Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
216 resultaten

Bewakingscamera

Ik heb de "rol" om mijn bedrijf te vertegenwoordigen maar wanneer ik mij aanmeld, zie ik mijn persoonlijke gegevens. Is dit normaal?

Het is normaal dat wanneer u verbinding maakt met de applicatie, uw persoonlijke gegevens op de startpagina verschijnen. Pas nadat u op "een nieuw camerabewakingssysteem aangeven" heeft geklikt, kan u kiezen tussen een aangifte in eigen naam of in naam van de onderneming die u vertegenwoordigt, als u daadwerkelijk de rol hebt om deze onderneming te vertegenwoordigen.

Om een rechtspersoon te kunnen vertegenwoordigen en de aangifte voor de onderneming in te dienen (, wijzigen of valideren), moet u

Wanneer u een aanvraag indient om de rol voor uw onderneming toegekend te krijgen, moet de rolbeheerder van uw onderneming uw aanvraag bevestigen, zodat deze wordt gevalideerd en uw rol wordt geactiveerd. U kan de status van uw aanvraag controleren op de website https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl.

Dan zou u de keuze hebben om een aangifte in eigen naam of in naam van deze onderneming in te dienen.

Mag ik als particulier of onderneming een aangifte doen voor het gebruik van (vaste) bewakingscamera's in een niet-besloten plaats?

De camerawet laat een bedrijf of een particulier niet toe om de openbare weg met zijn bewakingscamera’s te filmen. Wat de vaste bewakingscamera’s van niet-besloten plaatsen (de openbare weg) betreft, bepaalt artikel 5 van de camerawet expliciet dat de verantwoordelijke voor de verwerking een openbare overheid moet zijn.

Als u een besloten plaats (bv. uw bedrijf) met camera’s wil bewaken, moet u erover waken dat de bewakingscamera of -camera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor u niet zelf de gegevens verwerkt (hier: de openbare weg). De wet zegt: “In geval van bewaking van een ingang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats tegenover een niet-besloten plaats (de openbare weg) of een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, worden de bewakingscamera of -camera’s zo gericht dat de opnamen op die plaats tot het strikte minimum worden beperkt.” (artikel 6 van de camerawet). Wat de niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen betreft (zoals privéwoningen), is de regel hetzelfde (zie artikel 7 van de camerawet).

Het is niet zo, omdat een klein deel van het voetpad verschijnt op de beelden van een camera die werd geplaatst om een gebouw of de ingang ervan te filmen, dat de gefilmde plaats een niet-besloten plaats is. De term « specifiek » is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking niet te beletten om op de beelden een deel van een plaats te laten verschijnen voor dewelke hij de gegevens niet verwerkt, indien het niet anders kan (bijvoorbeeld een klein deel van het voetpad laten verschijnen wanneer men een gebouw of de ingang ervan filmt). Maar dat betekent dus dat, wanneer dit het geval is, dat tot het strikte minimum moet worden beperkt.

Met naleving van deze regels, moet u dan een aangifte indienen voor bewakingscamera’s in een besloten plaats, als u een particulier bent of een privébedrijf vertegenwoordigt.

Wanneer eenzelfde camerabewakingssysteem beheerd wordt door meerdere verantwoordelijken voor de verwerking (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken), moet elk van hen dan aangifte doen?

Nee. Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 bepaalt dat in geval van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking, de aangifte in onderling overleg ingediend wordt door één enkele verantwoordelijke voor de verwerking.

In het formulier zal echter de naam van één of twee andere verantwoordelijken vermeld kunnen worden in de rubriek ‘contactpersoon’.

Ik ben verwerkingsverantwoordelijke voor verschillende plaatsen met camerabewaking. Volstaat een gezamenlijke aangifte voor al deze camera's?

Het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 schrijft voor dat "een aangifte wordt ingediend per plaats die door camera’s wordt bewaakt".

Het is dus niet mogelijk om een gezamenlijke aangifte voor de camera's op deze verschillende plaatsen te doen.

Na u zich te hebben aangemeld, zult u dus binnen de sessie een aangifte per plaats moeten verzorgen (bv. voor een winkelketen een aangifte per filiaal).

Hoe krijg ik toegang tot mijn aangifte(s)? Kan ik ingediende gegevens nog wijzigen?

Wanneer u zich aanmeldt op www.aangiftecamera.be krijgt u een overzicht van al uw aangiftes. Na op de gewenste aangifte te klikken, krijgt u toegang tot de volledige inhoud en u kunt u elke gewenste aanpassing, update, validering doorvoeren aan uw aangifte of ze zelfs buiten dienst zetten (i.e. opheffen).

Ik wil de Excel-file via de applicatie gebruiken om mijn camera's te lokaliseren en te beschrijven, maar wanneer ik die wil uploaden krijg ik een foutmelding. Wat kan ik doen?

Kijk eerst en vooral na of u het tabel correct heeft ingevuld. 

Aangezien het een gestandardiseerde tabel is, kan u er geen rijen of kolommen aan toevoegen. Het bestand moet ingevuld worden in dezelfde vorm zoals u die gedownload heeft. 

Kijk ook na dat de lentegraad en breedtegraad in decimalen werden ingevuld (net zoals in het voorbeeld dat u kan terugvinden in de tabel, met minstens 7 cijfers na de komma). Indien u die hebt ingevuld en graden-minuten-seconden of indien u gegevens X en Y minder dan 7 cijfers na de komma bevatten, is het normaal dat u een foutmelding krijgt. 

Zorg er ook voor dat alle velden werden ingevuld zoals gevraagd, door het voorbeeld te volgen en de vermelde instructies. 

Indien u nog steeds problemen ondervindt nadat u alle nodige correcties heeft toegepast, contacteerd dan de helpdesk "camera", bereikbaar telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 17 uur op 02/739 42 80 of via mail: [email protected] .

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens bij de uitoefening van zijn opdrachten.

De gegevens die u aangeeft in deze applicatie worden door de FOD Binnenlandse Zaken verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke, uitsluitend met het doel ze ter beschikking te stellen van de politiediensten, om de wettelijke verplichtingen (overeenkomstig artikel 6, c) van de AVG) na te leven die voortvloeien uit de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en zijn koninklijk besluit van 8 mei 2018.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers dan de politiediensten en worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de EU.

Wanneer u een aangifte indient, blijft u er te allen tijde toegang toe hebben en kunt u uw gegevens verbeteren, na u te hebben geïdentificeerd.

Om de geldende reglementering na te leven, mogen uw gegevens worden bewaard in de gegevensbank van de aangiftes van bewakingscamera’s zolang u uw aangifte niet verwijdert. Uw gegevens kunnen ook worden geschrapt wanneer u uw aangifte niet jaarlijks valideert (de gegevens van de niet gevalideerde aangiftes kunnen immers als ongeldig worden beschouwd en worden geschrapt uit de desbetreffende gegevensbank, zoals bepaald in het voormelde koninklijk besluit).

Indien u, alvorens uw aangifte van bewakingscamera’s te valideren, ervoor kiest uw aangifte als concept op te slaan, wordt het gedurende maximaal 30 dagen bewaard door onze verwerker, het DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning. Het concept wordt versleuteld bewaard en u blijft te allen tijde toegang hebben tot het concept om uw aangifte te voltooien, na u te hebben geïdentificeerd. Wanneer de termijn van 30 dagen verstreken is, wordt het concept automatisch gewist.

Om meer te weten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de FOD Binnenlandse Zaken, klik hier

Om contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming, klik hier

Indien u van mening bent dat, na contact met ons te hebben opgenomen, uw rechten niet werden gerespecteerd of dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens een schending vormt van de regelgeving inzake de gegevensbescherming, heeft u het recht een bezwaarschrift neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - mail: [email protected] - tel.: +32 2 274 48 00 – adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

Kan ik een draft bewaren van mijn aangifte?

Als u een gedeeltelijk ingevulde aangifte wilt bewaren om later te voltooien, of als u sommige gegevens van uw aangifte wenst te controleren alvorens ze te valideren, is het mogelijk uw aangifte op te slaan als concept.

U kunt slechts één concept bewaren. Als u meerdere aangiftes moet indienen, is het weliswaar niet mogelijk om meerdere concepten op te slaan.

In plaats van op "aangifte valideren" te klikken, klikt u onderaan het formulier op "opslaan" (linkerknop). Dit concept zal dan gedurende dertig dagen worden bewaard. Wanneer deze termijn voorbij is, hebt u er geen toegang meer toe (de gegevens worden automatisch gewist). U moet dus steeds binnen deze termijn van dertig dagen het invullen van de aangifte voltooien en de aangifte valideren.

Om toegang te hebben tot uw concept, moet u zich gewoon aanmelden en, in plaats van op "Een nieuw camerabewakingssysteem registreren" te klikken, klikken op "Een opgeslagen aangifte valideren". Zodra u het concept hebt aangevuld, kunt u ofwel de aangifte valideren, ofwel het concept opnieuw opslaan om het later te valideren (het concept zal dan worden bewaard voor een nieuwe termijn van dertig dagen).

Bewakingsagent

Hoe kan ik een bewakingsagent herkennen?

 • Uniform:

  Behoudens enkele uitzonderingen (bijv. een winkelinspecteur of een bodyguard) zijn bewakingsagenten verplicht om een uniform te dragen.

Dit uniform moet bovendien aan een aantal bestaande voorwaarden te voldoen:

 1. Het mag geen aanleiding geven tot verwarring met het uniform van agenten van de openbare macht. Zo mogen bijv. metalen knopen, kepies of schouderstukken geen deel uitmaken van het uniform van bewakingsagenten;

 2. De kleuren van het uniform zijn uitsluitend zwart, wit, geel of rood of een mengeling van deze kleuren;
 3. Het uniform bevat naast de naam en het logo van de vergunde bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst en eventueel de woorden “SECURITY”, “SECURITE” of “VEILIGHEID”, geen andere opschriften, tekeningen, insignes,…
  • Vigilisembleem:

   Naast de hierboven bedoelde voorwaarden dient er op de rechterborstzijde van de zichtbare bovendelen van het uniform van de bewakingsagent tevens een vigilisembleem gestikt te zijn.

   Dit herkenbare “V-teken” wordt exclusief door de FOD Binnenlandse Zaken uitgereikt aan de vergunde bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten.

   Vigilis embleem
    

  • Identificatiekaart:

   Uitgezonderd operatoren van alarmcentrales (nieuw), die immers niet zichtbaar in contact komen met het publiek, zijn bewakingsagenten wettelijk verplicht om tijdens de uitoefening van bewakingsactiviteiten hun door de FOD Binnenlandse Zaken afgeleverde identificatiekaart op een duidelijk leesbare wijze te dragen. Het zal niet meer volstaan om een ondernemingsbadge zichtbaar te dragen en de identificatiekaart bijvoorbeeld louter op zak te hebben (nieuw).
   Hoewel winkelinspecteurs hun identificatiekaart niet dienen te dragen tijdens hun observaties, moeten ook zij deze identificatiekaart duidelijk zichtbaar dragen wanneer zij een winkelklant interpelleren.
   Identificatiekaart Beveiliging  
    

  Het belang van de kaart is evident:

  1. Voor de bewakingsagent:
   Hij bewijst met zijn geldige kaart dat hij zijn bewakingsfunctie wettelijk mag opnemen. Zonder kaart kan hij immers geen bewakingsactiviteiten uitoefenen.

  2. Voor de controle-instanties (politiediensten en bevoegde inspecteurs):
   De bewakingsagent moet bij elke controle zijn kaart afgeven wanneer dat gevraagd wordt.

  3. Voor de burger:
   Deze moet kunnen weten met welke bewakingsagent hij geconfronteerd werd om bijvoorbeeld bij onheuse behandeling klacht te kunnen indienen. De bewakingsagent moet zijn kaart dan ook tonen aan elke burger die erom vraagt.

  4. Voor de klanten van een bewakingsonderneming:
   Klanten die de bewaker wensen te identificeren alvorens hij beveiligde zones betreedt of waarden ophaalt of om na te gaan of het om een echte dan wel een valse bewakingsagent gaat.​

  Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

  De wet voorziet 3 soorten bevoegdheden die steeds gepaard gaan met specifieke regels of voorwaarden. Deze regels zorgen o.a. voor een vrijwaring van de fundamentele rechten van de burgers.

  1. Generieke bevoegdheden: bevoegdheden die gelden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten ongeacht de omstandigheden (art. 94 tot 120 van de wet private veiligheid).

  • Toegangscontrole van personen en bij niet publiek toegankelijke plaatsen van voertuigen.
  • Identiteitscontroles bij alle (nieuw) niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.
  • Bewaking van de veiligheidsperimeter bij noodsituaties.
  • Bewaking op de openbare weg in gelimiteerde gevallen.

  2. Activiteitsgebonden bevoegdheden en/of verplichtingen: bevoegdheden waarover een bewakingsagent enkel beschikt indien hij een bepaalde bewakingsactiviteit uitoefent (art. 121 tot 135 van de wet private veiligheid). bijv.: 

  • Winkelinspectie (het interpelleren van klanten die van diefstal worden verdacht.
  • Verkeersbegeleiding (de bewakingsagent heeft op dat moment ook de bevoegdheden als signaalgever).
  • Beveiligd vervoer (gebruik van ontwaardingssystemen).
  • Uitgaansmilieu (de activiteiten aan de in- of uitgang gebeuren in het gezichtsveld van camera’s, behalve in occasionele dansgelegenheden).

  3. Situationele bevoegdheden: bevoegdheden waarover een bewakingsagent enkel beschikt op specifieke plaatsen of in specifieke situaties (art. 136 tot 145 van de wet private veiligheid). bijv.:

  • De systematische controle van en in de voertuigen bij het verlaten van sites waar nucleair materiaal wordt bewaard.
  • Het zoeken naar onbevoegde personen op nucleaire sites of in bepaalde havenfaciliteiten.