Algemeen (GAS)

Context

De materie van de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) wordt geregeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Voordien waren de GAS opgenomen in artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet. Via het systeem van de GAS kunnen gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen de openbare overlast op hun grondgebied om alzo gedragingen te kunnen beteugelen die niet als heel ernstig kunnen beschouwd worden maar toch in het dagelijks leven als bijzonder hinderlijk worden ervaren.
 

Inbreuken

Er zijn meerdere types van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie:

  • De zuiver administratieve inbreuken, zijnde inbreuken waarvoor uitsluitend een administratieve sanctie kan worden opgelegd.
  • De gemengde inbreuken, dit zijn de strafrechtelijke inbreuken die toch met een GAS-boete kunnen gesanctioneerd worden.

Deze inbreuken kunnen op zich nog onderverdeeld worden in drie categorieën:

  • De lichte gemengde inbreuken, (artikel 3, 2° GAS-wet)
  • De inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren (artikel 3, 3° GAS-wet)
  • De zware gemengde inbreuken (artikel 3, 1° GAS-wet)

De lichte gemengde inbreuken verschillen van de zware door een verschillende regeling voor de informatie-uitwisseling met het parket.
 

Soorten administratieve sancties

Er zijn vier types van administratieve sancties (artikel 4 GAS-wet):

  • de gemeentelijke administratieve geldboete (maximaal 350 euro (voor minderjarigen 175 euro),
  • de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning,
  • de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende tostemming of vergunning,
  • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De administratieve geldboete wordt opgelegd door een daartoe aangewezen ambtenaar (zie ook “sanctionerend ambtenaar”) terwijl de drie andere types sancties opgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege.
Naast deze administratieve sancties, zijn er ook twee alternatieve maatregelen voor de administratieve sanctie, met name de gemeenschapsdienst en de lokale bemiddeling. De gemeenschapsdienst kan bestaan uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie waarvan de modaliteiten worden bepaald in het gemeentereglement.