Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
242 resultaten

Controle

Wie kan toezien op de correcte naleving van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoeringsbesluiten?

Er zijn verschillende actoren bevoegd voor het toezicht op de naleving van de wet privédetective en haar uitvoeringsbesluiten:

 • Inspecteurs FOD Binnenlandse Zaken
 • Politie

Deze actoren zijn bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit van een legitimatiebewijs van hun ambt. 

Hoe kan ik nagaan of het gaat om legitieme inspecteurs?

De inspecteurs worden aangewezen door de Koning en leggen, vóór zij hun functie daadwerkelijk gaan innemen, de eed af.  De aanwijzing van deze inspecteurs wordt via Ministerieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB 17 juni 2021 + MB 11 juli 2019).

Voor de uitvoering van hun opdrachten dienen de inspecteurs in het bezit te zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt. De Koning legt het model van dat legitimatiebewijs vast (KB 2 november 2017 + KB 15 mei 2014 voor sociaal inspecteurs).  Vraag in geval van controle steeds om deze legitimatiekaart voor te leggen.

Wordt u gecontacteerd via e-mail? Controleer het e-mailadres (@ibz.fgov.be / @ibz.be), bezoek onze website of bel ons op. 

Wie kan toezien op de correcte naleving van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten?

Er zijn verschillende actoren bevoegd voor het toezicht op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten:

 • Inspecteurs FOD Binnenlandse Zaken;

 • Inspecteurs sociale inspectiediensten: Toezicht Sociale Wetten (TSW), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);

 • Politie.

Al deze actoren dienen bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs van hun ambt. 

Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, is gemachtigd toezicht uit te oefenen op de veiligheidsdiensten en –agenten tijdens hun activiteiten.

Wat zijn de bevoegdheden van de inspecteurs?

Voor het toezicht op de wet private veiligheid kunnen de inspecteurs:

 • op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar activiteiten uitgeoefend worden die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen;

 • de identiteit van personen controleren en van hen een verhoor afnemen;

 • informatie doen voorleggen, verzamelen, opzoeken, onderzoeken en er uittreksels, duplicaten of kopieën van nemen;

 • beslag leggen op documenten, stukken, registers, boeken, schijven, registraties, informaticadragers, digitale dragers of beeldopnames;

 • foto’s en filmopnamen maken;

 • inlichtingen meedelen en informatie opvragen bij andere inspectiediensten of overheden.

Voor het toezicht op de wet private opsporing kunnen de inspecteurs:

 • zich toegang verschaffen tot het agentschap van de privé-detective tijdens de gewone openings- of werkuren
 • overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zijn nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd, en inzonderheid:
 1. indien ze het nodig achten, alle personen met kennis van feiten die nuttig zijn voor het goede verloop van het toezicht, ondervragen;
 2. ter plaatse de bescheiden, stukken, registers, boeken, schijven, banden of informatiedragers die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan uittreksels, afschriften of kopieën nemen;
 3. tegen ontvangstbewijs beslag leggen op de in b) bedoelde documenten noodzakelijk voor het bewijs van een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;
 4. indien zij redenen hebben te geloven aan het bestaan van een inbreuk, in de bewoonde lokalen binnentreden, mits voorafgaande machtiging van de rechter bij de politierechtbank.  De bezoeken in de bewoonde lokalen moeten tussen acht en achttien uur gebeuren en door minstens twee ambtenaren of agenten gezamenlijk geschieden.

 

Hoe ziet een legitimatiebewijs eruit?

Voor de uitvoering van hun opdrachten dienen de inspecteurs in het bezit zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt.  De Koning legt het model van dat legitimatiebewijs vast (KB 2 november 2017 en KB 15 mei 2014).

Een inbreuk werd vastgesteld, wat nu?

De inspecteurs maken een proces-verbaal op tot vaststelling van de inbreuken op de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.  Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Elk proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk inzake de private veiligheid wordt verzonden naar de overtreder en de sanctieambtenaar.

De ontvangst van het proces-verbaal door de overtreder betreft een loutere kennisgeving. In deze fase van de procedure is het niet mogelijk verweermiddelen in te dienen. Van zodra de sanctieambtenaar, bevoegd voor het opleggen van sancties binnen deze materie, een sanctiebeslissing heeft genomen, zal de overtreder schriftelijk in kennis worden gesteld samen met de te volgen procedure en de eventuele mogelijkheid tot het indienen van verweermiddelen. 

Mogelijke sancties zijn:

 • Een waarschuwing;

 • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);

 • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro, het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken).

Zij die een inbreuk plegen op de wet privédetectives, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden en gesanctioneerd worden met een geldboete en/of een gevangenisstraf.

Waar en hoe kan ik een probleem signaleren?

U wenst melding te doen van een probleem? Doe een melding via [email protected].

De bevoegde diensten analyseren uw melding  en zorgen voor een gepast gevolg.

Indien van toepassing, krijgt u steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden. We verstrekken geen feedback over het verdere onderzoek.

Cybercriminaliteit

Is het delen van seksueel getinte beelden zonder wederzijdse toestemming strafbaar?

Ja, sinds begin 2016 werd het expliciet strafbaar gesteld. Belangrijk om te weten is dat de omschrijving in het Belgische strafrecht vrij breed is. Het materiaal kan gaan om een beeld, een beeldopname of een geluidsopname. Het kan daarnaast zowel gaan om een expliciete seksuele daad (bijvoorbeeld masturbatie), als een ontbloot persoon. Ten slotte is zowel het tonen, verspreiden of toegankelijk maken zonder het medeweten of de toestemming van de persoon strafbaar. Zo valt bijvoorbeeld het tonen van een naaktfoto van je lief aan een vriend ook onder deze wet. Het maakt ook niet uit of het materiaal vrijwillig naar jou werd verzonden. Als je het zonder toestemming doorstuurt is het strafbaar, ook als je niet de oorspronkelijke ontvanger was van het materiaal. Het misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf tot vijf jaar (bron: IGVM).

Wat is de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden?

Het gaat hierbij om het delen van seksueel materiaal zonder de toestemming of medeweten van de personen die op de beelden voorkomen. Vaak wordt er gedacht aan mensen die naaktbeelden verspreiden van hun ex-partner met als doel hen te vernederen uit wraak, bijvoorbeeld om dat hun relatie werd beëindigd. Het gevolg is dat het fenomeen vaak ‘wraakporno’ wordt genoemd. Dit is echter niet de meest geschikte term, aangezien plegers zeker niet allemaal ex-partners zijn die gemotiveerd zijn door wraak. Zo worden beelden ook vaak – al dan niet zonder bedreiging - verzonden naar vrienden met als doel om af te persen, op te scheppen, vermaak of worden ze verzonden vanuit afgunst tegenover vrouwen.

Diefstal & oplichting