AVG (GDPR)

Hier vindt u belangrijke informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de DIOB
afbeelding van uitwisseling info tussen diensten/personen

De Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) moet In het kader van zijn opdrachten persoonsgegevens te verwerken.

De DIOB hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en houdt zich aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de DIOB?

De verwerkingsverantwoordelijke van de DIOB is de directeur.
Contactgegevens van de DIOB: Handelsstraat 96 te 1040 Brussel [email protected]

 • Welke verwerkingen doen wij met uw persoonsgegevens?

De DIOB verwerkt uw gegevens in drie gevallen:

 1. Het beheer van het Centraal Register van Integriteitsonderzoeken (CRIO) waarin de door de gemeenten afgeleverde beslissingen tot weigering, schorsing of opheffing van een vestigings- of uitbatingsvergunning of tot sluiting van een inrichting,... zijn opgenomen;
 2. Het verstrekken van integriteitsadviezen op verzoek van gemeenten;
 3. Het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot sectoren waarin ondermijnende criminaliteit zich kan manifesteren.
   
 • Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

De verwerkingen hebben tot doel ondermijnende criminaliteit te bestrijden en worden uitgevoerd op basis van een wettelijke verplichting, met name de Wet van 15 januari 2024 betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn strikt beperkt tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van de DIOB en de genoemde doeleinden. Het woord "persoonsgegevens" dient te worden begrepen zoals bepaald in de AVG (art 4 1).

De gegevenscategorieën die wij verzamelen, zijn de volgende:

 • De identificatiegegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het voorwerp uitmaakt van een integriteitsonderzoek
 • De persoonsgegevens die zijn opgenomen in het door de gemeente gevoerde onderzoeksdossier
 • De persoonsgegevens die opgenomen zijn in de beslissingen tot weigering, schorsing of opheffing van een vestigings- of uitbatingsvergunning of tot sluiting van een inrichting
 • De gegevens betreffende inbreuken, veroordelingen, gunsten, verstrekt door onze partners in het kader van de adviesaanvragen aan de DIOB
 • ….
   
 • Hoe hebben wij uw gegevens verzameld?

De gegevens die wij gebruiken, kunnen rechtstreeks verzameld worden bij de gemeenten die een advies vragen aan de DIOB, of kunnen verkregen worden via de volgende bronnen:

 • Geïntegreerde politie
 • Gerechtelijke autoriteiten
 • Strafregister
 • Cel voor financiële informatieverwerking
 • FOD Financiën
 • Sociale administraties en hun sociale inspectiediensten
 • Economische inspectie
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
   
 • Met wie delen wij uw persoonsgegevens (ontvangers)?

Om de voormelde doeleinden te bereiken, delen wij sommige van uw persoonsgegevens met de gemeenten die ons een advies gevraagd hebben.

Er zullen geen gegevens doorgegeven worden buiten de Europese Unie behoudens wettelijke verplichtingen en mits de vereiste garanties krachtens de Europese Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden.

De bewaartermijnen variëren van het type gegevens. Na deze termijn zullen ze gewist worden.
De bewaartermijn voor uw gegevens is als volgt:

 • De in het dossier vermelde gegevens waardoor de DIOB een advies kon uitbrengen, worden gedurende één jaar bewaard.
 • De andere gegevens, waaronder die van het centraal register van integriteitsonderzoeken, worden gedurende vijf jaren bewaard.
   
 • Veiligheid

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde wijziging of toegang, onwettig gebruik, beschadiging of bekendmaking.

Hiertoe gebruiken wij beveiligingstechnieken en -procedures die wij om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven op deze pagina.

Weet echter dat op fysiek, technisch en organisatorisch vlak de passende maatregelen worden genomen om een op de risico's afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 • Wat zijn uw rechten en op welke manier kunt u die uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving en behoudens wettelijke afwijkingen, beschikt u over verschillende rechten, met name:

 • Recht op inzage en informatie: u kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen, evenals een kopie van deze gegevens. Deze informatie wordt gepreciseerd in artikel 13 en 14 van de AVG en omvat met name de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de gegevensverwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers ervan en, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, het bestaan van rechten van de betrokkenen en de mogelijkheid voor deze laatste om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   
 • Recht op rectificatie: indien de u betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken, onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze gegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd.
   
 • Recht op gegevenswissing: u kunt de wissing van uw persoonsgegevens eisen, behalve als de verwerking ervan opgelegd is bij wet of in het kader van een opdracht van openbaar belang of nog om de uitvoering van de vrijheid van meningsuiting en informatie mogelijk te maken, als de verwerking noodzakelijk is met het oog op archivering, wetenschappelijke, statistische of historische doeleinden en rekening houdend evenwel met de regels betreffende de bewaartermijnen.
   
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen indien u uw recht op bezwaar uitoefent, indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is, of indien u de gegevens nodig hebt voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van uw rechtsvorderingen. Dit betekent dat de verwerking van uw gegevens hetzij beperkt zal worden, hetzij "opgeschort" zal worden, behoudens uitzonderingen.
   
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. 
 • Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, dat wil zeggen zonder menselijke tussenkomst

Bepaalde beperkingen van deze rechten zijn vastgelegd in artikel 29 van de wet van 15/01/2024? 
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar deze tekst.

Als u één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de DPO van de DIOB via  [email protected]. Formuleer hierbij duidelijk en nauwkeurig uw verzoek en voeg een kopie van uw identiteitskaart bij.

Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit waarvan u de contactgegevens hieronder vindt:

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de DIOB via het volgende e-mailadres: [email protected].

 

Contact