Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
216 resultaten

Buurtinformatienetwerken (BIN)

Ik wil een nieuwe BIN oprichten. Waar moet ik op letten?

Op onze website BeSafe.be vind je al heel veel info om je wegwijs te maken.

Ik wil een BIN uitbreiden met een aantal straten. Moet ik hiervoor een nieuw charter opstellen?

Een bestaand BIN kan ook uitgebreid worden met een aantal straten, hiervoor kan je het addendum gebruiken en hoef je geen nieuw charter op te stellen.

Ik wil mijn BIN stopzetten, hoe doe ik dit?

Bij het stopzetten van een BIN dient men de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, directie lokale integrale veiligheid op de hoogte te stellen (SLIV). Dit kan via het e-mailadres [email protected]

Kan men het BIN-coördinatorschap combineren met een politiek mandaat?

Idealiter is de coördinator van een BIN een politiek neutraal persoon. Indien dit echter niet het geval is, dient de coördinator steeds de nodige afstand te bewaren tussen zijn politieke functie en zijn vrijwillige functie als BIN-coördinator. BIN-coördinator mag zijn functie NIET gebruiken om bepaalde politieke ideeën te verspreiden. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient een andere coördinator te worden gezocht.

Mag een foto van een verdacht individu of voertuig worden verspreid onder BIN-leden of aan de politie in het kader van veiligheid?

Neen. Men mag geen foto’s van de nummerplaat van verdachte voertuigen of foto’s van verdachte individuen verspreiden tussen de BIN-leden onderling. De verspreiding van beelden of van de identiteit van een verdachte persoon, in het kader van een BIN zou alleen maar kunnen worden overwogen via de politiediensten, na akkoord van het parket.
De BIN-leden dienen bij meldingen vooral oog te hebben voor beschrijvingen van personen en/of voertuigen. Het verspreiden van herkenbare foto’s van verdachte personen of het verspreiden van foto’s van verdachte voertuigen met een herkenbare nummerplaat, is verboden volgens de Privacywet van 30 juli 2018.

Waar kan ik BIN-stickers verkrijgen?

 BIN-stickers kan je gratis aanvragen via het e-mailadres [email protected]

Welk communicatieplatform kan men gebruiken voor een BIN?

De hele provincie Antwerpen werkt met het BIN platform van BE-Alert. Dat is het communicatieplatform dat beheerd wordt door het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.
Hoe meer politiezones/steden/gemeenten gebruik maken van de BIN module van BE-Alert, hoe meer mogelijkheden dat schept in gegevensbeheer, en het bereiken van mensen in noodgevallen.

Kunnen wij Whatsapp gebruiken als communicatieplatform?

Vanuit de Federale Overheid en vanuit de Algemene Directie Preventie en Veiligheid, moedigen wij ieder initiatief aan dat de sociale cohesie of veiligheid in een buurt bevordert, mits de wet gerespecteerd wordt, en meer bepaald de wet op de privacy, de wet op antidiscriminatie en racisme en de wet waarbij private milities worden verboden.
Wij kunnen echter geen overzichtsfunctie of controlefunctie opnemen wat betreft WhatsApp buurtpreventie-initiatieven, omdat zij niet conform de regels zijn die in de omzendbrief in het kader van buurtinformatienetwerken (BIN’s) wordt uiteengezet.
Indien een BIN wil erkend worden door de federale overheid moet deze BIN de richtlijnen volgen zoals gespecifieerd in de omzendbrief.
Dit houdt onder meer in dat wanneer een buurtinformatienetwerk wordt gecreëerd, eerst een charter en huishoudelijk reglement wordt opgemaakt zoals uitgelegd in de omzendbrief. Deze worden nagekeken en gevalideerd door ons. Wij sturen ter validatie van de BIN een brief naar burgemeester en korpschef.
Het BIN wordt dan opgenomen in de database van erkende BIN’s.
In het charter en huishoudelijk reglement staat duidelijk omschreven dat het BIN en diens management de regels en richtlijnen zoals aangegeven door de overheid en geformuleerd in de omzendbrief in het kader van de BINs zullen respecteren.
Een van die richtlijnen is dat de communicatie van een BIN voor zijn communicatie met de politie niet met WhatsApp functioneert. Er zijn andere communicatieplatformen voor handen zoals Be-Alert (BIN-module). Ook staat in de richtlijnen dat een bericht eerst dient gefilterd te worden door de politie voordat zij door de politie doorgestuurd wordt naar alle BIN-leden.
Ondanks bovenstaande, is het de Politiezone zelf, die aangeeft in welke mate zij wensen samen te werken met buurtpreventie waarbij gecommuniceerd wordt via WhatsApp.

Welke onderdelen van de Belgische wetgeving zijn van extra belang voor een BIN?


•    Antiracismewet
•    Wet waarbij de private milities verboden worden
•    Wet op de privacy

Is het mogelijk een BIN-coördinator uit zijn functie te ontzetten?

De BIN-coördinator heeft minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt en wordt door de politie gescreend in de politionele databanken. Indien uit nazicht blijkt dat de coördinator niet geschikt is voor de uitoefening van de functie, moet de politie de leden vragen om een andere coördinator te kiezen. Indien de coördinator zich niet houdt aan de bepalingen van de omzendbrief, strafbare feiten pleegt die een weerslag kunnen hebben op de goede werking van het BIN, zich schuldig maakt aan racisme, zich niet houdt aan de wet op private milities en/of de wet op de privacy kunnen volgende maatregelen worden getroffen:
•    Een gesprek tussen coördinator en gemandateerde waarbij de coördinator gewezen wordt op hetgeen er is misgelopen;
•    Een schriftelijke berisping door de korpschef, op advies van de gemandateerde;
•    Bij strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgesteld door de politie en overgemaakt aan het bevoegde parket. Bovendien kan de coördinator tijdelijk uit zijn of haar functie worden ontheven indien de strafbare handeling de goede werking van het BIN kan belasten;
•    Definitieve ontzetting uit zijn of haar functie als coördinator.  Deze beslissing wordt, na een gesprek tussen de coördinator en de korpschef en na advies van deze laatste, genomen door de bestuurlijke overheid en schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de coördinator.  Een afschrift van deze beslissing moet worden overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken
Enkel tegen de beslissing van de definitieve ontzetting uit de functie van coördinator is beroep mogelijk. Dit beroep moet via aangetekend schrijven of via e-mail binnen een periode van drie weken nadat de beslissing tot ontzetting werd genomen, toekomen op de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP). Een beroepscommissie zal dan binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van dit beroep, uitspraak doen. De beroepsprocedure is niet opschortend en de coördinator blijft geschorst tijdens de procedure. Een tijdelijke coördinator zal door de stuurgroep van het BIN aangesteld worden tijdens de beroepsprocedure. Indien de ontzetting wordt bevestigd door de beroepscommissie, moeten de leden in een algemene ledenvergadering op de hoogte worden gesteld van de beslissing en moeten de leden een nieuwe coördinator kiezen. De lokale bestuurlijke overheid wordt in kennis gesteld van de beslissing van de beroepscommissie. De politie dient uiteraard rekening te houden met haar beroepsgeheim bij de mededelingen aan de BIN-leden en de bestuurlijke overheden.