Hebben de veiligheidsagenten de bevoegdheid om de toegang tot een station, een stopplaats, een trein ,… of  een instapzone te controleren en in voorkomend geval te ontzeggen? 

Zoals wij hebben gezien, beschikken de veiligheidsagenten over bijzondere bevoegdheden (punt II).  De veiligheidsagenten beschikken evenwel ook over generieke bevoegdheden. Zij kunnen dientengevolge de toegang ontzeggen voor personen die:

  1. zich niet aan de toegangscontrole onderwerpen ;
  2. zonder toelating NIET publiek toegankelijke plaatsen proberen te betreden;
  3. niet beschikken over het vereiste toegangsdocument (of vereiste vervoersbewijs);
  4. het goede verloop van het evenement kunnen verstoren (wanneer zij nog steeds in dit kader een activiteit uitoefenen voor de openbare vervoersmaatschappij en de plaatsen of ruimtes waarin zij hun activiteiten kunnen uitoefenen);
  5. de veiligheid van de aanwezigen of een veilige uitbating in het gedrang kunnen brengen..

Indien een persoon aan wie de toegang is ontzegd, toch probeert binnen te geraken, verwittigen de veiligheidsagenten er hem van dat hem de toegang zal verhinderd worden.  

Indien de betrokken persoon de toegangsweigering blijft negeren, kunnen de veiligheidsagenten hem, zonder gebruik te maken van geweld of dwang, de toegang tot de plaats verhinderen. Indien een persoon evenwel een vervoersbewijszone heeft betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs (en uitsluitend in dit geval), kan de veiligheidsagent, in tegenstelling tot de bewakingsagenten, hem dwangmatig verwijderen (na de betrokkene te hebben verzocht de zone te verlaten, dat hij dit verzoek duidelijk negeert, hem te hebben ingelicht dat hij met dwang zal worden verwijderd en dat hij dit verzoek nog steeds duidelijk blijft negeren).

Veiligheidsagenten mogen de toegang tot een plaats niet op basis van directe of indirecte discriminatie weigeren of verhinderen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) – 102 tot 104 (toegangscontrole) - 105 (weigering van toegang) – 170 tot 173 (bevoegdheden van de veiligheidsagenten).---

Links naar FAQ Bewaking : /

0