Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
158 resultaten

Gemeenschapswacht

Kunnen de gemeenschapswacht-vaststellers inbreuken op het gemeentereglement inzake parkeren vaststellen?

Ja. Het gaat hier enkel over inbreuken op het gemeentereglement inzake de gemeenteretributie, of die kunnen leiden tot administratieve sancties. 

Kunnen gemeenschapswachten diefstalpreventie-advies geven?

In PREV  32 staat onder het punt waar uitleg gegeven wordt bij de opdrachten van gemeenschapswachten - sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie - het volgende met betrekking tot inbraakpreventie:

"Sensibilisatie tegen inbraak: sensibiliseren van burgers met betrekking tot organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen om het risico slachtoffer te worden van inbraak te verkleinen; o.a. ter gelegenheid van informatiestands op beurzen, informatieavonden, enz. Echter, het geven van een uitgebreid diefstalpreventie-advies aan huis bij particulieren, of in een handelszaak, behoort niet tot het takenpakket van de gemeenschapswachten maar tot de opdrachten van de erkende diefstalpreventieadviseur."

Daarnaast behoren private plaatsen niet tot het werkterrein van de gemeenschapswachten.

Gemeenschapswachten mogen dus tips geven om inbraak te voorkomen in het kader van sensibiliseringsacties maar mogen tijdens hun functie geen uitgebreid diefstalpreventie-advies geven. 
 

Kan een gemeenschapswacht ingezet worden als seingever bij een natuurloop?

Het is niet toegelaten gemeenschapswachten in te zetten als seingever. Hiervoor zijn in de regelgeving twee argumenten terug te vinden:

In de omzendbrief PREV 32 wordt verduidelijkt welke opdrachten al dan niet begrepen moeten worden onder de opdracht  “het informeren van bestuurders over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van het verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken”. Hierin wordt uitdrukkelijk gesteld dat het inzetten als signaalgevers tijdens bijvoorbeeld wielerwedstrijden niet onder deze opdracht valt. 

Bovendien kunnen gemeenschapswachten niet worden ingezet bij een evenement dat uitsluitend wordt georganiseerd door een andere organisator dan de overheid. De private organisator moet dan voor alle plaatsen waar dit evenement georganiseerd wordt een beroep doen op private bewakers. 
 

Mag een gemeenschapswacht dwang en/of geweld gebruiken in de uitoefening van zijn taken?

De  gemeenschapswacht beschikt uitsluitend over dezelfde bevoegdheden tot het gebruiken van dwang of geweld die elke burger werden toegekend. 

Voor alle duidelijkheid, de gemeenschapswacht kan, met uitzondering van de wettige verdediging en het burgerarrest, nooit dwang of geweld uitoefenen tijdens  de uitoefening van zijn/haar ambt. 
 

 

Mag een gemeenschapswacht een identiteitsbewijs opvragen?

Het is elke gemeenschapswacht toegelaten een identiteitsbewijs te vragen. Niemand is echter verplicht om op de vraag van de gemeenschapswacht in te gaan. Indien de gemeenschapswacht een identificatiebewijs vraagt maar het wordt hem/haar geweigerd, dan kan de gemeenschapswacht daar enkel akte van nemen en de bevoegde instanties contacteren. 

Mogen gemeenschapswachten ingezet worden voor het verwijderen van zwerfvuil/sluikstort?

Nee. 
Het opruimen van zwerfvuil behoort niet tot de basistaken van de gemeenschapswachten. In de strijd tegen zwerfvuil/sluikstort worden wel gemeenschapswachten ingezet. Volgende taken  kunnen zij in dit geval uitoefenen: aanwezigheidsfactor-sociale controle, mensen aanspreken wanneer zij sluikstorten/zwerfvuil gooien, soms  GAS uitschrijven in kader van administratieve  sanctie (gemeenschapswacht-vaststeller). 
In ieder geval zijn de gemeenschapswachten een tussenschakel en gaan zij wanneer ze dergelijke praktijken vaststellen dit rapporteren naar de bevoegde diensten. 
 

Mag een gemeenschapswacht- vaststeller ook GAS-boetes gaan opleggen in het openbaar vervoer? Sommige gemeenschapswachten zijn immers werkzaam op het openbaar vervoer?

Het is niet de bedoeling dat gemeenschapswacht-vaststellers ook GAS-boetes gaan opleggen in het openbaar vervoer aangezien openbare vervoersmaatschappijen over een eigen reglementering beschikken met inbreuken die administratief kunnen gesanctioneerd worden. Dit zou anders dubbel werk zijn.

Kan een gemeenschapswacht-vaststeller binnen een gemeente worden ingezet als marktmeester?

In de wet van 15 mei 2007 wordt algemeen als opdracht voor de gemeenschapswacht-vaststellers vastgelegd: ‘het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van artikel 119 bis § 6 van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.’ 
Meer specifiek in de omzendbrief PREV 32 waarbij uitleg wordt gegeven bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten van 3 mei 2010 wordt expliciet vermeld dat gemeenschapswacht-vaststellers niet bevoegd zijn om in het kader van retributies geld te innen (zie ook tekst hieronder). 

Het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementering. 
De gemeenschapswacht-vaststellers kunnen ook ingezet worden voor vaststellingen van inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementering.
In het kader van de gemeentelijke retributiereglementering, kunnen de gemeenschapswacht-vaststellers dus vaststellingen van inbreuken doen met betrekking tot bijvoorbeeld: het parkeren voor beperkte tijd; het betalend parkeren (« blauwe zone »); het bewonersparkeren; het gebruiken van het openbaar domein voor terrassen aan horeca-zaken; enz.

De gemeenschapswacht-vaststellers zijn niet bevoegd om in het kader van de retributies geld te innen. Zij zijn ook niet bevoegd om geldboetes uit te schrijven in het kader van vastgestelde inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementering.

Ook het leegmaken van o.a. parkeermeters en het transporteren van deze waarden behoort niet tot het takenpakket van de gemeenschapswacht-vaststeller.

Het vaststellen van inbreuken op het belastingreglement behoort niet tot de opdrachten van de gemeenschapswachten.

De mogelijkheid om de gemeenschapswacht-vaststellers ook in te zetten voor het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementering werd in het kader van de doorgevoerde wetswijziging uit het basistakenpakket van de gemeenschapswachten gelicht.
De beslissing om de gemeenschapswachten te belasten met deze opdracht wordt overgelaten aan de gemeenteraad.

Hieruit volgt ook dat, indien een gemeente enkel beschikt over officieel gereguleerde     «parkeerwachters», en geen andere beambten meer in dienst heeft die verplicht onder de toepassing van deze wet vallen, de lokale overheid niet verplicht is om een Dienst « Gemeenschapswachten » op te richten.

Het is dus niet wettelijk aanvaardbaar dat een gemeenschapswacht-vaststeller wordt ingezet als marktmeester. 
 

Mag een gemeenschapswacht samen met een politieambtenaar op patrouille gaan?

Dit is niet toegelaten. 

Dit kan niet omdat de politieambtenaar tijdens de uitvoering van opdrachten van gerechtelijke politie rekening moet houden met het geheim van het vooronderzoek, dit geheim moet bewaken en bewaren, en tevens valt onder toepassing van artikel 458 Sw namelijk het beroepsgeheim. Hierdoor is het dan ook uitgesloten dat deze opdrachten zouden worden uitgevoerd door niet-politieambtenaren.

De wet van 15 mei 2007 verwijst duidelijk naar de  wens om een concrete samenwerking tot stand te brengen tussen de gemeenschapswachten en de lokale politie. Deze samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit een complementariteit van taken en met name een effectieve uitwisseling van geactualiseerde informatie en dus geen gemengde patrouilles. 
De afspraken met de politiediensten zijn vastgelegd in een overeenkomst. Deze heeft betrekking op het type van informatie dat regelmatig uitgewisseld wordt, maar ook afspraken inzake de wijze van uitvoering van de taken, de  bepaling van de uit te voeren toezichtsrondes, enz… 

Op deze wijze kan de hiërarchisch verantwoordelijke van de gemeenschapswachten de activiteiten van de beambten aanpassen in de zin van acties en afgelegde rondes. 
 

Wat mag een gemeenschapswacht NIET doen als taak, vanwege de onverenigbaarheid met een functie binnen de private bewaking?

--    In kader van een vrijwilligerssysteem mag een gemeenschapswacht geen persoonscontrole uitvoeren tijdens een feest, toernooi, evenement van een club of vereniging  waartoe men behoort. 
-    Les geven aan een opleidingsinstelling die voor het verstrekken van opleidingen in de bewakingssector erkend is. 
-    In vrije tijd taak van portier uitvoeren, toezicht houden in een winkelruimte in het kader van de bestrijding van winkeldiefstal,..;
-    Het voor een derde installeren, herstellen en onderhouden van alarmsystemen.