Aangiftesysteem

Inleiding over de aangifte van bewakingscamera's.

Aangifte van de bewakingscamera's

Tot 25 mei 2018 moesten de bewakingscamera's aangegeven worden op het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG") op 25 mei 2018 ontvangt deze commissie (ondertussen de Gegevensbeschermingsautoriteit) geen aangiftes meer. Daarom werd ook in de camerawet de aangifteverplichting bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgeheven.

Om operationele redenen blijft het echter nuttig voor de politiediensten om te weten waar er bewakingscamera's worden geplaatst. Daarom wordt deze aangifte behouden in de camerawet.

Het aangiftesysteem www.aangiftecamera.be werd dus ontwikkeld, waarbij alle verantwoordelijken voor de verwerking van camerabeelden de mogelijkheid hebben te voldoen aan deze verplichting.

Welke camera's?

De Camerawet is van toepassing op de bewakingscamera's. Zij beoogt dus enkel de camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van de plaatsen.

Deze bewakingscamera's worden overigens gebruikt met als doel

  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen,
  • overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Camera's die gebruikt worden om een familiaal evenement te filmen, dienen bijvoorbeeld niet te worden aangegeven.

Deze wet is overigens niet van toepassing op de bewakingscamera's die reeds geregeld worden door andere wetten.

Tenzij men zich bevindt in één van deze uitzonderingen, moet iedere persoon, ongeacht of het gaat om een particulier, onderneming, administratie,..., een aangifte indienen wanneer hij/zij (vaste of mobiele) bewakingscamera's plaatst en/of gebruikt om een plaats te bewaken.

Bijvoorbeeld :

  • een particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken;
  • gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied van de gemeente;
  • een handelaar die een camera plaatst om zijn goederen te beschermen tegen diefstal en beelden te verkrijgen indien er zich een feit voordoet;

Deze aangifte moet gedaan worden uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming van de camera's, zoals wettelijk voorzien.

Enige uitzondering: het geval van de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Is dit ook van toepassing voor de personen die hun camera's reeds hadden aangegeven via het vroegere elektronische loket?

Aangezien het huidige aangifteformulier verschilt van het vorige, wordt bepaald dat alle verantwoordelijken voor de verwerking (behalve de politiediensten, die niet meer onderworpen zijn aan de camerawet) opnieuw aangifte moeten doen van hun camerabewakingssysteem via het nieuwe systeem.  Zij hadden aanvankelijk twee jaar om dit te doen, maar deze termijn werd verlengd tot eind 2021.

Indien dit op u van toepassing is en u nog steeds geen nieuwe aangifte heeft ingediend, doe dit dan onmiddellijk. Men moet erop toezien dat zijn aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren. 

Veelgestelde vragen

Hoe gebeurt de aangifte indien ik niet over de Belgische nationaliteit beschik?

De identificatie op de aangiftewebsite verloopt via de CSAM-software van de FOD BOSA.

Indien u niet over de Belgische nationaliteit en dus over geen elektronische identiteitskaart eID beschikt:

  • kan u de FOD BOSA contacteren die u desgevallend een andere identificatiemethode kan bezorgen, waarmee u zich kan identificeren op onze site (en ook op de toepassing "rollenbeheer").
FAQ page