Waaruit bestaan de activiteiten van een onderneming voor veiligheidsadvies? 

De activiteit bestaat uit het bieden of verstrekken van diensten van advies aan derden (contractueel element) ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategieën, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied.  Het gaat meer bepaald over de adviesverlening die betrekking heeft op het voorkomen van misdrijven tegen personen of goederen. Het is niet de bedoeling om het uitoefenen van taken van veiligheidsadvies ten eigen behoeve te regelen.

In de praktijk wordt hier bijvoorbeeld gedacht aan: 

  • het leveren van diensten van veiligheidsmanagement (meestal tijdelijk), 
  • het verstrekken van veiligheidsadviezen, 
  • het analyseren van veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's (deze analyses houden onder meer ook de levering in van sommige diensten die bekend zijn onder hun Engelstalige benaming "forensic accountancy" en die tot doel hebben op het vlak van boekhouding ondernemingen te helpen fraude te voorkomen), 
  • het verrichten van doorlichtingen (audits) teneinde veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren, 
  • het ontwerpen, uitwerken en evalueren van veiligheidsconcepten, -strategieën en -plannen en het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en plannen,
  • het ontwerpen en organiseren van trainingen op veiligheidsgebied. 

De dienstverlening van ondernemingen voor veiligheidsadvies is uitermate gediversifieerd en gaat vaak verder dan loutere adviesverlening inzake het voorkomen van misdrijven tegen personen of goederen. Meestal betreft hun dienstverlening eveneens de adviesverstrekking in de zin van “safety”. Dit is op zich geen bezwaar.  Zij vallen onder het toepassingsgebied van deze wet zodra zij taken uitoefenen die door de definitie worden bedoeld.   Indien zij daarentegen uitsluitend adviezen verlenen inzake brandbeveiliging, de gezondheid van de werknemers, …, ontsnappen zij aan het toepassingsgebied van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

Deze activiteit staat los van de diensten aangeboden door een bewakingsonderneming, camerasystemen of alarmsystemen.   De onderneming voor veiligheidsadvies mag niet tegelijkertijd activiteiten van bewaking of activiteiten van installatie van alarm- of camerasystemen uitoefenen (behoudens bijzondere en tijdelijke omstandigheden - zie de FAQ Veiligheidsadvies).

De wet voorziet eveneens in uitzonderingen op de aldus opgestelde regel, want wordt niet als onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd:

  1. de onderneming waarvan de activiteit inzake veiligheidsadvies niet als een afzonderlijke dienst wordt aangeboden en een inherent bestanddeel uitmaakt van een andere hoofd activiteit (bijv. de architectenbureaus in het kader van het ontwerpen van plannen, de louter academische activiteiten in het kader van onderzoeken, ...)
  2. de overheid die activiteiten inzake veiligheidsadvies levert (bijv. de diefstalpreventieadviseurs,…) ;
  3. de onderneming waarvan de activiteiten inzake veiligheidsadvies enkel betrekking hebben op informaticasystemen en gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen (bijv. de ICT-diensten verstrekt door derden, ...).  

U kan de lijst met vergunde ondernemingen voor veiligheidsadvies raadplegen.

 

0