Welke acties zijn verboden voor privédetectives?

Het is de privédetective verboden:

  • personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen te bespieden of beelden van hen op te nemen zonder dat de beheerder van de plaats en de betrokken personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven (of om die acties door een derde te laten uitvoeren);
  • enig toestel op te stellen of ter beschikking te stellen van de opdrachtgever of van derden met het opzet te bespieden of beelden op te nemen zoals eerder vermeld (of om deze acties door een derde te laten uitvoeren);
  • informatie in te winnen over de personen betreffende hun politieke, religieuze, filosofische of vakbondsovertuigingen of over hun lidmaatschap van een ziekenfonds; 
  • informatie in te winnen omtrent de seksuele geaardheid van de personen, behalve indien het gaat om gedrag dat strijdig is met de wet of een reden tot echtscheiding kan opleveren;
  • informatie in te winnen omtrent de gezondheid of de raciale of etnische herkomst van de personen.

Links naar Vigilegis : /

---

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective

---

Links naar FAQ Privédetective: /

0