Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
29 resultaten

Bewakingscamera

Wanneer eenzelfde camerabewakingssysteem beheerd wordt door meerdere verantwoordelijken voor de verwerking (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken), moet elk van hen dan aangifte doen?

Nee. Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 bepaalt dat in geval van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking, de aangifte in onderling overleg ingediend wordt door één enkele verantwoordelijke voor de verwerking.

In het formulier zal echter de naam van één of twee andere verantwoordelijken vermeld kunnen worden in de rubriek ‘contactpersoon’.

Ik had mijn bewakingscamera's aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder het oude systeem. Moet ik toch een aangifte indienen of worden mijn gegevens automatisch overgedragen?

Aangezien de inhoud van de nieuwe aangiften verschilt van die van de vorige aangiften, zullen alle personen die hun bewakingscamera’s hadden aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) hun camera’s opnieuw moeten aangeven via deze nieuwe toepassing. Omdat de aangifte verschillend is, werden de gegevens niet automatisch overgedragen.

Er wordt een overgangsperiode voorzien om jullie de tijd te geven het nodige te doen Wacht echter niet tot de laatste minuut! Het is belangrijk om zo snel mogelijk de aangifte te doen. 

De camerawet zegt dat de camera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten. Hoe moet deze aangifte gebeuren? Moet ik naar het commissariaat gaan?

De wet bepaalt inderdaad dat de bewakingscamera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten.

Deze door de wet voorziene aangifte is de aangifte die u doet via de applicatie www.aangiftecamera.be. Dat is de enige manier om de aangifte te doen.

Het is dus niet nodig om naar het commissariaat te gaan of om op een andere manier contact op te nemen met de politiediensten.

Zodra u uw aangifte heeft gedaan via www.aangiftecamera.be, bent u in orde wat uw aangifteplicht aan de politiediensten betreft.

Ik heb een camera die de ingang van mijn privéwoning en mijn tuin filmt. Moet ik deze aangeven?

Ja, de camerawet is ook in deze gevallen van toepassing.

Een bewakingscamera die de ingang van een woning of een tuin filmt, moet aangegeven worden. U dient tevens een register bij te houden alsook een pictogram te voorzien. 

Zorg er overigens voor dat uw camera op uw woning gericht is en niet op de openbare weg. Indien een klein deel van de openbare weg op uw beelden verschijnt, dan is dit enkel toegestaan indien dit tot het strikte minimum is beperkt (hetgeen noodzakelijk is opdat de beelden bruikbaar zouden zijn).

Moet ik de camera's die de binnenkant van mijn privéwoning filmen, aangeven?

Nee, indien u een particulier bent, die de binnenkant van zijn privéwoning filmt voor persoonlijke en huiselijke doeleinden, bepaalt de wet dat u geen aangifte moet doen bij de politiediensten, noch een register moet bijhouden van de activiteiten inzake de verwerking van de beelden, noch een pictogram voorzien.

Opgelet: deze uitzondering is alleen maar van toepassing indien u de binnenkant van de woning filmt.

Indien u de ingang van uw woning of uw tuin filmt, bent u verplicht de camera aan te geven en een register bij te houden alsook een pictogram te voorzien.

Wie moet de aangifte indienen?

De persoon die de aangifte moet indienen is de verantwoordelijke voor de verwerking (dwz de persoon die beslist heeft camera’s te plaatsen en te gebruiken). De installateur staat dus niet in voor de aangifte.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke een onderneming is, moet de aangifte gedaan worden door iemand die de onderneming kan vertegenwoordigen.

Om een rechtspersoon te kunnen vertegenwoordigen, moet u

  • in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aangeduid zijn als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming
    • Wanneer dit niet automatisch verschijnt, kijk dan na of u bent opgenomen in de rubriek « functies » op KBO Public Search of contacteer een ondernemingsloket.
  • of moet een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming u de rol “Aangiften alarmsystemen en camera’s” (Rollen Administratie - http://rma-help.fedict.belgium.be/nl ) hebben gedelegeerd.

Wanneer verschillende personen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking, moet slechts één van hen de aangifte indienen.

Ik heb de "rol" om mijn bedrijf te vertegenwoordigen maar wanneer ik mij aanmeld, zie ik mijn persoonlijke gegevens. Is dit normaal?

Het is normaal dat wanneer u verbinding maakt met de applicatie, uw persoonlijke gegevens op de startpagina verschijnen. Pas nadat u op "een nieuw camerabewakingssysteem aangeven" heeft geklikt, kan u kiezen tussen een aangifte in eigen naam of in naam van de onderneming die u vertegenwoordigt, als u daadwerkelijk de rol hebt om deze onderneming te vertegenwoordigen.

Om een rechtspersoon te kunnen vertegenwoordigen en de aangifte voor de onderneming in te dienen (, wijzigen of valideren), moet u

Wanneer u een aanvraag indient om de rol voor uw onderneming toegekend te krijgen, moet de rolbeheerder van uw onderneming uw aanvraag bevestigen, zodat deze wordt gevalideerd en uw rol wordt geactiveerd. U kan de status van uw aanvraag controleren op de website https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl.

Dan zou u de keuze hebben om een aangifte in eigen naam of in naam van deze onderneming in te dienen.

Mag ik als particulier of onderneming een aangifte doen voor het gebruik van (vaste) bewakingscamera's in een niet-besloten plaats?

De camerawet laat een bedrijf of een particulier niet toe om de openbare weg met zijn bewakingscamera’s te filmen. Wat de vaste bewakingscamera’s van niet-besloten plaatsen (de openbare weg) betreft, bepaalt artikel 5 van de camerawet expliciet dat de verantwoordelijke voor de verwerking een openbare overheid moet zijn.

Als u een besloten plaats (bv. uw bedrijf) met camera’s wil bewaken, moet u erover waken dat de bewakingscamera of -camera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor u niet zelf de gegevens verwerkt (hier: de openbare weg). De wet zegt: “In geval van bewaking van een ingang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats tegenover een niet-besloten plaats (de openbare weg) of een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, worden de bewakingscamera of -camera’s zo gericht dat de opnamen op die plaats tot het strikte minimum worden beperkt.” (artikel 6 van de camerawet). Wat de niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen betreft (zoals privéwoningen), is de regel hetzelfde (zie artikel 7 van de camerawet).

Het is niet zo, omdat een klein deel van het voetpad verschijnt op de beelden van een camera die werd geplaatst om een gebouw of de ingang ervan te filmen, dat de gefilmde plaats een niet-besloten plaats is. De term « specifiek » is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking niet te beletten om op de beelden een deel van een plaats te laten verschijnen voor dewelke hij de gegevens niet verwerkt, indien het niet anders kan (bijvoorbeeld een klein deel van het voetpad laten verschijnen wanneer men een gebouw of de ingang ervan filmt). Maar dat betekent dus dat, wanneer dit het geval is, dat tot het strikte minimum moet worden beperkt.

Met naleving van deze regels, moet u dan een aangifte indienen voor bewakingscamera’s in een besloten plaats, als u een particulier bent of een privébedrijf vertegenwoordigt.

Kan ik een draft bewaren van mijn aangifte?

Als u een gedeeltelijk ingevulde aangifte wilt bewaren om later te voltooien, of als u sommige gegevens van uw aangifte wenst te controleren alvorens ze te valideren, is het mogelijk uw aangifte op te slaan als concept.

U kunt slechts één concept bewaren. Als u meerdere aangiftes moet indienen, is het weliswaar niet mogelijk om meerdere concepten op te slaan.

In plaats van op "aangifte valideren" te klikken, klikt u onderaan het formulier op "opslaan" (linkerknop). Dit concept zal dan gedurende dertig dagen worden bewaard. Wanneer deze termijn voorbij is, hebt u er geen toegang meer toe (de gegevens worden automatisch gewist). U moet dus steeds binnen deze termijn van dertig dagen het invullen van de aangifte voltooien en de aangifte valideren.

Om toegang te hebben tot uw concept, moet u zich gewoon aanmelden en, in plaats van op "Een nieuw camerabewakingssysteem registreren" te klikken, klikken op "Een opgeslagen aangifte valideren". Zodra u het concept hebt aangevuld, kunt u ofwel de aangifte valideren, ofwel het concept opnieuw opslaan om het later te valideren (het concept zal dan worden bewaard voor een nieuwe termijn van dertig dagen).

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens bij de uitoefening van zijn opdrachten.

De gegevens die u aangeeft in deze applicatie worden door de FOD Binnenlandse Zaken verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke, uitsluitend met het doel ze ter beschikking te stellen van de politiediensten, om de wettelijke verplichtingen (overeenkomstig artikel 6, c) van de AVG) na te leven die voortvloeien uit de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en zijn koninklijk besluit van 8 mei 2018.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers dan de politiediensten en worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de EU.

Wanneer u een aangifte indient, blijft u er te allen tijde toegang toe hebben en kunt u uw gegevens verbeteren, na u te hebben geïdentificeerd.

Om de geldende reglementering na te leven, mogen uw gegevens worden bewaard in de gegevensbank van de aangiftes van bewakingscamera’s zolang u uw aangifte niet verwijdert. Uw gegevens kunnen ook worden geschrapt wanneer u uw aangifte niet jaarlijks valideert (de gegevens van de niet gevalideerde aangiftes kunnen immers als ongeldig worden beschouwd en worden geschrapt uit de desbetreffende gegevensbank, zoals bepaald in het voormelde koninklijk besluit).

Indien u, alvorens uw aangifte van bewakingscamera’s te valideren, ervoor kiest uw aangifte als concept op te slaan, wordt het gedurende maximaal 30 dagen bewaard door onze verwerker, het DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning. Het concept wordt versleuteld bewaard en u blijft te allen tijde toegang hebben tot het concept om uw aangifte te voltooien, na u te hebben geïdentificeerd. Wanneer de termijn van 30 dagen verstreken is, wordt het concept automatisch gewist.

Om meer te weten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de FOD Binnenlandse Zaken, klik hier

Om contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming, klik hier

Indien u van mening bent dat, na contact met ons te hebben opgenomen, uw rechten niet werden gerespecteerd of dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens een schending vormt van de regelgeving inzake de gegevensbescherming, heeft u het recht een bezwaarschrift neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - mail: [email protected] - tel.: +32 2 274 48 00 – adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.