Van projectoproep tot concrete actie: Een overzicht van initiatieven in voetbalveiligheid

voetbal in gras
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.

Het Belgische voetbal leeft en blijft voortdurend in beweging. Sta jij klaar om een bijdrage te leveren? Onderaan dit artikel vind je informatie over hoe je een project kan indienen.
De volledige projectoproep kan je
hier terugvinden.

1. Pro League – Project ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie - €40.000 (2021)

In 2021 ontving Pro League €40.000 voor hun project ter bestrijding van racisme en discriminatie. Dit project omvatte drie belangrijke pijlers. Ten eerste was er een reactief vormingstraject voor daders, gericht op het identificeren van racistische en discriminerende spreekkoren bij professionele Franstalige voetbalclubs. In samenwerking met Kazerne Dossin werden daders geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag, waarbij meerdere bezoeken aan Kazerne Dossin werden afgelegd als sanctiemaatregel. Ten tweede omvatte het project een proactief sensibiliseringsproject voor clubmedewerkers, waarbij workshops werden georganiseerd over online haatspraak. Hiervoor werden handleidingen en workshops ontwikkeld. Het derde luik richtte zich tot de (online) bescherming van spelers, met als doel het aanbieden van tools en informatie voor clubs en spelers over online haatspraak, eveneens ondersteund door nieuwe handleidingen en workshops.

2. KAA Gent Foundation – 'Iedereen Anders, Allemaal Voetbal' - €35.000 (2021)

Een ander project dat subsidie ontving in 2021 was 'Iedereen Anders, Allemaal Voetbal' van de KAA Gent Foundation, waarvoor €35.000 werd toegekend. Dit project had als doel een structurele aanpak van racisme op en rond de Gentse voetbalvelden te realiseren. Het omvatte verschillende initiatieven, waaronder de succesvolle lancering van omstaanderstrainingen, die gericht waren op vrijwilligers, ouders en supporters en een indrukwekkende deelnemersgroep van ongeveer 200 mensen wist te bereiken. Daarnaast werden meldings- en opvolgingsprocedures voor klachten opgesteld en getoetst, om een gestroomlijnde aanpak te bieden voor het omgaan met klachten over racisme en discriminatie.

3. KBVB – E-learning en Digitalisering van de Basisopleiding van Stewards - €20.000 (2022)

In 2022 ontving de KBVB €20.000 voor hun project ter bevordering van e-learning en digitalisering van de basisopleiding van stewards. Dit project omvatte de ontwikkeling van een interactieve tool voor de opleiding van stewards, met een specifieke focus op toegangscontroletechnieken, verbaal geweld en drugspreventie. Hierdoor werd de toegang tot stewardopleidingen aanzienlijk verbeterd.

In het voorjaar van 2023 heeft de KBVB hun e-learning "Een typische dag van de steward" beschikbaar gesteld aan alle stewards, veiligheidsverantwoordelijken en sinds 2024 ook aan leerlingen van de opleiding Integrale Veiligheid. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw gebruiksvriendelijker opleidingsplatform gewerkt dat de komende maanden zal gefinaliseerd worden. Dit platform zal een breed scala aan opleidingen en lesmateriaal bevatten, waaronder e-learningmodules, video's, bijscholingen, wetgeving, artikelen en meer. Het zal fungeren als een centrale hub waar safety ambassadors toegang hebben tot al het lesmateriaal en aanvullende informatie. Daarnaast werkt de KBVB momenteel aan een nieuw opleidingsplan voor aspirant-stewards, waarbij feedback van veiligheidsverantwoordelijken wordt geïntegreerd en verdere stappen worden afgestemd met de Dienst Voetbalveiligheid. 

4. Club Brugge – Uitbreiding van het Project 'Niet Met Ons' naar Club NXT - €16.000 (2022)

Club Brugge lanceerde in april 2022 het project 'Niet met ons', als voortzetting van hun langdurige strijd tegen racisme in het voetbal. Dit initiatief omvatte onder andere de installatie van 24.000 QR-codes in het Jan Breydelstadion om racisme te detecteren, uit te sluiten en te bestraffen. Speciaal opgeleide stewards kregen de taak om racistisch of discriminerend gedrag te signaleren, waarbij fans dit real-time konden rapporteren via QR-codes of een specifieke website. Bewezen feiten resulteerden in stadionverboden van minimaal twee jaar. Met een subsidie van €16.000 wilde Club Brugge dit succesvolle initiatief uitbreiden naar hun U23-ploeg, die ook profvoetbal speelt in het stadion The Nest in Roeselare. Ondanks de jongere doelgroep bleek ook daar de noodzaak voor inspanningen tegen racisme. De subsidie werd gebruikt voor het implementeren van QR-codes en andere campagnetools in het stadion, evenals voor het bijscholen en voorzien van uitrusting voor stewards. Het doel was om de succesvolle aanpak van 'Niet met ons' te repliceren en te versterken in dit nieuwe stadion, waar de stewards ook daar een uithangbord blijven. Ondertussen werden QR-codes in The Nest geïnstalleerd en hebben alle stewards een extra opleiding genoten.

5. Stichting Brandwonden – Structurele Beeldvorming en Sensibilisering rond Pyro in het Belgische Profvoetbal - €40.000 (2022)

Tot slot ontving de Stichting Brandwonden in 2022 40.000 euro voor hun project ter bevordering van structurele beeldvorming en sensibilisering rond pyrotechniek in het Belgische profvoetbal. Dit project omvatte onder andere de ontwikkeling van een monitoringtool voor slachtofferschap door pyrogebruik.

De eerste fase omvatte een grondige beeldvorming van het gebruik van pyro in het Belgische voetbal, waarbij de Dienst Voetbalveiligheid een sleutelrol speelde, met overlegmomenten met veiligheidsverantwoordelijken van profclubs en dossierbeheerders van politiezones. Per club werd een gedetailleerd rapport opgesteld, waarin de vastgestelde incidenten, geverbaliseerde inbreuken, verhouding tussen incidentenregistratie en geverbaliseerde inbreuken, risicogroepen, binnensmokkelen, gebruik en slachtofferschap werden geanalyseerd.

Intussen is er een monitoringtool ontwikkeld in samenwerking met PZ Rivierenland om slachtofferschap en schade door pyro te rapporteren. Het project heeft al geleid tot de identificatie van zo'n 300 slachtoffers van verwondingen door pyrotechnische voorwerpen. Verdere stappen omvatten overleg met partners zoals de dienst Voetbalveiligheid, KBVB en Pro League, en het voorbereiden van sensibiliseringsinitiatieven bij pilootclubs zoals KAA Gent en Union.

6. UGent - Het juridisch kader biometrie en toegangscontrole – €24.748,17 (2023)

Universiteit Gent (Ugent) ontving in 2023 een subsidie van 24.748,17 euro. Het project richt zich op het opstellen van een ontwerp van juridisch kader voor het gebruik van technologieën voor toegangscontrole in voetbalstadions, met bijzondere aandacht voor biometrische gegevens. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om stadionverboden te handhaven en te controleren door de zogenaamde ‘conformiteitscontrole’, wat momenteel deels wordt belemmerd door privacywetgeving en dus wachtrijen bij toegangspoorten kan veroorzaken. Ugent zal aanbevelingen formuleren voor het ontwerp van een juridisch kader door middel van literatuuronderzoek, interviews met experts, stakeholderanalyse en uiteindelijk  het opstellen van een voorstel tot wetswijziging.

7. Pro League – Praktische invulling Juridisch kader – €19.603,97 (2023)

Pro League ontving 19.603,97 euro voor de praktische implementatie van het juridisch kader ontwikkeld door Ugent. Dit omvat het opzetten van een overlegorgaan met verschillende belanghebbenden, zoals veiligheidsverantwoordelijken van clubs, politie, KBVB en overheidsinstanties. Pro League zal zorgen voor een continue en transparante informatiestroom tussen alle betrokken partners.

In januari 2024 werd er overleg gehouden tussen de Dienst Voetbalveiligheid, Ugent en Proleage om de projectlijnen en werkplanning voor het komende jaar te bespreken.

8. UGent – Voetbalveiligheidsmonitor – €30.647,86 (2023)

UGent diende ook een tweede veelbelovend project in, gericht op de ontwikkeling van een Voetbalveiligheidsbarometer om beleidsmakers te ondersteunen bij het bestrijden van verschillende vormen van voetbalgeweld. Ugent ontving hiervoor 30.647,86 euro. Het project omvat het bevragen van relevante doelgroepen, zoals veiligheidsverantwoordelijken, stewards, politie en fans, en het ontwikkelen van geautomatiseerde analyses en rapportage.

Er heeft al overleg plaatsgevonden met partners van de Federale Politie, de KBVB en Pro League om de inhoud en stappen van de voetbalveiligheidsmonitor te bespreken.

Doe mee aan de Projectoproep Voetbalveiligheid!

Ben jij een innovator, een toegewijde club, gedreven organisatie of bedrijf, interesse in het verbeteren van veiligheid in en rond onze voetbalstadions? Wil jij meewerken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee de Belgische voetbalveiligheid wordt geconfronteerd? Dan is dit jouw kans om een preventieproject in te dienen voor de projectoproep Voetbalveiligheid. Meer informatie over hoe je kunt deelnemen aan de projectoproep vind je hier. Deadline voor indiening is dinsdag 30 april 2024.

Ook interessant voor u:

02 mei 2024
In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert de AD Veiligheid & Preventie op 30 april 2024 een bijeenkomst met EU-deskundigen over veiligheid en beveiliging binnen de voetbalwereld. Tijdens deze conferentie wordt een nieuw initiatief gepresenteerd: een hybride digitaal platform dat als waardevolle bron van informatie en best practices zal dienen voor beleidsmakers en instanties die zich bezighouden met voetbalveiligheid.
07 maart 2024
De AD Veiligheid en Preventie (ADVP) zet zich in tegen online haat in het Belgische voetbal, een alsmaar groeiend probleem in onze samenleving. Want ook sporters worden steeds vaker het slachtoffer van cyberpesten.
22 februari 2024
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.