Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
216 resultaten

Gemeenschapswacht

Kunnen de gemeenschapswacht-vaststellers inbreuken op het gemeentereglement inzake parkeren vaststellen?

Ja. Het gaat hier enkel over inbreuken op het gemeentereglement inzake de gemeenteretributie, of die kunnen leiden tot administratieve sancties. 

Vallen studenten die een toezichtsfunctie uitoefenen ook onder de wet van de gemeenschapswachten? Het gaat hier dan onder andere over studenten die een vakantiejob uitoefenen bij bijvoorbeeld een preventiedienst.

In dit geval dient gewezen te worden op de voorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, die worden opgesomd in artikel 8 van de wet van 15/05/2007. Zij dienen aan deze voorwaarden te voldoen bij aanwerving en gedurende de ganse periode dat ze de functie uitoefenen.
 
In het bijzonder gaat het over de voorwaarden:
-    minstens 18 jaar oud zijn
-    basisopleiding gevolgd hebben
-    psychotechnisch onderzoek positief afgelegd hebben 

Studenten voldoen meestal niet aan bovenstaande voorwaarden. 
 

Kunnen de gemeenschapswacht-vaststellers zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ vaststellen?

De wet van 15 juli 2018 betreffende diverse bepalingen stelt dat gemeenschapswacht-vaststellers inbreuken kunnen vaststellen in het kader van stilstaan en parkeren  (= gemengde inbreuk).  

Kunnen de gemeenschapswachten controleren of voertuigen correct zijn afgesloten?

Ja, zij kunnen een visuele controle uitoefenen, maar in geen geval mogen zij het voertuig ‘aanraken’ door bijvoorbeeld aan de deurklinken te voelen.  

Kunnen de gemeenschapswachten op de parking van een supermarkt werken?

Neen, de voor het publiek toegankelijke plaatsen die zich bevinden op privéterrein, zoals de parking van een handelscentrum en de betaalde openbare parkings zijn domeinen voorbehouden voor de private veiligheid. 

Over welk opleidingsniveau dient de persoon die belast is met de dienst gemeenschapswachten te beschikken?

Er worden in de huidige wetgeving geen voorwaarden opgelegd  voor wat betreft het opleidingsniveau van de coördinator van de dienst gemeenschapswachten. 

Er wordt enkel aangegeven dat de persoon die de dienst gemeenschapswachten leidt, moet beschikken over voldoende bekwaamheden en kennis inzake teambeheer, beheer van de werking en organisatie van de gemeentelijke diensten en de rechten en verplichtingen van de gemeenschapswachten. 
 

 

Dient er ook een dienst gemeenschapswachten te worden opgericht indien er enkel gemeenschapswachten werkzaam zijn binnen het PWA-statuut?

Ja. Een gemeente is verplicht om een dienst gemeenschapswachten in te stellen vanaf het moment dat zij beslist om – rechtstreeks of onrechtstreeks – beambten aan te werven die één of meerdere activiteiten zoals bepaald door de wet op de gemeenschapswachten zullen uitoefenen. 

In de omzendbrief PREV 32 kan u het volgende terugvinden met betrekking tot de functie van gemeenschapswacht:
Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks tewerk wordt gesteld door een gemeente en de opdrachten vermeld in de wet op de gemeenschapswachten als kernopdracht uitvoert, wordt beschouwd als gemeenschapswacht. 
Onder “rechtstreeks of onrechtstreeks tewerkgestelden” wordt verstaan:
-    de beambten die rechtstreeks door de gemeente worden aangeworven via een arbeidsovereenkomst (bediende, arbeider, activa-statuut, contingent startbaan…);
-    de beambten die in het verleden onrechtstreeks door de gemeente werden aangeworven via een PWA-agentschap;
-    de beambten aangeworven via een door bepaalde gemeenten opgerichte rechtspersoon.

Ondertussen zijn er weinig gemeenschapswachten die nog werken binnen het PWA –statuut. Bovendien wordt er niet meer gesproken van PWA maar werd dit ondertussen omgedoopt tot wijk-werken.