Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
9 resultaten

Alarm- en camera-installateur

Mogen alarmsystemen telefonisch of deur-aan-deur verkocht worden?

Het is niet toegelaten alarmsystemen en/of diensten van alarmopvolging telefonisch of door middel van bezoek bij particulieren aan te bieden, tenzij op voorafgaandelijk verzoek van de te bezoeken persoon (art. 156 Wet private veiligheid).

In het verleden formuleerden politiediensten herhaaldelijk klachten van burgers over telefonische en deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen. Niet zelden lieten deze verkopers onjuist uitschijnen bezoek te brengen in afspraak met de politiediensten. Deze praktijken leidden tot onrust en een toename van het onveiligheidsgevoel. Sinds de invoering van de wet van 2 oktober 2017 zijn deze ambulante en telefonische verkoop van alarmsystemen niet langer toegelaten.

Wenst u evenwel een melding te doen van een probleem? Dat kan schriftelijk via [email protected].

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor camerasystemen?

Momenteel is er nog geen opleiding voor het personeel van ondernemingen voor camerasystemen.

Wat is een alarmsysteem?

Een alarmsysteem is een systeem bestemd om alarmsituaties ingevolge misdrijven tegen personen of  goederen, brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen en om een alarmsignaal te activeren (art. 2, 21° van de wet private veiligheid).

Het alarmsysteem wordt gedefinieerd als een geheel van technische procedés om bepaalde vormen van bedreigingen betreffende de veiligheid van personen of goederen, op te sporen en te signaleren via ongeacht welk middel, zodat zo snel mogelijk interventiemaatregelen kunnen genomen worden.

Wat is een goederenalarmsysteem?

Een goederenalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een klassiek inbraakalarm (art. 1, 3° van het KB Alarmen).

Wat is een persoonsalarmsysteem?

Een persoonsalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen, bijv. een hold-up knop (art. 1, 4° van het KB Alarmen).

Wat is een onderneming voor alarmsystemen?

Een onderneming voor alarmsystemen is een onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen. (art. 6. van de wet private veiligheid).

Tot de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017, sprak men van een beveiligingsonderneming. Deze benaming werd met de nieuwe wet vervangen door ‘een onderneming voor alarmsystemen’.  

Wat wordt er bedoeld met conceptie van een alarmsysteem?

Conceptie van een alarmsysteem is

  • de uitwerking en de specificatie van de aard van het alarmsysteem, van de aard van de componenten en van de bekabeling ervan;

  • de bepaling van de plaats waar de componenten geplaatst worden.

met als doel ervoor te zorgen dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert noch het alarmsignaal verhindert bij binnendringing.

Wat wordt er bedoeld met de installatie, onderhoud en herstelling van een alarmsysteem?

Hiermee duiden we de activiteiten aan van het uitvoerend personeel belast met de

  • installatie (plaatsen van de componenten van het alarmsysteem, het onderling verbinden van deze componenten, eerste inwerkingstelling,…),

  • onderhoudsbeurten (jaarlijkse controle van de goede werking van de componenten,…),

  • herstellingen en/of depannages (vervangen van componenten,…)

van alarmsystemen en alarmcentrales.

Is een alarminstallateur verplicht de installateurscode te overhandingen bij oplevering?

Indien een code noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, dient de onderneming voor alarmsystemen deze uiterlijk bij de oplevering van de installatie onvoorwaardelijk en zonder bijkomende kosten, aan de eigenaar van het alarmsysteem over te maken.

Voor alarmsystemen geïnstalleerd vóór 04/06/2007, maakt de onderneming voor alarmsystemen die de installatie, het onderhoud of de herstelling heeft uitgevoerd, op het eenvoudig verzoek van de eigenaar van het alarmsysteem de code die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, onvoorwaardelijk en kosteloos aan hem over