Stedelijk geweld

In 2021 hebben we in België te maken gekregen met verschillende stadsrellen die plaatsvonden in de nasleep van enkele betogingen.

Deze stadsrellen zijn onrustige, meestal spontane en gewelddadige manifestaties van het volk die worden teweeggebracht door emoties bij een deel van de bevolking in verband met een gebeurtenis die zij als ongeoorloofd en schandelijk beschouwen en waarbij sociale media een bepaalde rol spelen. Die incidenten worden vaak gekenmerkt door vandalisme, het vernielen/in brand steken van stadsmeubilair, vuilnisbakken, wagens, gebouwen, enz., stedelijk geweld en in het bijzonder door confrontaties met de ordediensten en plunderingen.

 Dit fenomeen en de verschillende kenmerken ervan doen vandaag de dag veel vragen rijzen met betrekking tot de te volgen aanpak voor de beheersing ervan; vragen waarop we moeten proberen een antwoord te vinden.

 Dat is de reden waarom de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken beslist hebben om in 2021 twee online conferenties te organiseren over dit onderwerp.

De doelstelling van deze webinars was om concrete voorstellen te kunnen formuleren voor een betere aanpak en een beter beheer van de stadsrellen, op socio-preventief niveau, op administratief niveau en op repressief en gerechtelijk niveau, via een betere, integrale en geïntegreerde, "ketenbenadering".

 Er werden al enkele benaderingen voor dit fenomeen door verschillende actoren in grote steden in België en in het buitenland toegepast. Er zijn ook andere interessante benaderingen ontwikkeld in het kader van verschillende criminele fenomenen die misschien zouden kunnen worden ingezet in het kader van het beheer van de stadsrellen.

De eerste conferentie ging over de ervaringen opgebouwd in België. De tweede had betrekking op de ervaringen opgebouwd op internationaal niveau, waarbij men zich met name liet inspireren door onze buurlanden (Frankrijk en Nederland).

Meer informatie

29 november 2021

Samenvatting webinar 29 november 2021

5 juli 2021

Samenvatting webinar 5 juli 2021