Alarm- en camera-installateur

Lees meer over de taken en verantwoordelijkheden van alarm- en camera-installateurs.

Installatie van alarm- en camerasystemen

De installatie van een alarm- of camerasysteem kan je als privépersoon zelf doen. Dat mag je enkel doen voor eigen rekening en niet voor een derde. Je kan natuurlijk ook beroep doen op een professionele onderneming.

Wie diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarm- en camerasystemen, de onderdelen ervan en de erop aangesloten componenten aanbiedt of uitoefent, moet steeds vergund zijn door de minister van Binnenlandse Zaken.

Ben je op zoek naar een vergunde onderneming voor alarm- of camerasystemen?
Raadpleeg dan de lijst van vergunde ondernemingen.

Hoe kan ik een alarm- of camera-installateur herkennen?

Elke persoon actief in de sector van de private en bijzondere veiligheid draagt verplicht een identificatiekaart [nog niet van toepassing voor camera-installateurs], die niet verward mag worden met de nationale identiteitskaart. Zonder deze identificatiekaart mag de persoon geen activiteiten uitoefenen. De kaart wordt uitgereikt door de Directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, heeft een geldigheidstermijn van vijf jaar en is verbonden aan een aantal strikte opleidings- en veiligheidsvoorwaarden.

De identificatiekaart heeft het formaat van een bankkaart en is vervaardigd uit kunstof (pvc). Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal gegevens:

 • Onderneming: de naam van de onderneming waarvoor de houder activiteiten uit de wet van de private en bijzondere veiligheid uitvoert. Deze onderneming heeft de kaart voor de houder aangevraagd en is eigenaar van de kaart.
 • Volgnummer: uniek, achtcijferig nummer van het document.
 • Functie: de functie(s) van de houder wordt aangegeven door middel van een code
 • Geldig tot: de geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar. Uitzondering hierop is de tijdelijke en stagekaart die een maximumduur heeft van 6 maanden.
 • Naam: naam en voornaam van de houder
 • Geboortedatum: geboortedatum van de houder
 • Een foto van de houder

Identificatiekaart Beveiliging

Werken in de sector

Het beroep van alarm- en camera-installateur wordt geregeld door de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten. 

Wil je aan de slag in de private veiligheidssector? Dan gaan onze diensten na of je voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden en of je de vereiste opleidingen gevolgd hebt voor de functie die je wenst uit te oefenen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, krijg je van ons een identificatiekaart gekoppeld aan de onderneming die de kaartaanvraag voor jou heeft ingediend.

Meer informatie vind je terug op de pagina werken in de sector private veiligheid.

Veelgestelde vragen

Wat is een bewakingscamera?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

 • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
 • overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven. 

Wat is een alarmsysteem?

Een alarmsysteem is een systeem bestemd om alarmsituaties ingevolge misdrijven tegen personen of  goederen, brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen en om een alarmsignaal te activeren (art. 2, 21° van de wet private veiligheid).

Het alarmsysteem wordt gedefinieerd als een geheel van technische procedés om bepaalde vormen van bedreigingen betreffende de veiligheid van personen of goederen, op te sporen en te signaleren via ongeacht welk middel, zodat zo snel mogelijk interventiemaatregelen kunnen genomen worden.

Wat is een onderneming voor camerasystemen?

Een onderneming voor camerasystemen is een onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s. (art. 7 van de wet private veiligheid)

Wat is een onderneming voor alarmsystemen?

Een onderneming voor alarmsystemen is een onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen. (art. 6. van de wet private veiligheid).

Tot de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017, sprak men van een beveiligingsonderneming. Deze benaming werd met de nieuwe wet vervangen door ‘een onderneming voor alarmsystemen’.  

Wat wordt er bedoeld met de installatie, onderhoud en herstelling van een alarmsysteem?

Hiermee duiden we de activiteiten aan van het uitvoerend personeel belast met de

 • installatie (plaatsen van de componenten van het alarmsysteem, het onderling verbinden van deze componenten, eerste inwerkingstelling,…),

 • onderhoudsbeurten (jaarlijkse controle van de goede werking van de componenten,…),

 • herstellingen en/of depannages (vervangen van componenten,…)

van alarmsystemen en alarmcentrales.

Wat wordt er bedoeld met conceptie van een alarmsysteem?

Conceptie van een alarmsysteem is

 • de uitwerking en de specificatie van de aard van het alarmsysteem, van de aard van de componenten en van de bekabeling ervan;

 • de bepaling van de plaats waar de componenten geplaatst worden.

met als doel ervoor te zorgen dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert noch het alarmsignaal verhindert bij binnendringing.

Is een alarminstallateur verplicht de installateurscode te overhandingen bij oplevering?

Indien een code noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, dient de onderneming voor alarmsystemen deze uiterlijk bij de oplevering van de installatie onvoorwaardelijk en zonder bijkomende kosten, aan de eigenaar van het alarmsysteem over te maken.

Voor alarmsystemen geïnstalleerd vóór 04/06/2007, maakt de onderneming voor alarmsystemen die de installatie, het onderhoud of de herstelling heeft uitgevoerd, op het eenvoudig verzoek van de eigenaar van het alarmsysteem de code die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, onvoorwaardelijk en kosteloos aan hem over

Welke opleidingen moeten er gevolgd worden binnen de sector van de alarmsystemen?

Er zijn drie opleidingsmodules, met name:

 1. leidinggevend:

  1. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);

  2. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
    

 2. conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te beveiligen pand.
   

 3. installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales.
   

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens de vergunning als onderneming voor alarmsystemen kan verleend worden.

De personen dienen het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).

Indien de geldigheidsduur van de basisopleiding intussen verlopen is, dient eveneens een bijscholingscertificaat voor de module in kwestie toegoevoegd te worden aan de aanvraag.

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor camerasystemen?

Momenteel is er nog geen opleiding voor het personeel van ondernemingen voor camerasystemen.

Wat is een persoonsalarmsysteem?

Een persoonsalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een hold-up knop (art. 1, 4° van het KB Alarmen).

Wat is een goederenalarmsysteem?

Een goederenalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een klassiek inbraakalarm (art. 1, 3° van het KB Alarmen).

Mogen alarmsystemen telefonisch of deur-aan-deur verkocht worden?

Het is niet toegelaten alarmsystemen en/of diensten van alarmopvolging telefonisch of door middel van bezoek bij particulieren aan te bieden, tenzij op voorafgaandelijk verzoek van de te bezoeken persoon (art. 156 Wet private veiligheid).

In het verleden formuleerden politiediensten herhaaldelijk klachten van burgers over telefonische en deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen. Niet zelden lieten deze verkopers onjuist uitschijnen bezoek te brengen in afspraak met de politiediensten. Deze praktijken leidden tot onrust en een toename van het onveiligheidsgevoel. Sinds de invoering van de wet van 2 oktober 2017 zijn deze ambulante en telefonische verkoop van alarmsystemen niet langer toegelaten.

Wenst u evenwel een melding te doen van een probleem? Dat kan schriftelijk via [email protected].

FAQ page

Publicaties

Wet
2 oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Contact

Directie Private Veiligheid