Actoren (GAS)

Vaststellers

Verschillende categorieën personen zijn gemachtigd om op te treden als vaststeller (artikel 21 GAS-wet). Politieambtenaren, agenten van politie en de bijzondere veldwachters (in het kader van hun bevoegdheden) kunnen alle types inbreuken vaststellen (administratieve en gemengde inbreuken).
Gemeenteambtenaren, provinciale en gewestelijke ambtenaren, personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van autonome gemeentebedrijven daarentegen kunnen enkel de inbreuken vaststellen die uitsluitend het voorwerp kunnen zijn van administratieve sancties, de zogenaamde administratieve inbreuken.
De inbreuken stilstaan en parkeren kunnen vastgesteld worden door de vaststellers bevoegd voor de gemengde inbreuken (politieambtenaren en agenten) maar ook door gemeenteambtenaren, personeelsleden van autonome gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot de vaststelling van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen alsook tot de inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren en personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.


Sanctionerend ambtenaar

De persoon die de GAS-boete oplegt, wordt “sanctionerend ambtenaar” genoemd. Deze persoon wordt aangewezen door de gemeenteraad.
Deze persoon kan niet tegelijkertijd vaststellend ambtenaar en bemiddelaar zijn.