Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
30 resultaten

Werken in de sector Private Veiligheid

Wanneer en hoe moet mijn identificatiekaart vernieuwd worden?

De identificatiekaart is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze wordt aangemaakt. Ze kan telkens voor een termijn van vijf jaar vernieuwd worden.
De aanvraag voor een vernieuwing moet ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart ingediend worden. De procedure is dezelfde als bij de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Ik ben mijn identificatiekaart kwijt. Hoe kan ik een duplicaat krijgen?

 • Eerst moet je naar de politie gaan om een aangifte te doen van verlies of diefstal, bij voorkeur met vermelding van je kaartnummer, de geldigheidsdatum van jouw kaart en de naam van de onderneming waartoe de kaart behoort.
 • Je moet dan een kopie van het proces-verbaal van verlies/diefstal aan jouw werkgever bezorgen, zodat je werkgever de aanvraag voor een duplicaatkaart voor jou kan doen.
 • Naast het proces-verbaal wordt ook een correct ingevuld aanvraagformulier gevraagd.
   

Zonder kopie van het proces-verbaal van verlies/diefstal moet jouw werkgever de procedure volgen voor de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Ik heb een specifieke opleiding met succes afgerond en wil graag dat de functiecode op mijn identificatiekaart staat. Hoe doe ik dit?

Je moet een kopie van je opleidingsbewijs aan je werkgever bezorgen. Die zal beslissen of hij deze code op de identificatiekaart wil omdat de kaart op jouw naam staat, maar wel eigendom blijft van de onderneming.

De onderneming kan een aanvraag indienen om deze functiecode toe te voegen. Onze diensten gaan vervolgens na of het bedrijf vergund is voor deze activiteiten, zodat wij eventueel de functiecode kunnen toevoegen die overeenkomt met de door jou gevolgde opleiding.

Waarom staat een bepaalde functiecode niet op mijn identificatiekaart, ook al heb ik de opleiding gevolgd en ben ik hiervoor geslaagd?

Het is mogelijk dat de onderneming waarvoor een identificatiekaart werd aangevraagd niet vergund is voor deze functiecode of dat je werkgever niet wenst dat deze code aan de kaart wordt toegevoegd.

De onderneming bepaalt bij de kaartaanvraag welke functiecodes aan jouw kaart toegevoegd worden overeenkomstig de functie die je binnen de onderneming zal uitoefenen.

Waarom is mijn kaartaanvraag geweigerd?

Elke weigering wordt door onze diensten per aangetekend schrijven gecommuniceerd naar de betrokken werknemer. Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van onze diensten waarin staat dat jouw kaartaanvraag geweigerd is?

 • Indien JA, dan kan je in het schrijven de reden van de weigering terugvinden. In de brief staat ook welke acties je eventueel kan ondernemen om jouw aanvraag te verdedigen.
 • Indien NEEN, dan beschikt onze dienst niet over een kaartaanvraag en neem je best contact met je werkgever.

Welke opleidingen moeten er gevolgd worden binnen de sector van de alarmsystemen?

Er zijn drie opleidingsmodules, met name:

 1. leidinggevend:

  1. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);

  2. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
    

 2. conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te beveiligen pand.
   

 3. installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales.
   

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens de vergunning als onderneming voor alarmsystemen kan verleend worden.

De personen dienen het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).

Indien de geldigheidsduur van de basisopleiding intussen verlopen is, dient eveneens een bijscholingscertificaat voor de module in kwestie toegoevoegd te worden aan de aanvraag.

Hoe lang is mijn identificatiekaart geldig?

De identificatiekaart is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze wordt aangemaakt. Ze kan telkens voor een termijn van vijf jaar vernieuwd worden. De aanvraag voor een vernieuwing moet ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart ingediend worden.

De tijdelijke identificatiekaart is geldig voor een periode van zes maanden te rekenen vanaf de datum van aanwerving. Ze kan niet vernieuwd worden. De houder van een tijdelijke kaart kan zijn activiteiten slechts uitoefenen voor één bewakingsonderneming of één interne bewakingsdienst.

Welke documenten dienen er bij een aanvraag van een identificatiekaart voor een uitvoerend personeelslid worden bijgevoegd?

Het aanvraagformulier moet correct en volledig ingevuld worden en aangevuld worden met volgende documenten:

 • Voor personen die niet ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister (bijv. buitenlanders) moet nog een pasfoto op het aanvraagformulier gekleefd worden. Voor de anderen is het meesturen van een pasfoto niet langer nodig als het verplichte rijksregisternummer duidelijk leesbaar en correct is ingevuld op het aanvraagformulier.

 • Een uittreksel uit het strafregister conform het model voorzien in artikel 596, 1e alinea van het Wetboek van Strafvordering of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun woonplaats in het buitenland hebben. Opgelet: dit document mag maximaal zes maanden oud zijn op het moment van de kaartaanvraag.

 • Een volledig ingevuld document tot instemming met het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

 • De opleidingscertificaten en eventuele bijscholingsgetuigschriften afgeleverd door een erkende opleidingsinstelling. Opgelet: Een bijscholingscursus dient gevolgd te worden binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van het huidige certificaat en / of getuigschrift.

Hoe kan ik een identificatiekaart aanvragen?

De aanvraag gebeurt door de onderneming waarvoor je als werknemer taken uitvoert of zal uitvoeren.

Op de website vind je een bestelbon voor aanvraagformulieren en de nodige gegevens om de betaling uit te voeren.

Heb ik een identificatiekaart nodig?

Wil je aan de slag in de private veiligheidssector? Dan gaan onze diensten na of je voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden en of je de vereiste opleidingen gevolgd hebt voor de functie die je wenst uit te oefenen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, krijg je van ons een identificatiekaart gekoppeld aan de onderneming die de kaartaanvraag voor jou heeft ingediend.

Artikel 76 van de Wet Private veiligheid bepaalt welke personen houder moeten zijn van een identificatiekaart:

 • de personen die de werkelijke leiding hebben in een onderneming of een interne dienst
  (= leidinggevend personeel);

 • de personen belast met het uitoefenen van de activiteiten behorend tot het toepassingsgebied van de wet private veiligheid, bedoeld onder hoofdstuk 2, afdeling 2
  (= uitvoerend personeel);

 • de personen, belast met de commerciële relaties met de klanten van een onderneming;

 • de lesgevers en cursuscoördinatoren van opleidingsinstellingen.