het bovengenoemde koninklijk besluit, is een bedrag dat vroeger via de FOD  werkgelegenheid werd uitbetaald en nu is overgeheveld naar FOD Binnenlandse Zaken en wordt uitbetaald via een subsidie. Dit bedrag is het maximum dat een gemeente kan ontvangen voor een persoon die fulltime als gemeenschapswacht is tewerkgesteld. Dit bedrag dekt de reële lasten waarmee een gemeente geconfronteerd wordt in het kader van de tewerkstelling van dat personeel. De reële lasten omvatten het geheel van de tewerkstellingskosten (salaris, werkgeversbijdragen en andere), verminderd met de bijzondere premies, bijzondere toelagen, of bijzondere vrijstellingen die verbonden zijn aan de statuten waaronder dat personeel aangeworven wordt en waarvan de gemeente heeft kunnen genieten. 
Dit bedrag staat volledig los van het bedrag dat tot 30 juni 2019 via Vlaanderen verkregen kon worden.
 

Hoe kunnen steden en gemeenten middelen krijgen vanuit FOD Binnenlandse Zaken?

Steden en gemeenten kunnen middelen krijgen vanuit FOD Binnenlandse Zaken en dit vanuit verschillende kanalen: via de strategische veiligheids- en preventieplannen. Zij kunnen met die middelen ook gemeenschapswachten aanwerven. Hiernaast is er ook een contingent 346 en bijkomend contingent 90. Deze laatste zijn enkel voor het aanwerven van gemeenschapswachten (in activa-PVP statuut), waarbij het contingent 346 enkel van toepassing is voor de steden en gemeenten die reeds beschikken over een strategisch veiligheids– en preventieplan en het contingent 90 dat enkel van toepassing is voor steden en gemeenten die nog niet over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken. Het is dus volkomen normaal dat niet alle steden en gemeenten in alle lijsten voorkomen. Hiernaast zijn er trouwens ook nog steden en gemeenten die middelen kregen vanuit Binnenlandse Zaken voor het aanwerven van gemeenschapswachten met startbaanovereenkomsten (APS 160). Dit is ondertussen niet meer van toepassing daar deze subsidiëring werd overgeheveld naar de regio’s.

Momenteel liggen de subsidies vast en kunnen er geen nieuwe gemeenten meer intekenen op de verschillende dispositieven. 
 

Kunnen er nog nieuwe steden/gemeenten intekenen op het dispositief 160 startbaners?

Het is niet meer mogelijk om in te stappen op een overeenkomst met betrekking tot gemeenschapswachten. 
De lijst met steden en gemeenten die kunnen genieten van een bepaalde subsidie voor de gemeenschapswachten werd reeds een aantal jaar geleden bepaald.

Ondertussen werd de financiering hiervan bovendien overgeheveld naar de gewesten.