Wat is een BIN?

BuurtInformatieNetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers en lokale overheden om de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te versterken.

BIN

De buurtinformatienetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers (buurtbewoners/handelaars) en de lokale overheden om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te verbeteren.

Doel

  • De veiligheid, evenals het veiligheidsgevoel van de burger/zelfstandige te doen toenemen;

  • De sociale cohesie te versterken;

  • De verspreiding van operationele informatie, alsook van nuttige preventietips, aangepast aan de noden en specifieke verwachtingen van de betrokken burgers, te bevorderen.

Met het oog hierop wordt een communicatieplan opgesteld. De uitwisseling van informatie gebeurt van de leden van het BIN naar de lokale politiediensten en omgekeerd (communicatie in twee richtingen). De samenwerking bestaat in de mededeling aan de lokale politie van verdachte feiten die in de wijk worden opgemerkt door de leden van het BIN. De politie kan ook aan de basis van de melding liggen. Op basis daarvan analyseert de politie deze informatie en verwittigt zij alle BIN-leden via dringende alarmberichten of feedbackberichten.

De gedeelde informatie heeft betrekking op veiligheidsgerelateerde onderwerpen zoals inbraken, oplichting, verdwijningen of verdachte branden. Het doel is dus om de onveiligheid en het onveiligheidsgevoel te verminderen door de samenwerking tussen de burgers (buurtbewoners of handelaars) en de politie te versterken. De organisatie en de opvolging van de dagelijkse werking van het BIN wordt gedaan door de coördinator. Hij is het contactpunt van het project. Samen met de gemandateerde politieambtenaar, die wordt aangewezen door de korpschef, verzekert hij de opvolging van het partnerschap, controleert hij de werking ervan en brengt hij verslag uit aan de overheid.

Omzendbrief
28 februari 2019

Omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken