Administratieve procedure (GAS)

Algemeen

Binnen de twee maanden na de vaststelling van de inbreuk moet de originele vaststelling van de inbreuk overgezonden worden (artikel 22 GAS-wet).
De sanctionerend ambtenaar start dan de administratieve procedure op (artikel 25 GAS-wet) en stuurt een aangetekende brief aan de overtreder met de feiten en hun kwalificatie , waarbij hij ook een kopij van de vaststelling voegt. Binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving kan de overtreder bij aangetekend schrijven diens verweermiddelen uiteenzetten  en – indien de boete die de sanctionerend ambtenaar voorziet hoger is dan 70 euro - kan hij verzoeken om mondeling gehoord te worden. Een minderjarige dient altijd gehoord te worden, ongeacht het boetebedrag.
Na onderzoek van het verweer of na het verstrijken van de termijn zonder verweer, kan de sanctionerend ambtenaar een GAS-boete opleggen die hij per aangetekende brief ter kennis brengt van de overtreder. Deze laatste beschikt dan over een termijn van één maand om te GAS-boete betalen of beroep aan te tekenen bij de politierechtbank.
De verjaringstermijn voor het opleggen van de GAS-boete bedraagt zes maanden te rekenen vanaf de dag van de vaststelling van de feiten, behalve wanneer een bemiddeling of gemeenschapsdienst werd voorgesteld want dan bedraagt de verjaringstermijn twaalf maanden. Voor de inning van de boete geldt een verjaringstermijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop de geldboetes betaald moeten zijn.

Bijzonderheden voor minderjarigen

Minderjarigen vanaf 14 jaar kunnen een GAS-boete opgelegd krijgen. (artikel 14 ev. GAS-wet)
Voor deze minderjarigen voorziet de GAS-wet evenwel in verschillende specifieke procedurele regels, waaronder:

  • verplichte bijstand door een advocaat
  • verplichte bemiddeling
  • de geldboete is begrensd op maximaal 175 euro
  • beroep bij de jeugdrechtbank
  • de betrokkenheid bij de procedure van de ouders of andere personen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige

Stilstaan en parkeren

De GAS-wet voorziet bijzondere procedurele regels voor de verkeersinbreuken stilstaan en parkeren die met een GAS-boete kunnen afgehandeld worden (artikel 29 GAS-wet). Zo is er een verplicht voorafgaand protocolakkoord, gelden er strikte termijnen voor de procedure en zijn de bedragen van de boete vastgelegd door het KB stilstaan en parkeren. Ook is er geen alternatieve maatregel mogelijk (enkel een administratieve geldboete).