PROJECTOPROEP: subsidie 2024

Lees hier meer over de projectoproep voor preventieprojecten Voetbalveiligheid 2024.

Steun van maximum € 50.000 aanvragen vóór 1 mei 2024.

Voetbalveiligheid is een brandend actueel thema. Er zijn regelmatig incidenten met supporters(groepen). Dit heeft een impact op de voetbalbeleving van de grote meerderheid van de echte voetbalsupporters en het imago van het voetbal. Sleutelactoren betrokken bij het veiligheidsbeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden gaan met het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ de strijd aan tegen onrechtmatig gebruik van pyrotechniek, racisme en discriminatie, en geweld. Het betreft één van de kernprocessen van de Dienst Voetbalveiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie om vanuit haar strategische rol ook bij te dragen door het initiëren, faciliteren en impulseren van initiatieven en projecten op het vlak van voetbalveiligheid.

Deze projectoproep wil kansen creëren om preventief en innovatief aan de slag te gaan om de veiligheid rond het Belgische voetbal nog performanter te maken.

We denken hierbij onder meer aan thema’s zoals de gastvrijheid voor de (uit)supporters verbeteren, het ontraden van het gebruik van pyrotechnisch materiaal door supporters in en rond het stadion, het voorkomen van en sneller opsporen van racisme en discriminatie, betere communicatie met de supporters, het moderniseren van het ticketbeheer, supportersstromen in het stadion…. en dit door technologische of digitale toepassingen te ontwikkelen of door het voorstellen van een innovatieve aanpak.

Dit jaar ligt de nadruk binnen deze projectoproep op de eerste pijler van het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’, namelijk "communicatie met supporters en sensibilisering". Hiermee beogen we een positievere beleving voor supporters te realiseren.

Welke steun ?

Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten organiseert de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een oproep tot het indienen van projecten in verband met de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Het totale beschikbare bedrag bedraagt € 74.000.

Een project dat aan de ontvankelijkheids- en selectiecriteria beantwoordt, kan maximaal € 50.000 steun krijgen. 

Hoe steun aanvragen ?

Deadline voor indiening is ten laatste op dinsdag 30 april 2024 via het volgende e-mailadres: [email protected]
Indiening gebeurt aan de hand van het onderstaande deelnameformulier.

Meer informatie omtrent deelname, ontvankelijkheids- en selectiecriteria vindt u terug in onderstaande projectoproep (bijlagen).

BIJLAGEN

Handleiding / gids
Mon, Apr 8 2024

Projectoproep preventieprojecten

Oproep tot innovatieve projectvoorstellen
Modelformulier
Mon, Apr 8 2024

Deelnameformulier

Deelnameformulier subsidies voetbalveiligheid 2024 (NL)
Handleiding / gids
Thu, May 12 2022

Actieplan

Actieplan Samen voor Veilig Voetbal
Koninklijk Besluit
Sun, Mar 24 2024

KB subsidies preventieprojecten

26 MAART 2024. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
modaliteiten van het gebruik van de subsidie voor het stimuleren
van innovatieve projecten rond veiligheid bij voetbalwedstijden

Veelgestelde vragen

We zijn geen organisatie dat actief is in het voetbal. Kunnen we geldig een projectvoorstel indienen?

Ja, op voorwaarde dat u een project indient in het kader van voetbalveiligheid.

Kunnen we een project indienen dat niet gelinkt is aan de doelstellingen van het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’?

Ja, maar de link met het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ telt voor 40 % mee in de beoordeling. Dit zal dus een impact hebben op uw kans op een subsidie.

Mijn project heeft in het verleden al subsidies gekregen voor dit project, kan ik nog deelnemen?

Dit is mogelijk, op voorwaarde dat de periode waarvoor u een subsidie gekregen hebt reeds verstreken is én het gaat om nieuwe ontwikkelingen en vervolgstappen in het project die niet werden gesubsidieerd.

Wat wordt bedoeld met een activiteit die buiten de normale werking van de organisatie situeert?

We kunnen pas van een project spreken wanneer het initiatief volgende kenmerken vertoont:

  • Doel dat bijdraagt tot de resultaten van de organisatie;
  • Eenmalig;
  • Een uniek resultaat;
  • Beperkt in tijd, met een duidelijk begin en einde;
  • Met beperkte middelen;
  • Met een project-specifieke organisatiestructuur.

Taken of opdrachten die tot de essentiële, routineuze en dagelijkse werking behoren en die door de organisatie langdurig worden gefinancierd, zijn geen projecten en kunnen niet gesubsidieerd worden.

Wie bepaalt hoeveel subsidie een project krijgt?

De Dienst Voetbalveiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie zal een lijst opstellen met de geselecteerde projectvoorstellen, gerangschikt volgens de globale score. Dit wordt gekoppeld aan een gemotiveerd advies over de inhoud van de projectvoorstellen dat wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister beslist via ministerieel besluit welke projecten er worden gesubsidieerd.

Hoeveel projecten worden geselecteerd en krijgen een subsidie?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal geslaagde projecten en het budget dat elk geselecteerd project vraagt en wordt toegekend. Eén project kan maximaal een subsidie van 50.000 euro krijgen. Bijgevolg worden minimaal 2 projecten gesubsidieerd.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald:

  • een eerste schijf van 40 % wordt uitgekeerd na de ondertekening van het ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie en na de vastlegging van de uitgaven; 
  • een tweede schijf van 60 %  wordt uitgekeerd bij de oplevering van een gunstige evaluatie van het project.
FAQ page