Welke zijn de bevoegdheden van de veiligheidsagenten (MIVB, NMBS, De Lijn, TEC)? 

De bevoegdheden (en de verplichtingen) voorzien voor de interne bewakingsdiensten en de bewakingsagenten zijn eveneens van toepassing op de veiligheidsdiensten en veiligheidsagenten, behalve als specifieke bepalingen daarvan afwijken of in bijkomende bevoegdheden voorzien.   Sommige van hun bevoegdheden zijn vergelijkbaar met het toezicht en de controle op personen uitgeoefend door de bewakingsagenten in de luchthavenszie de fiche I.7.C. toegangscontrole - op de luchthaven (andere openbare plaats verbonden aan het vervoer van reizigers), met name wanneer zij worden uitgeoefend in de internationale stations (instapzones voor de THALYS, TGV - naar Frankrijk - of EUROSTAR - naar Engeland -, bijvoorbeeld).

Meer in het bijzonder beschikken de veiligheidsagenten over de volgende bevoegdheden. Zij kunnen:

- personen die niet in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs de toegang ontzeggen tot een ingestelde en afgebakende zone,

- vragen aan een persoon die niet in het bezit is van een geldig vervoersbewijs om de zone te verlaten of zich in orde te stellen,

- een persoon dwangmatig uit de vervoersbewijszone verwijderen (na de betrokkene te hebben verzocht de zone te verlaten, dat hij dit verzoek duidelijk negeert, hem te hebben ingelicht dat hij met dwang zal worden verwijderd en dat hij dit verzoek nog steeds duidelijk blijft negeren),

- personen vragen identiteitsdocumenten voor te leggen of te overhandigen, deze identiteitsdocumenten te controleren, kopiëren of inhouden in specifieke gevallen, en dit zelfs indien men zich op een voor het publiek toegankelijke plaats bevindt: 

  • wanneer de betrokkene een wanbedrijf of misdaad heeft gepleegd,
  • wanneer de betrokkene een gedrag vertoont dat de veiligheid of zijn veiligheid ernstig in het gedrang brengt,
  • om het naleven van de regelgeving inzake openbaar vervoer na te gaan of,
  • in geval van inbreuk op de regelgeving inzake openbaar vervoer waarbij betrokkene de veiligheid van derden of zijn veiligheid ernstig in het gedrang brengt;

- een persoon vatten naargelang de modaliteiten voorgeschreven in de wet op de private veiligheid, wanneer deze:

  • een wanbedrijf of misdaad heeft gepleegd (maximaal 2 uren) of,
  • een inbreuk heeft gepleegd op de regelgeving inzake openbaar vervoer waarbij betrokkene de veiligheid van derden of zijn veiligheid ernstig in het gedrang brengt (maximaal 2 uren),
  • weigert zich te identificeren of een identiteit opgeeft die vals blijkt te zijn (maximaal 30 minuten),

- een veiligheidscontrole uitvoeren (uitsluitend in het kader van een vatting), eveneens op een persoon van het andere geslacht (in de mate van het mogelijke en bij voorkeur gebeurt deze controle door een agent van hetzelfde geslacht).

- De veiligheidsagenten worden er bovendien toe gebracht om eveneens bevoegdheden uit de bepalingen betreffende de organisatie van het openbaar vervoer uit te oefenen (behalve wetgeving betreffende de private veiligheid).  Iedere maatschappij beschikt over haar eigen reglement (voor meer informatie gelieve de officiële sites van deze maatschappijen te raadplegen).

- Tot slot kunnen de veiligheidsagenten beschikken over bijzondere middelen die eveneens worden toegekend door de wet private veiligheid, met name de mogelijkheid om een spuitbus met niet-gasvormig neutraliserend product te dragen en te gebruiken, alsook de mogelijkheid om handboeien (middelen die verboden zijn voor de bewakingsagenten) te dragen en te gebruiken.   Het gebruik van deze middelen is onderworpen aan specifieke en dwingende regels om de rechten te waarborgen (overhandigen van een ingevuld standaardformulier aan de persoon die het voorwerp heeft uitgemaakt van een vatting of van het gebruik van een spuitbus of handboeien) en om de fysieke integriteit te verzekeren van de personen die er het voorwerp van zouden uitmaken (zorgen te verlenen aan de betrokkene). 

- Eveneens op te merken valt dat bewakingsagenten die werken voor een bewakingsonderneming, eveneens in de metrostations of de stations kunnen werken, ter ondersteuning van de veiligheidsdienst.  Zelfs indien deze agenten gedeeltelijk op dezelfde plaatsen werken dan de veiligheidsagenten, beschikken zij niet over de hierboven beschreven bevoegdheden die alleen zijn voorbehouden voor de veiligheidsagenten.  Zij zorgen voornamelijk voor een ontradende aanwezigheid alsook voor een toezicht op de plaatsen en op het gedrag van de aanwezige personen, zonder bijvoorbeeld het bezitten van een geldig vervoersbewijs te controleren.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) – 163 tot 167 (middelen voor de veiligheidsagenten) – 169 (bevoegdheden toegekend door andere bepalingen) – 171 tot 176 (bevoegdheden van de veiligheidsagenten) – 177 tot 180 (modaliteiten van een vatting en veiligheidscontrole) – 181 (modaliteiten van het gebruik van handboeien) – 182 (formulier te overhandigen aan de betrokkene ingeval van gebruik van een spuitbus, handboeien of een vatting).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0