Kindtoets

Ontdek hier het project 'Kindtoets' dat als doel heeft om de rechten van kinderen en jongeren centraal te stellen bij politieoptredens.

Wat is de ‘Kindtoets’?

Het project ‘kind- en jongerentoets binnen het politiewerk’ heeft als doel om de relatie tussen kinderen/jongeren en de politie te verbeteren. Door bepaalde processen te veranderen en te vernieuwen zal een politiewerking op maat van jongeren worden ontwikkeld. De focus ligt hierbij op het uitwerken van gecoördineerde en nationaal uitvoerbare maatregelen.

Link met project ‘Wederzijds Respect'

Dit project kadert binnen het project ‘Wederzijds Respect’ dat de relatie tussen de veiligheidsberoepen en de burger wil verbeteren. Via deze campagne worden burgers en veiligheidsprofessionals dichter bij elkaar gebracht door de (her)opbouw van het vertrouwen tussen beiden. Op die manier wil de campagne een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld ten aanzien van elkaar.

De bedoeling is om de burger, waaronder dus ook jongeren, en de veiligheidsberoepen, waaronder dus ook de politie, dichter bij elkaar te brengen. Vanuit deze optiek sluit de ‘kindtoets’ dan ook mooi aan bij dit project ‘Wederzijds Respect’.

Plenaire vergadering

Algemene werkgroep


Wat ?

Binnen de Algemene Directie voor Veiligheid en Preventie (ADVP) werd een algemene werkgroep opgericht.

Op 23 september 2021 kwam deze werkgroep voor het eerst samen tijdens een plenaire vergadering.

Het einddoel van deze werkgroep is om een plan van aanpak te bepalen in een integraal samenwerkingsverband dat geïntegreerd is in de verschillende openbare diensten om:

  • de vertrouwensrelatie en het wederzijds respect tussen de jongeren en de politie te verbeteren en
  • de rechten van minderjarigen beter te integreren in de werking van de politie.

 

Wie?

In deze werkgroep zetelen een dertigtal deelnemers van verschillende diensten en organisaties zoals politie, parket, wetenschappers, activisten, vzw’s, organisaties die de belangen van jongeren behartigen…

Waarom

De concrete objectieven van deze werkgroep zijn:

  • bepalen van de politionele procedures (zowel wat betreft de administratieve als de gerechtelijke politie) waarbinnen een ‘Kindtoets’ moet worden geprioriteerd (op basis van criteria zoals de impact op de minderjarige, de frequentie van de procedure,…);
  • ontwikkelen en integreren van een aspect ‘Kindtoets’ in de politionele en gerechtelijke procedures, met inbegrip van de digitale procedures;
  • identificeren welke aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn voor de uitrol van deze nieuwe procedures (bv. camera’s in gemeenschappelijke cellen);
  • implementeren van de ‘Kindtoets’ in de reglementering (indien noodzakelijk), communicatie, opleiding en ICT;
  • versterken van de relatie tussen jongeren en politie;

Werkgroepen

Binnen de werkgroep werden drie subgroepen gevormd die elk rond een specifiek thema werken. In deze subgroepen wordt op zoek gegaan naar maatregelen en praktijkvoorbeelden die de spanningen tussen de politie en de jongeren verminderen of voorkomen.

Op 27 januari 2022 kwamen deze vier subgroepen een eerste keer samen. Elke vier maanden zal elke subgroep tijdens de plenaire vergadering van de algemene werkgroep een vooruitgangsrapport voorleggen met daarin een evaluatie van de maatregelen en voorstellen.

Tijdens de plenaire vergadering:

  • zullen de werkzaamheden van de subgroepen worden besproken;
  • zal het akkoord worden bekomen van de gehele groep over deze werkzaamheden;
  • zullen de goede praktijken als horizontaal gegeven worden geconsolideerd en verspreid.

Ontwikkelen en integreren van het kindtoets-aspect in administratieve politieprocedures

Deze subgroep werd opgericht uit de algemene werkgroep “Kind- en jongerentoets binnen het politiewerk” met de specifieke taak een aanpak uit te werken binnen de interventies van de administratieve politie waarbij kinderen en jongeren centraal staan.
Deze subgroep zal zich in hoofdzaak bezighouden met de procedures inzake het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (zoals fouilleringen, arrestaties, identiteitscontroles...).

Ontwikkelen en integreren van het kindtoets-aspect in gerechtelijke politieprocedures

Het doel  van deze subgroep is om een tool te ontwikkelen voor zowel jongeren als de politie (en andere professionals) die kan gebruikt worden voor, tijdens en na bepaalde interventies (zoals fouilleringen, arrestaties, identiteitscontroles, ...).  
Een eerste focus zal, gezien de actuele noodzaak, gelegd worden op de arrestaties van kinderen en jongeren tijdens betogingen. 

Kindtoets aspect in de politieopleiding

Deze subgroep werd opgericht uit de algemene werkgroep "Kind- en jongerentoets binnen het politiewerk" met de specifieke taak maatregelen uit te werken voor de politieopleiding.