Het register van de beeldverwerkingsactiviteiten

Nieuw in de Camerawet

Tot op heden voorzag de Camerawet in een aangifte voor wat de informatie ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de privacycommissie) betreft. Deze aangifteverplichting was voorzien naar het voorbeeld van elke andere verwerking van persoonsgegevens volgens de Privacywet.  

De nieuwe Europese Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) heeft hier verandering in gebracht: deze verordening die de privacywet vervangt, voorziet niet meer in de aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar zij voorziet dat de verantwoordelijke voor de verwerking een register bijhoudt voor de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Dit register moet, op verzoek, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit, teneinde haar in staat te stellen haar toezichtopdracht uit te voeren. 

Opdat het verband duidelijk zou zijn tussen de GDPR en de Camerawet, wat deze verplichting betreft, werd de verplichting om een register bij te houden uitdrukkelijk opgenomen in de Camerawet, en de inhoud van dit register werd bij koninklijk besluit vastgesteld (KB van 8 mei 2018).

Waarin voorziet de wet

De wet voorziet dat de verantwoordelijke voor de verwerking voor de bewakingscamera's (ongeacht het type camera's en het type plaats) een register bijhoudt van de beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

 • Deze verplichting om een register bij te houden, mag niet verward worden met de aangifte van camera's bij de politiediensten.  Dit zijn twee verschillende verplichtingen.

Dit register neemt een schriftelijke vorm aan, al dan niet elektronisch.

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld.  De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Dit register moet geactualiseerd zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking moet ervoor zorgen dat de gegevens die erin staan, steeds juist zijn. 

Tot slot moet het register worden bijgehouden zolang de verantwoordelijke voor de verwerking beeldverwerkingsactiviteiten uitvoert met bewakingscamera's. 

De verplichte informatie van het register - Gegevens bedoeld in artikel 30 § 1 van de GDPR

Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 bepaalt de inhoud van het register van de beeldverwerkingsactiviteiten.  Deze inhoud werd vastgesteld door zich te baseren op artikel 30, paragraaf 1, van de GDPR en door rekening te houden met de specificiteiten van de camerabewaking.

Deze gegevens zijn de volgende:

De naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking, van de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking en van de functionaris voor gegevensbescherming;

 • De verantwoordelijke voor de verwerking is de persoon die beslist heeft om bewakingscamera's te plaatsen en die de doeleinden ervan vaststelt. 
 • Indien verschillende personen verantwoordelijke voor de verwerking zijn, moet men de namen vermelden van deze verschillende verantwoordelijken. 
 • Indien er een functionaris voor de gegevensbescherming werd aangesteld (zie GDPR, artikelen 37 tot 39), moet dat ook worden vermeld.  

De verwerkingsdoeleinden

 • De bewakingscamera's uit de Camerawet worden geplaatst en gebruikt met het oog op 'bewaking en toezicht' voor de doeleinden beoogd in artikel 3 van de Camerawet . Vermeld de doeleinden waarvoor uw bewakingscamera's worden gebruikt.

Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens

 • Met de bewakingscamera's kunnen beelden worden verwerkt (verzamelen en opnemen).  De betrokken personen zijn diegenen die op deze beelden verschijnen. 

De categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

 • Vermeld de personen aan wie de gegevens kunnen worden overgezonden (bijvoorbeeld de politiediensten).

In voorkomend geval, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en, in geval van de doorgiften bedoeld in artikel 49, paragraaf 1, tweede lid, van de GDPR, de documenten inzake de passende waarborgen;

De beoogde termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën van gegevens, in het bijzonder de bewaartermijn van de gegevens, indien de beelden worden opgenomen;

 • De Camerawet voorziet dat de bewaringstermijn maximum één maand bedraagt (maximum 3 maanden voor de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden, die bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 december 2018 worden bepaald), behalve als de beelden het mogelijk maken om een bewijs of een identificatie te verkrijgen. 

Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 32, paragraaf 1, van de GDPR, waaronder de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om de toegang te verhinderen door niet-gemachtigde personen en deze die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden.

 • Beschrijf de maatregelen die genomen zijn op het vlak van 
 • veiligheidsbeleid,
 • organisatie van en de menselijke aspecten van de veiligheid (verbintenis van vertrouwelijkheid, rangschikking van de informatie, ...)
 • fysieke veiligheid en de omgeving (beveiliging van de toegangen, backupsysteem, ...),
 • beveiliging van de netwerken,
 • logische beveiliging van de toegangen (authenticatiesysteem, lijst betrokken personeel, ...),
 • logging, tracering en analyse van de toegangen,
 • toezicht en onderhoud,
 • beheer van veiligheidheidsincidenten en continuïteit.

De verplichte informatie van het register - Gegevens eigen aan de wetgeving met betrekking tot camera's

De wettelijke basis voor de verwerking;

 • Het betreft de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 

De vermelding van het type plaats; 

 • Niet-besloten plaats of besloten plaats  (al dan niet toegankelijk voor het publiek) + adres

De technisch beschrijving van de bewakingscamera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;

 • Vaste, tijdelijke vaste of mobiele camera's
 • Technische beschrijving van deze camera's (model, merk, resolutie,...)
 • Lokatie van deze camera's (eventueel cameraplan) indien het gaat over vaste camera's

Indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera's, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes.

 • Beschrijving van de perimeter voor het gebruik van tijdelijke camera's en mobiele camera's en de gebruiksperiode (voor mobiele bewakingscamera's kan het gaan om tijdblokken)

De informatiewijze met betrekking tot de verwerking;

 • Aangifte bij de politiediensten
 • Reglementair pictogram (KB van 10/02/2008)
 • Andere wijze van informeren (voor de mobiele ANPR-camera's in de niet-besloten plaatsen is het verplicht)

De plaats voor het verwerken van de beelden;

 • Preciseer waar de beelden worden verwerkt (bekijken, bewaren):  op het adres waar de camera's worden geplaatst of elders?

Het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd;

 • Bewaken personen de plaats continu door de beelden te bekijken?  Indien ja, vermeld dit en leg uit hoe dat wordt georganiseerd (Wie?  wanneer? waar?)

Wanneer het gaat over de camerabewaking van een niet-besloten plaats of van bewakingscamera’s gericht op de perimeter van een besloten plaats conform artikel 8/2 van de wet van 21 maart 2007, bevat het register eveneens, in voorkomend geval, het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

De wet voorziet in het verkrijgen van een voorafgaand positief advies van de gemeenteraad in verschillende gevallen:

 • Vaste en tijdelijk vaste bewakingscamera's in een nietbesloten plaats. Uitzondering: de niet-besloten plaats is een niet-gemeentelijke weg of een autosnelweg (in dit geval moet men enkel de betrokken politiedienst raadplegen);
 • Mobiele ANPR-bewakingscamera's in een niet-besloten plaats;
 • Camera's gericht naar de perimeter van de bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 december 2018 vastgestelde plaatsen.

Dit advies moet in het register worden opgenomen.

Uitzonderingen op het verplicht register

De Camerawet voorziet één uitzondering voor:

 • De verantwoordelijke voor de verwerking natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning bewakingscamera's plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden;
 • De verantwoordelijke natuurlijke persoon die mobiele bewakingscamera's gebruikt voor persoonlijke of huiselijke doeleinden, in een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats (privé-eigendom).

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s.