FAQ

Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik weten of (en wanneer) ik het voorwerp zal uitmaken van een integriteitsonderzoek?

Vooraleer een gemeente integriteitsonderzoeken kan uitvoeren in toepassing van de wet bestuurlijke handhaving, moet ze een politieverordening uitvaardigen waarin ze op basis van een risicoanalyse de economische sectoren en/of activiteiten aanduidt die zullen worden onderworpen aan een dergelijk onderzoek.

Om te weten of u het voorwerp zal uitmaken van een integriteitsonderzoek kan u de betrokken gemeentelijke politieverordening consulteren op de website van uw gemeente. Elke gemeente is er immers toe gehouden om de inhoud van haar politieverordeningen duidelijk te communiceren naar haar inwoners.

Indien uw gemeente een politieverordening heeft uitgevaardigd in het kader van de wet bestuurlijke handhaving en daarin een economische sector en/of activiteit heeft opgenomen waartoe uw onderneming behoort, zal u sowieso aan een integriteitsonderzoek worden onderworpen. De gemeente is immers verplicht om een integriteitsonderzoek te voeren m.b.t. (de vestiging of uitbating van) alle publiek toegankelijke inrichtingen die behoren tot de economische sectoren en/of activiteiten en die gelegen zijn in de geografische gebieden, zoals bepaald in de gemeentelijke politieverordening.[1]

De politieverordening dient per economische sector of activiteit te bepalen binnen welke redelijke termijn de gemeente de integriteitsonderzoeken naar die gekozen economische sectoren of activiteiten zal opstarten en/of beëindigen.[2]

 

[1] Zie ook artikel 119ter, §1 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

[2] Zie ook artikel 119ter, §1, vierde lid van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

2. Is de politieverordening steeds van toepassing op het volledige grondgebied van de gemeente?

Neen, de gemeente kan het geografisch toepassingsgebied van de gemeentelijke politieverordening voor een bepaalde economische sector of activiteit onder bepaalde voorwaarden beperken tot een deel van het grondgebied.

3. Hoe verloopt een integriteitsonderzoek?

Het integriteitsonderzoek wordt opgestart en uitgevoerd na een (individueel) besluit van de burgemeester, en onder diens gezag en verantwoordelijkheid.[1]

Het integriteitsonderzoek wordt gevoerd binnen een termijn van 50 werkdagen, die aanvangt op de eerste werkdag volgend op het besluit van de burgemeester. De termijn kan eenmaal worden verlengd met 30 werkdagen.[2]

Het integriteitsonderzoek houdt in dat de gemeente[3]:

  • in elk geval het Centraal Register van Integriteitsonderzoeken consulteert (dat de beslissingen bevat van gemeenten tot weigering, schorsing of opheffing van de vestigings- of uitbatingsvergunning of tot sluiting van de inrichting overeenkomstig de wet bestuurlijke handhaving) (dit is dus de enige verplichte stap);
  • een advies kan vragen aan de lokale politie;
  • alle eigen relevante gemeentelijke gegevensbanken en diensten kan consulteren;
  • het strafregister kan consulteren[4];
  • alle publiek toegankelijke gegevensbanken, met inbegrip van de publiek gemaakte gegevens op sociale media, kan consulteren;
  • het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum[5] kan consulteren;
  • de gerechtelijke overheden kan consulteren.
  • een advies kan vragen aan de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB);
  • een casusoverleg kan organiseren[6].

 

 

 

[1] Zie ook artikel 119ter, §2, derde lid van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

[2] Zie ook artikel 119ter, §4 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

[3] Zie ook artikel 119ter, §§6-7 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

[4] Overeenkomstig artikel 595 en 596 van het Wetboek van strafvordering.

[5] Zie ook de artikelen 32, 33 en 34 van de wet bestuurlijke handhaving.

[6] Zie ook artikel 119ter, §6, derde lid van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

 

 

 

4. Kan ik vrijwillig om een integriteitsonderzoek vragen?

Ja, als u een nieuwe uitbating wil opstarten binnen een door de gemeentelijke politieverordening bepaalde economische sector of activiteit, kan u uw gemeente vrijwillig om een integriteitsonderzoek verzoeken. Op deze manier kan u sneller duidelijkheid en zekerheid krijgen over het al dan niet kunnen opstarten van uw uitbating.

5. Welke beslissing kan de gemeente nemen op basis van de resultaten van het integriteitsonderzoek?

Indien de vestiging of uitbating door de gemeente is onderworpen aan een vestigings- of uitbatingsvergunning, kan het college van burgemeester en schepenen (of het gemeentecollege) die vestigings- of uitbatingsvergunning m.b.t. de publiek toegankelijke inrichting weigeren, schorsen voor maximum zes maanden of opheffen.[1]

In geval van schorsing bepaalt het college van burgemeester en schepenen (of het gemeentecollege) de voorwaarden om de schorsing ongedaan te maken.

Indien de vestiging of uitbating niet is onderworpen aan een gemeentelijke vestigings- of uitbatingsvergunning, kan het college de publiek toegankelijke inrichting sluiten, zelfs wanneer bijvoorbeeld wel een regionale vergunning werd verkregen.

Het college kan de vergunning in ieder geval slechts weigeren, schorsen of opheffen of de inrichting sluiten na het verkrijgen van een advies van de DIOB.

 

[1] Zie ook artikel 119ter, §§8-9 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

6. Hoe word ik op de hoogte gesteld van de beslissing van de gemeente om mijn onderneming te sluiten of om mijn gemeentelijke vestigings- of uitbatingsvergunning te weigeren, te schorsen of op te heffen?

Indien het integriteitsonderzoek zou leiden tot een dergelijke beslissing, wordt u hiervan bij aangetekende zending of tegen ontvangstmelding in kennis gesteld. Het advies van de DIOB wordt als bijlage bij de beslissing gevoegd.

Indien u na afloop van het integriteitsonderzoek (d.w.z. na 50 werkdagen, desgevallend door de gemeente verlengd met 30 werkdagen), geen beslissing ontvangt, wil dat zeggen dat de gemeente geen beslissing nam tot sluiting van de onderneming of tot weigering, schorsing of opheffing van de vestigings- of uitbatingsvergunning.

7. Wat kan ik doen als mijn recht op inzage van mijn dossier wordt beperkt?

Het recht op inzage is niet absoluut. De wet bestuurlijke handhaving voorziet in artikel 38 dat de gemeente dit recht onder bepaalde voorwaarden kan beperken voor het goede verloop van het integriteitsonderzoek.

In geval uw rechten in dit verband werden beperkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van uw gemeente. Die zal u, voor zover er geen wettelijke bepaling is die communicatie over dit onderwerp verbiedt, informeren over de redenen voor deze beperking en over de mogelijke duur ervan. De DPO zal u ook informeren over de rechtsmiddelen waarover u in dit geval beschikt. U hebt ook het recht om desgevallend klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Kan ik worden gehoord vóórdat de gemeente een beslissing neemt?

Ja, de gemeente kan uw vestigings- of uitbatingsvergunning slechts weigeren, schorsen of opheffen of uw onderneming slechts sluiten nadat u of uw raadspersoon werd gehoord en ter gelegenheid hiervan uw verweermiddelen schriftelijk of mondeling heeft kunnen doen gelden.[1]

Dit geldt niet wanneer u zich, na te zijn uitgenodigd bij aangetekende zending of tegen ontvangstmelding, niet heeft gemeld en geen geldige motieven hebt voor uw afwezigheid of verhindering.

 

[1] Zie ook artikel 119ter, §13 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

9. Krijgt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege onmiddellijk uitwerking?

Nee, er is een termijn van 15 kalenderdagen voorzien, die ingaat op de dag na de datum van kennisgeving van de beslissing van de gemeente.[1] Binnen deze termijn kan u onder meer een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid indienen bij de Raad van State.

 

[1] Zie ook artikel 119ter, §11 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd door artikel 35 van de wet bestuurlijke handhaving.

10. Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen de beslissing van de gemeente kan u een beroep indienen bij de Raad van State.

Voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens kan u desgevallend klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Afhankelijk van de betrokken dienst waartegen u klacht wil indienen, kan dit een andere autoriteit zijn. De betrokken dienst dient u hierover verder te informeren.

FAQ page