Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
7 resultaten

Camerawet

Hoe zit het met dashcams?

Volgens de interpretatie van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn de dashcams die worden gebruikt in de wagens om beelden te hebben bij ongevallen (gebruikt als bewijsmateriaal bij aanrijding) geen bewakingscamera's in de zin van de camerawet.

De wetgeving die van toepassing is dus de GDPR (AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als deze dashcams de doeleinden van de camerawet beogen (voorkomen, vaststellen, opsporen van inbreuken of overlast op de openbare weg, of er de openbare orde handhaven), zijn zij niet toegelaten. De camerawet beperkt immers het gebruik van mobiele bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen tot specifieke gevallen die niet van toepassing zijn op particulieren.

Zolang zij gebruikt worden buiten het toepassingsgebied van de camerawet, moeten deze camera's dus niet worden aangegeven in de nieuwe toepassing.

Welke camera's moeten aangegeven worden?

De camerawet is enkel van toepassing op bewakingscamera’s d.w.z. camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen en die dienen om:

  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, 
  • overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Deze wet is overigens niet van toepassing op de bewakingscamera's:

  • waarvan de plaatsing en het gebruik reeds door een bijzondere wetgeving geregeld zijn 

bijv.: de camera's van de politiediensten

  • op de werkplaats (gebruikt in het kader van de werkrelatie)
  • van de openbare inspectie- en controlediensten, waaronder de wet die hun bevoegdheden regelt, voorziet in de mogelijkheid om camera's te gebruiken in het kader van hun opdrachten.

bijv.:douanediensten of diensten van de sociale inspectie. 

In alle andere gevallen  moet iedere persoon, natuurlijk of rechtspersoon (particulier, onderneming, administratie,...) een aangifte indienen wanneer hij/zij (vaste of mobiele) bewakingscamera's plaatst en/of gebruikt om een plaats te bewaken.

Bijv.:

  • particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken;
  • gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken om overlast die wordt bestraft met gemeentelijke administratieve sancties te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of om de naleving te controleren van de gemeentelijke reglementen;
  • onderneming die camera's plaatst om haar gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...

Enige uitzondering: het geval van de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Mijn camera’s worden op de werkplaats gebruikt. Moeten ze aangegeven worden via de applicatie www.aangiftecamera.be?

De camerawet is niet van toepassing op “bewakingscamera’s op de werkplaats met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van de arbeid van de werknemer” (artikel 3, 2de lid, van de camerawet).

Deze bewakingscamera’s moeten dus niet aangegeven worden op het e-locket, BEHALVE als ze ook voor de bewakingsdoeleinden bedoeld in de camerawet worden gebruikt. De CAO 68 is inderdaad enkel van toepassing in het kader van de werkrelatie. De camerawet blijft dus van toepassing als de camera’s op een ruimere manier gebruikt worden. Bijv. Als de camera’s geplaatst worden in een plaats die toegankelijk is voor andere personen dan de werknemers (bv. Een winkel), zal de camerawet ook van toepassing zijn en de camera’s zullen moeten worden aangegeven via het e-locket.

Men moet dus letten op de doeleinden van deze camera’s en nakijken of de camera’s alleen in het kader van de werkrelatie gebruikt worden en voor de hierboven beschreven doeleinden (die de toepassing van de camerawet uitsluiten).

Indien deze camera’s worden gebruikt in een ruimer kader dan de werkrelatie, dan zal in het algemeen de camerawet van toepassing zijn en de camera’s zullen moeten aangegeven worden op de applicatie www.aangiftecamera.be

Is een videoparlofoon een bewakingscamera?

Een videoparlofoon wordt niet als een bewakingscamera beschouwd, als het niet gebruikt wordt voor de doeleinden bedoeld in de camerawet (bewaking en toezicht om misdrijf tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen) maar alleen om de persoon dit aanbelt te identificeren.

Als uw videoparlofoon ook als bewakingscamera dient (d.w.z. voor bewaking en toezicht om misdrijf tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen), dan is de camerawet van toepassing. Dit zal in het bijzonder het geval zijn als de beelden opgenomen worden om bewijzen te hebben in geval van poging tot inbraak of andere.

Als mijn camera wel de bewaking van en het toezicht op de plaats beoogt, maar de beelden niet opneemt, moet ik dan de camerawet toepassen en voldoen aan de verplichtingen die de camerawet voorschrijft?

Ja, zodra een camera een bewakingscamera is in de zin van de camerawet, zijn de regels van deze wet van toepassing, zelfs als de beelden niet opgenomen worden.

De wet is immers van toepassing op de observatiesystemen die beelden verwerken. Het begrip ‘verwerking’ is een zeer ruim begrip, dat alle mogelijke fases van de verwerking omvat, waaronder de gewone verzameling van beelden.

Het feit dat de beelden al dan niet opgenomen worden, is dus geen criterium voor de toepassing van de camerawet.

Moeten de camera’s van de politiediensten aangegeven worden op de site www.aangiftecamera.be?

Nee. Sinds 25 mei 2018 worden de camera’s die gebruikt worden door de politiediensten, niet meer geregeld door de camerawet, maar door de wet op het politieambt. Deze camera’s moeten dus niet aangegeven worden op deze toepassing, die enkel de camera’s beoogt die onder het toepassingsgebied van de camerawet vallen.

Klachten : mijn buren hebben een bewakingscamera gericht op mijn tuin. Wat kan ik hier tegen doen?

Er zijn inderdaad regels ivm het gebruik van bewakingscamera's. De camera’s van uw buren mogen met name niet specifiek gericht worden op uw eigendom.

Onze diensten zijn evenwel niet bevoegd om de klachten in deze materie te krijgen en te beheren.

Als u een klacht wil indienen voor een afbreuk op uw privacy, op basis van de camerawet of van de regelgeving op privacy (of beide), kan u: