Welke modaliteiten moeten de veiligheidsagenten volgen wanneer zij overgaan tot een vatting ?

Net zoals de bewakingsagenten kunnen de veiligheidsagenten overgaan tot een vatting. Er zijn evenwel belangrijke verschillen. 

De veiligheidsagenten kunnen personen vatten indien de vijf volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 

1. Zij kunnen een persoon vatten wanneer deze:

  • een wanbedrijf of een misdaad (de voorwaarde van betrapping op heterdaad is niet vereist, in tegenstelling tot de vatting uitgevoerd door een bewakingsagent), of als hij minderjarig is, een als wanbedrijf of misdaad omschreven feit heeft gepleegd (maximaal 2 uren),
  • een inbreuk heeft gepleegd op de regelgeving inzake openbaar vervoer waarbij betrokkene de veiligheid van derden of zijn veiligheid ernstig in het gedrang brengt (maximaal 2 uren),
  • na te zijn verwittigd, klaarblijkelijk weigert om zich te identificeren of een identiteit opgeeft die, na contact met de bevoegde diensten, vals blijkt te zijn (maximaal 30 minutes);

2. Voor zover:

  • de vattende veiligheidsagent OF
  • een personeelslid van de openbare vervoersmaatschappij OF
  • vijf personen van wie de identiteit onmiddellijk door de veiligheidsagent OF
  • een personeelslid van de vervoersmaatschappij wordt opgenomen 

ooggetuigen zijn geweest van deze inbreuk of dit feit;

3. De vatting doet zich voor onmiddellijk nadat de in 1° bedoelde feiten werden gepleegd en vastgesteld;

4. Onmiddellijk na de vatting wordt een politiedienst ingelicht – indien de vatting gebeurt op een rijdend voertuig, dient de verwittiging te gebeuren uiterlijk op het ogenblik dat de betrokkene uit het voertuig wordt verwijderd;

5. De betrokkene wordt zo vlug mogelijk aan het zicht van het publiek onttrokken.

- De vatting is strikt gereglementeerd door de wet en haar uitvoeringsbesluiten om de rechten te waarborgen (overhandigen van een ingevuld standaardformulier aan de persoon die het voorwerp heeft uitgemaakt van de vatting) en om de fysieke integriteit te verzekeren van de personen die er het voorwerp van zouden uitmaken (de persoon blijft permanent onder het rechtstreekse toezicht van de veiligheidsagenten en verbod om de betrokkene op te sluiten of hem door enig middel ergens aan vast te maken).

- De veiligheidsagenten zijn eveneens verplicht om de bepalingen waarin wordt voorgeschreven wanneer er onmiddellijk een einde moet worden gesteld aan de vatting, strikt te volgen.

- Tot slot, kunnen de veiligheidsagenten overgaan tot een veiligheidscontrole, mits naleving van twee andere cumulatieve voorwaarden, eveneens op een persoon van het andere geslacht (in de mate van het mogelijke en bij voorkeur gebeurt deze controle door een agent van hetzelfde geslacht).  

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) – 177 tot 179 (modaliteiten vatting en einde van vatting) - 180 (veiligheidscontrole) – 182 (formulier te overhandigen aan de betrokkene in geval van gebruik van een spuitbus, handboeien of vatting).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0