Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
249 resultaten

Bewakingsagent

Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

De wet voorziet 3 soorten bevoegdheden die steeds gepaard gaan met specifieke regels of voorwaarden. Deze regels zorgen o.a. voor een vrijwaring van de fundamentele rechten van de burgers.

1. Generieke bevoegdheden: bevoegdheden die gelden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten ongeacht de omstandigheden (art. 94 tot 120 van de wet private veiligheid).

  • Toegangscontrole van personen en bij niet publiek toegankelijke plaatsen van voertuigen.
  • Identiteitscontroles bij alle (nieuw) niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.
  • Bewaking van de veiligheidsperimeter bij noodsituaties.
  • Bewaking op de openbare weg in gelimiteerde gevallen.

2. Activiteitsgebonden bevoegdheden en/of verplichtingen: bevoegdheden waarover een bewakingsagent enkel beschikt indien hij een bepaalde bewakingsactiviteit uitoefent (art. 121 tot 135 van de wet private veiligheid). bijv.: 

  • Winkelinspectie (het interpelleren van klanten die van diefstal worden verdacht.
  • Verkeersbegeleiding (de bewakingsagent heeft op dat moment ook de bevoegdheden als signaalgever).
  • Beveiligd vervoer (gebruik van ontwaardingssystemen).
  • Uitgaansmilieu (de activiteiten aan de in- of uitgang gebeuren in het gezichtsveld van camera’s, behalve in occasionele dansgelegenheden).

3. Situationele bevoegdheden: bevoegdheden waarover een bewakingsagent enkel beschikt op specifieke plaatsen of in specifieke situaties (art. 136 tot 145 van de wet private veiligheid). bijv.:

  • De systematische controle van en in de voertuigen bij het verlaten van sites waar nucleair materiaal wordt bewaard.
  • Het zoeken naar onbevoegde personen op nucleaire sites of in bepaalde havenfaciliteiten.

Buurtinformatienetwerken (BIN)

Ik wil een nieuwe BIN oprichten. Waar moet ik op letten?

Op onze website BeSafe.be vind je al heel veel info om je wegwijs te maken.

Ik wil een BIN uitbreiden met een aantal straten. Moet ik hiervoor een nieuw charter opstellen?

Een bestaand BIN kan ook uitgebreid worden met een aantal straten, hiervoor kan je het addendum gebruiken en hoef je geen nieuw charter op te stellen.

Ik wil mijn BIN stopzetten, hoe doe ik dit?

Bij het stopzetten van een BIN dient men de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, directie lokale integrale veiligheid op de hoogte te stellen (SLIV). Dit kan via het e-mailadres [email protected].

Kan men het BIN-coördinatorschap combineren met een politiek mandaat?

Idealiter is de coördinator van een BIN een politiek neutraal persoon. Indien dit echter niet het geval is, dient de coördinator steeds de nodige afstand te bewaren tussen zijn politieke functie en zijn vrijwillige functie als BIN-coördinator. BIN-coördinator mag zijn functie NIET gebruiken om bepaalde politieke ideeën te verspreiden. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient een andere coördinator te worden gezocht.

Mag een foto van een verdacht individu of voertuig worden verspreid onder BIN-leden of aan de politie in het kader van veiligheid?

Neen. Men mag geen foto’s van de nummerplaat van verdachte voertuigen of foto’s van verdachte individuen verspreiden tussen de BIN-leden onderling. De verspreiding van beelden of van de identiteit van een verdachte persoon, in het kader van een BIN zou alleen maar kunnen worden overwogen via de politiediensten, na akkoord van het parket.
De BIN-leden dienen bij meldingen vooral oog te hebben voor beschrijvingen van personen en/of voertuigen. Het verspreiden van herkenbare foto’s van verdachte personen of het verspreiden van foto’s van verdachte voertuigen met een herkenbare nummerplaat, is verboden volgens de Privacywet van 30 juli 2018.

Waar kan ik BIN-stickers verkrijgen?

 BIN-stickers kan je gratis aanvragen via het e-mailadres [email protected]

Welk communicatieplatform kan men gebruiken voor een BIN?

De hele provincie Antwerpen werkt met het BIN platform van BE-Alert. Dat is het communicatieplatform dat beheerd wordt door het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.
Hoe meer politiezones/steden/gemeenten gebruik maken van de BIN module van BE-Alert, hoe meer mogelijkheden dat schept in gegevensbeheer, en het bereiken van mensen in noodgevallen.

Kunnen wij Whatsapp gebruiken als communicatieplatform?

Vanuit de Federale Overheid en vanuit de Algemene Directie Preventie en Veiligheid, moedigen wij ieder initiatief aan dat de sociale cohesie of veiligheid in een buurt bevordert, mits de wet gerespecteerd wordt, en meer bepaald de wet op de privacy, de wet op antidiscriminatie en racisme en de wet waarbij private milities worden verboden.
Wij kunnen echter geen overzichtsfunctie of controlefunctie opnemen wat betreft WhatsApp buurtpreventie-initiatieven, omdat zij niet conform de regels zijn die in de omzendbrief in het kader van buurtinformatienetwerken (BIN’s) wordt uiteengezet.
Indien een BIN wil erkend worden door de federale overheid moet deze BIN de richtlijnen volgen zoals gespecifieerd in de omzendbrief.
Dit houdt onder meer in dat wanneer een buurtinformatienetwerk wordt gecreëerd, eerst een charter en huishoudelijk reglement wordt opgemaakt zoals uitgelegd in de omzendbrief. Deze worden nagekeken en gevalideerd door ons. Wij sturen ter validatie van de BIN een brief naar burgemeester en korpschef.
Het BIN wordt dan opgenomen in de database van erkende BIN’s.
In het charter en huishoudelijk reglement staat duidelijk omschreven dat het BIN en diens management de regels en richtlijnen zoals aangegeven door de overheid en geformuleerd in de omzendbrief in het kader van de BINs zullen respecteren.
Een van die richtlijnen is dat de communicatie van een BIN voor zijn communicatie met de politie niet met WhatsApp functioneert. Er zijn andere communicatieplatformen voor handen zoals Be-Alert (BIN-module). Ook staat in de richtlijnen dat een bericht eerst dient gefilterd te worden door de politie voordat zij door de politie doorgestuurd wordt naar alle BIN-leden.
Ondanks bovenstaande, is het de Politiezone zelf, die aangeeft in welke mate zij wensen samen te werken met buurtpreventie waarbij gecommuniceerd wordt via WhatsApp.

Welke onderdelen van de Belgische wetgeving zijn van extra belang voor een BIN?


•    Antiracismewet
•    Wet waarbij de private milities verboden worden
•    Wet op de privacy