Belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Campagne afbeelding: eekhoorns slapen rustig wetende dat hun noten goed beveilig

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor o.a. de belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen diefstal en brand over aan de gewesten.

Voor de verschillende gewesten betekent dit concreet:

 • Het Vlaams Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen.
 • Het Waals Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2016 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen. De investeringen uitgevoerd in 2015 kunnen ingebracht worden in de belastingaangifte die u in mei 2016 ontvangt. U vindt de procedure hieronder :

  Investeringen 2015 - Brussels Hoofstedelijk Gewest

Voor het aanslagjaar 2016 – inkomsten 2015, kan u nog genieten van 30% van het geïnvesteerde bedrag in het Brussels Hoofstedelijk Gewest met een maximum van 760 €.

U vindt hieronder de nodige voorwaarden en attesten.

 

Inleiding

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2016 - inkomsten 2015 - bedraagt € 760.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2015 en die u betaalt in 2015, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2016.

Welke investeringen komen in aanmerking?

INBRAAK

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad

 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten

Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %.

 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

 

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Bekijk hier de volledige lijst met investeringen.

Opgelet: Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft. De maatregel geldt voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011, dus met terugwerkende kracht. Een beroep doen op een geregistreerde aannemer is nu dus geen voorwaarde meer om recht te hebben op de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uw woning. De werken moeten wel nog altijd uitgevoerd worden door een aannemer.

Wat zijn de verplichtingen van de aannemer?

 • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden.)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor: 

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

Vervolg van de FAQ.

Voorbeelden van verklaringen over de kwaliteit van de installatie

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de  aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: Alarmsystemen moeten geïnstalleerd worden door een beveiligingsonderneming, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer info