Vaste Commissie van de Lokale Politie

Wijziging van het koninklijke besluit


De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Zij is voornamelijk samengesteld uit korpschefs van de lokale politie en is belast met het onderzoeken van of het geven van adviezen over alle problemen met betrekking tot de lokale politie op verzoek of op eigen initiatief.

Een wijziging van de samenstelling en de werking van de Vaste Commissie en haar secretariaat is noodzakelijk gebleken om rekening te houden met de overdracht van bepaalde materies verbonden aan de veiligheid en preventie naar de gewesten en met de versterking van de beleidsstructuur van de geïntegreerde politie.

De voornaamste wijzigingen die door het koninklijk besluit werden aangebracht aan de commissie en haar secretariaat zijn de volgende:

  • verhoging van het aantal korpschefs (16 naar 18) en verdeling van de mandaten per provincie;
  • vereenvoudigde verkiezingsprocedure bij voorkeur via de elektronische weg;
  • mandaat van de Voorzitter en van zijn drie vice-voorzitters vastgesteld op een hernieuwbare termijn van twee jaar;
  • instelling van een versnelde procedure voor het uiterst hoogdringend verstrekken van advies;
  • mogelijkheid tot elektronische beraadslaging;
  • uitbreiding van de inhoud van het reglement van inwendige orde;
  • verhoging van het personeelsbestand van het secretariaat tot maximaal 15 leden;
  • wijziging van het statuut van de medewerkers van het secretariaat.
  • In de volgende dagen zal de verkiezingsprocedure, die ertoe strekt de nieuwe korpschefs die lid zijn van de Vaste Commissie aan te duiden, opgestart worden via een oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad.

Samenstelling


U kan de volledige samenstelling van de Vaste Commissie van de lokale politie hier terugvinden.

Lees het KB


Consulteer de tekst van het koninklijk besluit op Besafe.be.

Om verder te gaan


Huishoudelijk reglement van de VCLP : LOI - WET (fgov.be) 
Memorandum (strategie) en Horizon 2025 (visie). 
Website van de VCLP: Over ons | Vaste Commissie van de Lokale Politie